RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.09.2021
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante în subdiviziunea Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante în subdiviziunea Biroului Naţional de Statistică
13.12.2011 // Data limită de prezentare - 03 ianuarie 2012
Versiune tipar
 

A N U N Ţ
Cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor 
la  concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în subdiviziunea

Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru funcţia vacantă de specialist principal (temporar).

Denumirea funcţiei publice vacante:

Secţia cercetări prin sondaj
-Specialist principal  (temporar)-

a)   scopul general:

Asigurarea logistică a activităţilor ce ţin de coordonarea reţelei integrate de operatori de interviu şi specialişti controlori responsabili de colectarea datelor pentru AFM şi CBGC.

b) sarcinile de bază:

 • Menţinerea unei legături permanente de conlucrare între unitatea centrală de coordonare a reţelei integrate de operatori de interviu/specialişti controlori şi organele teritoriale pentru statistică;
 • Asigurarea logistică a organizării seminarelor  de instruire pentru personalul din reţea;
 • Monitorizarea lunară  a cheltuielilor înregistrate în contul instituţiei nr.322 pentru fiecare direcţie/secţie teritorială pentru statistică în parte;
 • Participarea la organizarea concursurilor de selectare a operatorilor de interviu şi a specialiştilor controlori;
 • Participarea la realizarea procesului de control al  activităţii operatorilor de interviu şi al specialiştilor controlori în teritoriu;
 • Actualizarea permanentă a bazei de date cu informaţiile personale ale specialiştilor controlori şi ale operatorilor de interviu din cadrul  reţelei integrate  AFM şi CBGC;
 • Expedierea scrisorilor de informare despre AFM şi CBGC către gospodăriile selectate pentru a fi cercetate.

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil şi  juridic;
 • Vechimea în muncă -  un an  de experienţă profesională în domeniul economic;
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,  E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;   
 • profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Data limită de depunere a documentelor -  03 ianuarie  2012 

Locul desfăşurării concursului:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,   birourile nr. 201 şi 203, telefoane de contact: 40 30 80, 72 73 57

Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Natalia  Cîrlig, şef adjunct  al Secţiei resurse umane şi secretariat,
-  Galina Vozian, consultant în Secţia resurse umane şi secretariat.

Cheltuielile:

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs. 

Bibliografia

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
30002 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran