RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2021
Prima / Funcţii vacante / Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
12.02.2018 // Termenul limită de depunere a documentelor – pînă la 21 februarie 2018
Versiune tipar

Anunţ repetat
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 
 în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Biroul Naţional de Statistică  anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante,

Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia planificare și finanțe
-Șef secție  (perioadă determinată)-

Scopul general:

Contribuie la elaborarea proiectului bugetului BNS şi utilizarea eficientă conform destinaţiei a mijloacelor financiare alocate/obţinute de BNS, elaborarea actelor normative pentru perfecţionarea activităţii economico-financiare a BNS şi a instituţiilor subordonate.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi coordonarea actelor legislative şi normative ce ţin de asigurarea activităţii economico-financiare a Biroului Naţional de Statistică şi a instituţiilor subordonate.
 • Coordonarea activităţii de executare a actelor normative şi legislative ce vizează Biroul Naţional de Statistică şi instituţiile lui subordonate.
 • Coordonarea activităţii de planificare a resurselor financiare ce asigură relizarea programelor şi strategiilor naţionale ce ţin de competenţa Biroului Naţional de Statistică.
 • Coordonarea activităţii de elaborare a prognozelor de dezvoltare a statisticii naţionale la etapa costurilor.
 • Coordonarea activităţii întreprinderilor de stat aflate în gestiunea Biroului Naţional de Statistică.

-Specialist superior (perioadă determinată)-

Scopul general:

Managementul finanţelor publice la nivelul oficiilor teritoriale pentru statistică.

Sarcinile de bază:

 • Monitorizarea evidenţei decontărilor cu debitorii şi creditorii.
 • Întocmirea rapoartelor şi notelor de contabilitate.
 • Evidenţa executării contractelor încheiate cu agenţii economici.
 • Participarea la verificarea rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale ale OTS.
 • Studierea şi implementarea regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice vizînd evidenţa contabilă  şi  întocmirea dărilor de seamă.

Secţia evidenţă contabilă
- şef- adjunct al Direcţie financiar-economică, şef al Secţiei evidenţă contabilă, 
-Contabil-şef -

Scopul general:

Asigurarea organizării evidenţei contabile în cadrul BNS în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea şi realizarea acţiunilor de asigurare a evidenţei contabile în sistemul BNS.
 • Coordonarea activităţii de remunerare a muncii salariaţilor din sistemul statistic.
 • Coordonarea procesului decontărilor cu debitorii, creditorii şi titularii de avans.
 • Coordonarea efectuării inventarierii resurselor băneşti, a decontărilor şi a valorilor materiale în aparatul central şi subdiviziunile teritoriale ale BNS.
 • Asigurarea disciplinei de prezentare a rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale, altor dări de seamă/rapoarte.
 • Coordonarea activităţii de asistenţă metodologică şi consultanţă a specialiştilor responsabili de organizarea evidenţei contabile în cadrul direcţiilor/secţiilor teritoriale de statistică.
 • Conducerea secţiei evidenţă contabilă.

-Specialist-

Scopul general:

Evidenţa operaţiunilor bancare a BNS şi a evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi formularelor de strictă evidenţă.

Sarcinile de bază:

 • Evidenţa contabilă a operaţiunilor bancare.
 • Efectuarea evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi formularelor de strictă evidenţă.
 • Elaborarea şi prezentarea dărilor de seamă, notelor informative în domeniul de competenţă.
 • Participarea la generalizarea rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale ale OTS.
 • Studierea şi implementarea regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice vizînd evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă.

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei statistice 
-Consultant (perioadă determinată)-

Scopul general:

Contribuie la actualizarea și perfecționarea continuă a metodelor de diseminare a informației statistice și studierea necesităților utilizatorilor de date statistice, îmbunătățirea structurii și conținutul  site-ului BNS.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor de strategii, proceduri şi norme de diseminare a informaţiilor şi publicaţiilor statistice, actualizarea şi implementarea acestora.
 • Organizarea activităţii de diseminare a informaţiei statistice în comun cu alţi colaboratori ai direcţiilor/secţiilor BNS.
 • Coordonarea şi transmiterea informaţiilor statistice pentru organismele internaţionale şi alţi utilizatori de peste hotare.
 • Întreţinerea colaborării cu utilizatorii şi producătorii de date statistice.
 • Coordonarea şi soluţionarea solicitărilor de informaţii statistice parvenite în formă orală, scrisă, electronică sau prin intermediul site-ului, utilizatorilor interni şi externi.
 • Coordonarea şi actualizarea Băncii de date statistice.

Cerinţe specifice funcţiei de consultant:

 • foarte bună cunoaştere a aplicaţiilor Microsoft Office –
 • foarte bună cunoaştere a navigării în Internet;
 • bună cunoaştere a  aplicaţiilor de editare a imaginilor (de ex. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ACDSee, Microsoft Picture Manager, etc.);
 • cunoaşterea limbajului HTML;
 • cunoaşterea editorilor HTML (Adobe Dreamweaver).

Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Secţia conturi consolidate
-Specialist principal-

Scopul general:

Contribuie la elaborarea conturilor naţionale şi a indicatorilor macroeconomici conform metodologiilor şi standardelor internaţionale.

Sarcinile de bază:

 • Participarea la implementarea metodologiilor în domeniul statisticii conturilor naţionale.
 • Elaborarea balanţelor economice în conformitate cu metodologia sistemului conturilor economice.
 • Cooperarea cu direcţiile/secţiile de ramură a BNS, precum şi cu alte instituţii în vederea analizei şi validării informaţiilor statistice obţinute de la agenţii economici.
 • Elaborarea informaţiilor operative privind indicatorii conturilor naţionale.

-Specialist superior-

Scopul general:

Contribuirea la elaborarea statisticii financiar-bancară şi a statisticii conturilor naţionale în elaborarea indicatorilor macroeconomici conform metodologiilor şi standardelor internaţionale

Sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Colectarea informațiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Analiza și diseminarea informațiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Conlucrarea și coordonarea activității cu instituțiile producătoare și prestatoare de informații în domeniul statisticii financiare.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorități publice centrale, mediul academic, organizații non-guvernamentale, mass-media etc.

Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
Secţia statistica comerțului exterior 
-Consultant-

Scopul general:

Asigurarea activităților de producere și diseminare a informațiilor statistice privind comerțul exterior de servicii în corespundere cu cerințele naționale și standardele internaționale.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor de completare a acestora privind comerţul exterior de servicii.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind comerţul exterior de servicii.
 • Asigurarea obiectivităţii, autenticităţii, oportunităţii şi integrităţii informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii, păstrarea secretului de stat şi anonimatul datelor individuale ale persoanelor juridice şi fizice.
 • Pregătirea către publicare şi diseminare a informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii.
 • Participarea la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate de către BNS.

Secția statistica transporturilor, comunicațiilor și turismului
-Consultant superior-

Scopul general:

Asigurarea activităților de producere și diseminare a informațiilor statistice privind transporturile, poșta și telecomunicațiile în corespundere cu cerințele naționale şi standardele internaționale.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile. Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor statistice, sistemul de indicatori statistici care caracterizează transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile.
 • Avizarea  proiectelor actelor normative ce ţin de asigurarea activităţii secţiei.
 • Elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de date statistice ce cuprind informaţii statistice privind transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile, la schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale (Forumul Internaţional al  Transporturilor, CEE/NU, Eurostat, Comitetul de Statistică al CSI ).
 • Pregătirea informaţiei statistice privind transporturile, poşta şi telecomunicaţiile pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.
 • Coordonarea şi participarea la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate de către BNS.

Direcția industriei, energeticii și construcțiilor
Secția statistica industriei
-Consultant superior (perioadă determinată)-

Scopul general:

Contribuie la pregătirea informaţiei statistice ce caracterizează dezvoltarea industriei şi preţurilor producţiei industriale în corespundere cu cerinţele naţionale şi standardele internaţionale

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor de calculare a indicatorilor statistici armonizaţi la standardele internaţionale şi europene în domeniul  industriei şi preţurilor producţiei industriale.
 • Avizarea şi elaborarea proiectelor actelor legislative şi normative în cadrul activităţii de elaborare a politicilor de dezvoltare în domeniile de competenţă.
 • Asigurarea activităţii de analiză si diseminare a datelor statistice şi publicaţiilor periodice, cât şi a solicitărilor de informaţii din partea autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi a organismelor internaţionale.
 • Coordonarea şi realizarea activităţilor de implementare a standardelor internaţionale şi ale UE în domeniul statisticii industriei.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi de instruire specialiştilor oficiilor teritoriale de statistică.

Direcţia statistica serviciilor sociale și condițiilor de trai
Secția statistica nivelului de trai
-Consultant superior-

Scopul general:

Organizarea și realizarea  cercetărilor statistice selective în gospodăriile populației în scopul determinării diferitor aspecte ce caracterizează nivelul de trai al populației.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul nivelului de trai al populaţiei, inclusiv statistica veniturilor, condiţiilor de trai etc.
 • Organizarea şi asigurarea pe etape a procesului de desfăşurare a cercetărilor statistice/ modulelor ad-hoc asupra gospodăriilor casnice, inclusiv coordonarea activităţilor ce  ţin  de organele teritoriale de statistică (instruirea personalului, colectarea,  editarea, centraliza-rea, analiza şi validarea informaţiilor statistice).
 • Elaborarea notelor informative în domeniul statisticii nivelului de trai, sărăciei şi excluderii sociale.
 • Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative conform domeniului de competenţă.
 • Ajustarea metodologiilor din domeniul statisticii nivelului de trai şi excluderii sociale la standardele şi recomandările internaţionale, în special ONU, Eurostat, etc.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte  autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc. Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale şi locale. Mediul academic, mass-media, organizaţii non-guvernamentale etc.

- Consultant-

Scopul general:

Organizarea şi realizarea cercetărilor statistice selective în gospodăriile populaţiei în scopul determinării diferitor aspecte ce caracterizează nivelul de trai al populaţiei.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul nivelului de trai al populaţiei, în special a Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC).
 • Organizarea şi asigurarea procesului de implementare a etapelor de desfăşurare a cercetărilor statistice/modulelor ad-hoc asupra gospodăriilor casnice.
 • Elaborarea notelor informative în domeniul statisticii nivelului de trai, sărăciei şi excluderii sociale.
 • Avizarea proiectelor de acte normative conform domeniului de competenţă.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale pentru statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice: colectarea, editarea, centralizarea, analiza si validarea informaţiilor statistice obţinute de la organele teritoriale de statistică.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale şi locale. Mediul academic, mass-media, organizaţii non-guvernamentale etc.

-Specialist-

Scopul general:

Participarea la desfăşurarea cercetărilor statistice  selective în gospodăriile populaţiei şi participarea la instruirea personalului antrenat în cercetări.

Sarcinile de bază:

 • Participarea la desfăşurarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice, in special editarea primară şi validarea finală a informaţiei statistice.
 • Participarea la procesul de instruire a specialiştilor (anchetatori). Coordonarea procedurilor de raportare a organelor teritoriale de statistică privind activitatea specialiştilor (anchetatori).
 • Recepţionarea bazei de date din OTS şi asigurarea procesului de transmitere a datelor la sediul BNS.
 • Elaborarea informaţiei statistice conform solicitărilor parvenite, inclusiv a informaţiei necesare pentru analiză şi diseminare.
 • Participarea la testarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale a specialiştilor (anchetatori) din OTS.

Direcţia statistica pieței muncii
Secția statistica salariilor
-Specialist principal-

Scopul general:

Asigurarea activităților de producere și diseminare a informației statistice din domeniul pieței muncii în baza cercetărilor  asupra întreprinderilor în conformitate cu cerințele naționale și standardele internaționale din domeniu.

Sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologiilor cercetărilor statistice asupra întreprinderilor din domeniul pieţei muncii.
 • Desfăşurarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor, inclusiv colectarea, centralizarea, analiza şi validarea informaţiilor statistice obţinute de la organele teritoriale de statistică.
 • Analiza şi diseminarea informaţiilor statistice.
 • Participarea la activitatea de cooperare internaţională, de colaborare cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mas-media.

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei
Secţia statistica demografică
-Şef secţie în cadrul direcţiei - perioada determinată-

Scopul general:

Coordonarea şi asigurarea activităţii de producere a indicatorilor statistici în domeniul statisticii demografice ţi migraţieiîn conformitate cu cerinţele naţionale şi standardele internaţionale.

Sarcinile de bază:

 • Coordonarea activităţilor de colectare a datelor şi calculare a indicatorilor statistici în domeniul migraţiei şi demografiei pentru implementarea şi monitorizarea Strategiilor şi Programelor naţionale şi sectoriale.
 • Coordonarea procesului de elaborare şi ajustare a metodologiilor şi metodelor de calcul pentru indicatorii din domeniul statisticii demografice.
 • Coordonarea activităţilor de elaborare a notelor informative şi rapoartelor analitice pe diverse tematici din domeniul demografic.
 • Coordonarea activităţilor de avizare a documentelor şi pregătirea solicitărilor de date statistice.
 • Coordonarea activităţilor de diseminare a informaţiei statistice din domeniul demografic.
 • Reprezentarea intereselor BNS în ţară şi străinătatea în domeniul statisticii migraţiei.

Secţia Metode Statistice
Serviciul eşantionare şi inferenţă statistică
-Consultant-

Scopul general:

Contribuie la elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS, efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS.
 • Elaborarea metodologiilor de tratare a non-răspunsurilor.
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de inferenţa statistică (determinarea coeficienţilor de extindere) pentru cercetările prin sondaj efectuate de către BNS.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă.
 • Studierea şi implementarea noilor tehnici şi metode utilizate pe plan internaţional în domeniul inferenţei statistice.
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj.
 • Analiza rezultatelor obţinute în baza calculelor de inferenţă şi precizie  şi aplicarea metodelor de ajustare în caz de necesitate.

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic:

4 ani – pentru funcţia de şef - adjunct al direcţiei, şef al secţie, contabil-şef;
2 ani -  pentru funcţia de șef secție în cadrul direcției; 
1 an - pentru funcţia de consultant superior, consultant, specialist principal; 
6 luni - pentru funcţia de specialist superior;

 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1, B2);
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet,E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, finanţelor, funcţiei publice;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale;
 • instruiri în domeniul de competenţă.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii
 • copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă:

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs pînă la 21 februarie 2018.

Locul desfăşurării concursului:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409. sau prin email: diana.birsa@statistica.gov.md  sau  ala.caraman@statistica.gov.md
 • Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:
  • Diana Bîrsa, șef al Secţiei resurse umane, tel. de contact: 0 22 40 30 80;
  • Ala Caraman, specialist principal al Secției resurse umane, tel. de contact: 0 22 40 30 52.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 93 din 26.05.2017;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Legea contabilităţii nr.113 din 24.04.2007;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 • Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”; 
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexe;
 • Programul Lucrărilor Statistice;
 • Metodologii:  (statistica.gov.md/Metodologie/Metadate/Metadate de referinţă).
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
52328 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran