Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică

A N U N Ţ
Cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante.

Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice

Secţia conturi consolidate

- Specialist principal -

a) scopul general:

 • Coordonează şi colaborează în domeniul  implementării metodologiilor în domeniul statisticii conturilor naţionale.

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la implementarea metodologiilor în domeniul statisticii conturilor naţionale.
 • Elaborarea balanţelor economice în conformitate cu metodologia sistemului conturilor economice.
 • Cooperarea cu direcţiile/secţiile de ramură a BNS, precum şi cu alte instituţii în vederea analizei şi validării informaţiilor statistice obţinute de la agenţii economici.
 • Elaborarea informaţiilor operative privind indicatorii conturilor naţionale.
 • Participarea la activitatea de colaborare cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.

Direcţia statistica socială şi a condiţiilor de trai

Secţia statistica nivelului de trai

- Specialist -

a) scopul general:

Participarea la procesul de desfăşurarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice şi  coordonarea raportării a organelor teritoriale de statistică privind activitatea Specialiştilor (anchetatorilor).

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la desfăşurarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice, în special editarea primară şi validarea finală a informaţiei statistice.
 • Participarea la procesul de instruire a specialiştilor (anchetatorilor). Coordonarea procedurilor de raportare a organelor teritoriale de statistică privind activitatea Specialiştilor (anchetatorilor).
 • Recepţionarea bazei de date din OTS şi asigurarea procesului de transmitere a datelor la sediul BNS.
 • Elaborarea informaţiei statistice conform solicitărilor parvenite, inclusiv a informaţiei necesare pentru analiză şi diseminare.
 • Participarea la testarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale a specialiştilor (anchetatorilor) din OTS.

Direcţia Tehnologii Informaţionale

Secţia administrare a sistemului informatic şi inginerie de sistem

- Administrator superior sisteme informatice -

Sarcinile de bază:

 • Proiectarea reţelei de transport date şi a întregului Sistem informaţional.
 • Testarea şi implementarea noilor programe informatice statistice, noilor aplicaţii de birotică şi de sistem.
 • Administrarea reţelelor de transport date al SI  la nivel central şi teritorial.
 • Instalarea şi administrarea sistemelor de operare în conformitate cu performanţele echipamentului hardware instalat.
 • Întreţinerea şi modernizarea sistemului informaţional.
 • Colaborarea cu conducătorii şi specialiştii subdiviziunilor BNS şi OTS vizînd transport date statistice.

 

- Administrator reţea de calculatoare -

Sarcinile de bază:

 • Consultarea colaboratorilor BNS referitor la lucrul cu aplicaţiile de birotică şi de sistem.
 • Testarea şi implementarea noilor programe informatice statistice, noilor aplicaţii de birotică şi de sistem.
 • Instalarea reţelelor de transport date.
 • Asam Instalarea şi administrarea sistemelor de operare în conformitate cu performanţele echipamentului hardware instalat.
 • Instalarea şi administrarea sistemelor de operare în conformitate cu performanţele echipamentului hardware instalat.

 


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante

Cerinţe generale:

 1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit ;
 3. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 4. Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 5. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 6. Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 1. Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, şi ale tehnologiilor informaţionale;
 2. Experienţă profesională  -  vechimea în muncă în domeniu:, specialist principal/specialist – 1 an;
 3. Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail; Pentru funcţiile IT cunoştinţe excelente de PC, notebook, componente şi accesorii Cunoştinţe de software: toate SO Windows, MS Office, PC-uri, imprimante, servere, comunicaţii la nivel de administrator de sistem;
 4. Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniu
 5. Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 6. Atitudini/comportamente: responsabilitate, diplomaţie, creativitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 800 - 1700, pauza de masă 1200-1300
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţile publice locale.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 1. Formular de participare. Pentru IT - Curriculum Vitae;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. cazier judiciar.

Notă:

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

Termenul de depunere a documentelor:

 • Termenul limită de depunere a documentelor, pînă la  07  septembrie 2015.

Locul depunerii documentelor:

 • Locul depunerii documentelor este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,   biroul nr.409, telefoane de contact:  022 73 16 17; 72 73 57.

Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 •  Ala Caraman, consultant în Secţia resurse umane;
 • Galina Vozian, specialist principal al Secţiei resurse umane

Cheltuielile:

 • Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 3. Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 4. Hotărîrea Guvernului nr. 1008 din 10.12.2014 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2015”;
 5. Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 7. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 8. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese.
 9. Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”. 
 11. Legea  Codul contravenţional al Republicii Moldova,  nr. 218-XVI  din  24.10.2008  (Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009)
 12. Codul Muncii al Republicii Moldova;
 13. Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56
 14. Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexe.
 15. Hotărîrea Guvernului  nr. 618 din  05.10.1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova”;

Metodologii: statistica.gov.md - Metodologie / Metadate / Metadate de referinţă


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER