Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2011 şi obiectivele pentru anul 2012

Şedinţa lărgită anuală a Colegiului Biroului Naţional de Statistică

În cadrul şedinţei de astăzi, 6 martie curent, a Colegiului Biroului Naţional de Statistică (BNS) a fost prezentată activitatea instituţiei în anul 2011 cu totalitatea acţiunilor şi măsurilor întreprinse în scopul producerii şi prezentării datelor statistice necesare implementării şi evaluării politicilor naţionale în domeniul socio-economic, precum şi trasate principalele obiective în anul 2012. La eveniment au participat şefii direcţiilor/secţiilor de statistică ai aparatului central al BNS şi şefii organelor teritoriale de statistică din toate raioanele ţării.

În luarea sa de cuvînt, directorul general al BNS, Lucia Spoială a menţionat că, conform misiunii generale ce-i revine ca organ central ce coordonează activitatea statistică din ţară, în anul de raportare BNS a depus eforturi majore pentru a stabili relaţii mai bune, de parteneriat cu furnizorii, producătorii şi utilizatorii datelor statistice, a face mai transparente şi mai bine înţelese principiile fundamentale de funcţionare a domeniului statistic, metodologiile utilizate în statistică, precum şi informaţia statistică propriu-zisă.

Descrisă succint, întreaga activitate a statisticienilor s-a centrat în anul 2011 la realizarea în termen a acţiunilor statistice cuprinse în Programul lucrărilor statistice în anul 2011, principalul document care generalizează obligaţiile BNS.

În rezultatul realizării întregului Program, cît şi a altor activităţi suplimentare derivate din obligaţiile asumate de BNS în cadrul programelor naţionale şi internaţionale sau ca urmare a unor solicitări suplimentare, în anul de referinţă au fost elaborate 38 publicaţii, din care 2 titluri pentru prima dată. Public au fost difuzate 162 comunicate de presă cu indicatori statistici pe ţară, iar la nivel local au fost emise 229 comunicate despre situaţia social-economică a raioanelor (municipiilor). De asemenea, în cursul anului au fost gestionate 3 registre statistice şi 7 clasificatoare, iar la solicitarea organizaţiilor internaţionale BNS a remis peste 70 chestionare cu date statistice cu o periodicitate diferită. Din totalurile cercetărilor statistice efectuate de BNS, majoritatea - 80% au fost realizate în mod exhaustiv, iar circa 20% - pe baza metodelor selective (prin sondaj).  

Pentru prima dată în practica statistică în anul 2011 a fost implementată cercetarea statistică integrată pe termen scurt (lunară şi trimestrială) care a avut ca scop:

 • armonizarea statisticii naţionale la normele UE privind indicatorii pe termen scurt în industrie, construcţii, comerţ şi servicii;
 • optimizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi a termenelor de prezentare a rapoartelor /chestionarelor  statistice pe termen scurt;
 • implementarea cercetărilor selective a activităţii unităţilor de dimensiuni mici şi, ca rezultat:
 • micşorarea presiunii informaţionale asupra agenţilor economici.

Un eveniment important în anul 2011, putem spune chiar de anvergură naţională, a fost efectuarea primului Recensămînt general agricol la noi în ţară. Acest exerciţiu statistic, extrem de complex şi complicat, a necesitat eforturi umane şi financiare mari pentru efectuarea lucrărilor de organizare şi desfăşurare a recensămîntului.

În premieră în anul 2011 a fost lansat un nou serviciu public de raportare electronică prin internet, începînd cu anul 2012. Pentru agenţii economici acest sistem va facilita enorm prezentarea rapoartelor, simplificînd efortul uman şi de timp. Pentru BNS, implementarea acestui sistem va uşura procesul de colectare a datelor de la agenţii economici, aceştia introducînd de sinestătător datele primare, verificînd şi validînd datele la locul de muncă, ceea ce va avea un impact esenţial asupra calităţii statisticilor finale.

Cu toate că, acţiunile întreprinse de BNS în ultimii ani întru dezvoltarea metodelor electronice de diseminare a datelor, facilitarea accesului la datele statistice şi lansarea mai multor aplicaţii tehnologice care permit persoanelor crearea la dorinţă a tabelelor cu indicatorii necesari în mod operativ şi comod pentru utilizator (Banca de date statistice, Calculatorul preţurilor de consum, Piramida populaţiei) au contribuit la micşorarea numărului de solicitări adresate către BNS, acestea totuşi continuă să parvină într-un număr destul de mare la adresa Biroului. Dacă în 2008, pînă la lansarea versiunii modernizate a paginii web, numărul solicitărilor era de cca 4200, în anul 2010 acestea s-au cifrat la 2900, atunci în anul de raport numărul total al cererilor de informaţii statistice primite şi soluţionate a fost de peste 1900.

În anul de referinţă s-a acordat prioritate cooperării statistice internaţionale care a devenit un pilon hotărîtor al armonizării statisticii naţionale la standardele internaţionale, fapt absolut necesar în condiţiile respectării politicii statului de încadrare în organismele internaţionale şi aderare la Uniunea Europeană.

Organizarea activităţii complexe a unei instituţii statistice poate avea loc doar în contextul unei bune planificări strategice. Elaborarea în anul 2011 a Programului de dezvoltare strategicăal Biroului Naţional de Statistică pentru anii 2012 – 2014 vizează asigurareaprioritizării diverselor obiective, reflectate în numeroasele documente de politici de stat, precum şi identificarea lacunelor în capacităţile şi instrumentele/metodele utilizate în vederea atingerii obiectivelor propuse.  Pentru anul 2012 obiectivele principale prevăd:

  • desfăşurarea acţiunilor de pregătire către recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor, runda 2010;
  • definitivarea etapelor de dezvoltare a Sistemului informaţional statistic integrat, în special dezvoltarea portalului de raportare electronică www.raportare.md, prin adăugarea de chestionare noi şi instruirea personalului care va asista procesul de lucru cu acest portal;
  • dezvoltarea în continuare a sistemului de indicatori, metodologiilor de calcul ale acestora, sistemului de cercetări statistice în conformitate cu normele Uniunii Europene, mai ales perfecţionarea statisticii pe termen scurt privind activitatea întreprinderilor; extinderea utilizării metodelor prin sondaj.
  • îmbunătăţirea diseminării  informaţiei statistice, prin extinderea Băncii de date statistice cu noi indicatori şi domenii statistice;
  • extinderea colaborării internaţionale în domeniul statisticii, în deosebi privind armonizarea statisticii naţionale cu standardele UE.

Persoana de contact:  
 Ala Pâslariuc,
Şefa secţiei diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul
Tel. 403 051


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER