RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante
04.05.2011 // Data limită de prezentare - 13 mai 2011
Versiune tipar

A N U N Ţ
Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Î.S. Editura de imprimate „Statistica”

În conformitate cu Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, Legea nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi Statutul Î.S. Editura de imprimate „Statistica” se  anunţă concurs pentru funcţia vacantă de administrator al întreprinderii.

      Atribuţiile de serviciu:

 • Reprezintă interesele Întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cu organele de justiţie, acordînd atare împuterniciri în unele probleme şi altor lucrători ai Întreprinderii ori altor persoane ce dispun de calificarea respectivă;
 • Asigură executarea deciziilor Fondatorului şi Consiliului de administraţie;
 • Prezintă trimestrial Consiliului de administraţie darea de seamă  cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii şi, după caz, actul auditului;
 • Încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bancă;
 • Prezintă Fondatorului propuneri coordonate cu Consiliul de administraţie privind schimbarea componenţei, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică a bunurilor transmise în gestiunea Întreprinderii;
 • Asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a rapoartelor financiare şi fiscale, a dărilor de seamă statistice şi de alte tipuri în organelor respective de stat;
 • Angajează şi concediază personalul Întreprinderii, asigură stimularea muncii angajaţilor, sancţionarea sau tragerea lor la răspundere;
 • Îndeplineşte şi alte obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii Întreprinderii, conform legislaţiei;
 • Asigură un management eficient al Întreprinderii.

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

a) Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
c) Nu a fost destituit dintr-o funcţie sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
d) Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
e) Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

a) Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul, economic, financiar, contabil şi  juridic;
b) Vechimea în muncă -  minim 3 ani  de experienţă profesională  în domeniul economico-financiar şi  juridic;
c) Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet, E-mail;
d) Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul economic, contabilităţii, jurisprudenţei;
e) Abilităţi: analiză şi sinteză, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
f) Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 •  40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 •  program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 •  activitate preponderent de birou.

Motivare:

 •  remunerarea conform legislaţiei în vigoare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 •  Curriculum vitae (CV) completat;
 •  copia buletinului de identitate;
 •  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 •  copia carnetului de muncă;
 •  cazierul judiciar.

Notă:

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba de  interviu în baza CV-urilor acceptate, este de 10 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare -  13 mai  2011.

Locul desfăşurării concursului:

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,   biroul nr.203, telefoane de contact: 40 30 54; 72 73 57; 40 30 80.

Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Milea BADAN, şef-interimar al Secţiei resurse umane şi secretariat;
 • Natalia  CÎRLIG, şef adjunct  al Secţiei resurse umane şi secretariat. 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47911 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran