Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

A N U N Ţ
Cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor  la  concurs
 pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în subdiviziunile
Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică  anunţă  prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru următoarele funcţii vacante:

1. Direcţia sinteză, diseminare a informaţie şi relaţii cu publicul

-  Specialist principal -  

a) scopul general:
- Contribuirea la asigurarea  autorităţilor publice centrale şi locale, altor categorii de utilizatori cu informaţie statistică privind dezvoltarea economică şi socială a ţării prin  actualizarea continuă  a paginii Web oficiale a Biroului Naţional de Statistică şi studierea necesităţilor utilizatorilor de date statistice;

b) sarcinile de bază:
- Analiza datelor statistice  ce caracterizează  evoluţia complexă a economiei republicii în ansamblu şi în profil teritorial.
- Actualizarea paginii Web  oficiale a Biroului Naţional de Statistică.
- Efectuarea controlului şi analiza conţinutului site-ului BNS.
- Coordonarea cu direcţiile/secţiile responsabile de informaţia plasată pe site şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a acumulării şi difuzării datelor statistice prin intermediul  site-ului.
- Studierea practicii internaţionale de actualizare şi diseminare a conţinutului pag Web.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;

 • foarte bună cunoaştere a aplicaţiilor Microsoft Office - Word, Excel, Outlook;
 • foarte bună cunoaştere a navigării în Internet;
 • bună cunoaştere aplicaţiei Adobe Acrobat;
 • bună cunoaştere a  aplicaţiilor de editare a imaginilor (de ex. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ACDSee, Microsoft Picture Manager, etc);
 • cunoaşterea limbajului HTML;
 • cunoaşterea editorilor HTML (Adobe Dreamweaver);
 • cunoaşterea limbilor engleză şi rusă cel puţin la nivel mediu;
 • atitudini: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

2. Secţia evidenţă contabilă
 -  Specialist principal - 

a) Sarcinile de bază:

 • Evidenţa decontărilor cu debitorii şi creditorii;
 • Întocmirea rapoartelor lunare şi participarea activă la întocmirea bilanţelor trimestriale şi lunare;
 • Elaborarea şi prezentarea dărilor de seamă, notelor informative în domeniul său de competenţă;
 • Studierea sistematică a Legilor, regulamentelor, hotărîrilor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice  referitoare la evidenţa şi dările de seamă contabile;
 • Exploatarea computerului cu ajutorul diferitor pachete de programe.

3.Serviciul informaţional al rapoartelor financiare (SIRF) de pe lîngă Biroul  Naţional de Statistică

Secţia prelucrare, generalizare şi diseminare a rapoartelor financiare

- Specialist principal - 

a) sarcinile de bază:

 • Participarea la lucrările ce ţin de colectarea rapoartelor financiare de la entităţi  în  organele teritoriale pentru statistică;
 • Colectarea rapoartelor prezentate în mod electronic de către entităţi;
 • Prelucrarea şi generalizarea rapoartelor prezentate de entităţi;
 • Pregătirea răspunsurilor şi avizelor la solicitările altor instituţii publice, entităţi şi cetăţeni

Serviciul administrativ-financiar şi juridic

- Consultant - 

a) scopul general:
- Contribuirea la formarea unui cadru  legal relevant  privind organizarea şi funcţionarea SIRF;

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative ce ţin de activitatea  SIRF;
 • Monitorizarea implementării actelor legislative şi normative ce ţin de domeniul de activitate a SIRF. Controlul legalităţii emiterii actelor de ordine interioară precum şi executarea acestora;
 • Acordarea asistenţei juridice la încheierea acordurilor de colaborare internaţională şi  internă, contractelor între SIRF şi alte instituţii. Reprezentarea intereselor  şi drepturilor SIRF în organele de drept;
 • Asigurarea şi implementarea politicilor de ocupare a funcţiilor publice vacante, angajare şi integrare profesională a noilor angajaţi, evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din  cadrul Serviciului;
 • Elaborarea ordinelor şi perfectarea documentelor, notelor informative şi rapoartelor vizînd personalul;
 • Ţinerea lucrărilor de secretariat. Monitorizarea şi exercitarea  controlului privind executarea corespondenţei parvenite în adresa SIRF.

- Consultant - 

a) scopul general:
- Contribuirea la elaborarea proiectului bugetului şi utilizarea conform destinaţiei, elaborarea actelor normative pentru perfecţionarea activităţii economică-financiare a SIRF. Efectuarea evidenţei decontărilor cu personalul  privind retribuirea muncii.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi realizarea acţiunilor de asigurare a activităţii economico-financiare  a Serviciului.  Planificarea şi gestionarea mijloacelor financiare pentru întreţinerea SIRF;
 • Efectuarea evidenţei decontărilor  cu personalul privind retribuirea muncii,  decontărilor cu titularii de avans, cu diferiţi debitori şi creditori, încasărilor şi cheltuielilor efective pe compartimente;
 • Efectuarea operaţiunilor bancare, perfectarea documentelor necesare pentru transferurile în valută naţională şi străină;
 • Asigurarea evidenţei mijloacelor fixe, materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
 • Elaborarea şi prezentarea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale, notelor informative;
 • Asigurarea procesului de achiziţii de mărfuri şi servicii în Serviciu la capitolul asigurare financiară;

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:
a) Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
c) Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
d) Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
e) Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:
a)  Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil şi  juridic;
b)Vechimea în muncă pentru funcţia de consultant -  minim 3 ani  de experienţă profesională  în domeniul juridic şi economico-financiar şi 2 ani - în serviciul public; pentru funcţia de specialist principal - minim 1 an de experienţă profesională;
c) Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
d)  Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii, jurisprudenţei;
e) Abilităţi:analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
f) Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:
- 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
- activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Motivare:
- remunerarea conform prevederilor Hotărîrii  Guvernului nr. 525 din 16.05.2006  pentru funcţia de :
- specialist principal în Direcţia sinteză, diseminare a informaţie şi relaţii cu publicul şi în Secţia evidenţă contabilă - grila de salarizare este de 1000,0-1500,0 lei + sporuri+adaosuri+premii;

- specialist principal în Secţia prelucrare, generalizare şi diseminare a rapoartelor financiare a SIRF de pe lîngă BNS - grila de salarizare este de 900,0-1400,0 lei + sporuri+adaosuri+premii;

- consultant în Serviciul administrativ-financiar şi juridical SIRF de pe lîngă BNS - grila de salarizare este de 1000,0-1500,0 lei + sporuri+adaosuri+premii.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.
- Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare -  19 ianuarie  2011 

Locul desfăşurării concursului:
- locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,   biroul nr.203, telefoane de contact: 40 30 54; 72 73 57.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Galina Vozian, Consultant în Secţia resurse umane şi secretariat.

Cheltuielile:
- cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER