Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Anunţ repetat
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante  
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Biroul Naţional de Statistică  anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante,

Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia evidenţă contabilă
- Consultant principal  (perioadă determinată) -

Scopul general:

Contribuie la elaborarea metodologiilor, instrucţiunilor interne vizînd întocmirea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale şi elaborarea rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale pe BNS şi OTS pe toate compartimentele.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor, instrucţiunilor interne vizînd întocmirea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale, organizarea evidenţei contabile în cadrul direcţiilor/ secţiilor teritoriale de statistică.
 • Coordonarea şi asigurarea evidenţei decontărilor cu titularii de avans, evidenţei cheltuielilor efective pe compartimente (mijloace bugetare, mijloace speciale şi proiecte).
 • Colectarea, verificarea corectitudinii şi generalizarea rapoartelor financiare (conta-bile) trimestriale şi anuale prezentate de către direcţiile/secţiile teritoriale de statistică.
 • Elaborarea rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale pe BNS şi OTS pe toate compartimentele.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul evidenţei contabile.
 • Acordarea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice colaboratorilor secţiei şi specialiştilor OTS  privind modul de organizare a evidenţei contabile.
 • Organizarea seminarelor instructive cu specialiştii responsabili de evidenţa contabilă din OTS.

-Specialist -

Scopul general:

Asigură ţinerea evidenţei contabile a operaţiunilor bancare a BNS şi a evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi formularelor de strictă evidenţă.

Sarcinile de bază:

 • Evidenţa contabilă a operaţiunilor bancare.
 • Efectuarea evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi formularelor de strictă evidenţă.
 • Elaborarea şi prezentarea dărilor de seamă, notelor informative în domeniul de competenţă.
 • Participarea la generalizarea rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale ale OTS.
 • Studierea şi implementarea regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice vizînd evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă. 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei statistice
- Consultant (perioadă determinată) -

Scopul general:

Contribuie la actualizarea și perfecționarea continuă a metodelor de diseminare a informației statistice și studierea necesităților utilizatorilor de date statistice, îmbunătățirea structurii și conținutul  site-ului.

Sarcinile de bază:

 • Organizarea activităţii de diseminare a informaţiei statistice în comun cu alţi colaboratori ai direcţiilor/secţiilor BNS.
 • Actualizarea site-ului statistica.gov.md.
 • Coordonarea şi actualizarea Băncii de date statistice.
 • Coordonarea activităților de diseminare prin intermediul rețelelor de socializare
 • Coordonarea şi soluţionarea solicitărilor de informaţii statistice parvenite în formă orală, scrisă, electronică sau prin intermediul site-ului, utilizatorilor interni şi externi.

Cerinţe specifice funcţiei de consultant principal:

 • foarte bună cunoaştere a aplicaţiilor Microsoft Office, Adobe Acrobat;
 • foarte bună cunoaştere a navigării în Internet;
 • bună cunoaştere a  aplicaţiilor de editare a imaginilor (de ex. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Picture Manager, etc.)
 • cunoaşterea editorilor HTML (Adobe Dreamweaver);
 • cunoaşterea limbilor engleză şi rusă.
Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Secţia conturi consolidate
- Specialist principal -

Scopul general:

Participarea la elaborarea indicatorilor statistici în domeniul statisticii conturilor naţionale.

Sarcinile de bază:

 • Participarea la implementarea metodologiilor în domeniul statisticii conturilor naţionale.
 • Elaborarea balanţelor economice în conformitate cu metodologia sistemului conturilor economice.
 • Cooperarea cu direcţiile/secţiile de ramură a BNS, precum şi cu alte instituţii în vederea analizei şi validării informaţiilor statistice obţinute de la agenţii economici.
 • Elaborarea informaţiilor operative privind indicatorii conturilor naţionale.
Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
Secţia statistica comerțului exterior
- consultant -

Scopul general:

Asigurarea activităților de producere și diseminare a informațiilor statistice privind comerțul exterior de servicii în corespundere cu cerințele naționale și standardele internaționale.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor de completare a acestora privind comerţul exterior de servicii;
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind comerţul exterior de servicii;
 • Asigurarea obiectivităţii, autenticităţii, oportunităţii şi integrităţii informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii, păstrarea secretului de stat şi anonimatul datelor individuale ale persoanelor juridice şi fizice;
 • Pregătirea către publicare şi diseminare a informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii;
 • Participarea la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate de către BNS.
Secţia statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului
-Specialist superior-

Scopul general:

Contribuie la elaborarea proiectelor anchetelor statistice şi coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind transportul auto al persoanelor fizice.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi publice centrale a proiectelor anchetelor statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a anchetelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Participarea la elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de informaţii statistice ce cuprind informaţii statistice privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Pregătirea informaţiei statistice privind transportul auto al persoanelor fizice pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS.
Direcția industriei, energeticii și construcțiilor
Secția statistica industriei
- Consultant superior (perioadă determinată)-

Scopul general:

Efectuarea analizei statistice în domeniul industriei.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor de calculare a indicatorilor statistici armonizaţi la standardele internaţionale şi europene în domeniul  industriei şi preţurilor producţiei industriale.
 • Avizarea şi elaborarea proiectelor actelor legislative şi normative în cadrul activităţii de elaborare a politicilor de dezvoltare în domeniile de competenţă.
 • Asigurarea activităţii de analiză si diseminare a datelor statistice şi publicaţiilor periodice, cât şi a solicitărilor de informaţii din partea autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi a organismelor internaţionale.
 • Coordonarea şi realizarea activităţilor de implementare a standardelor internaţionale şi ale UE în domeniul statisticii industriei.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi de instruire specialiştilor oficiilor teritoriale de statistică

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei
Secţia statistica demografică
- Şef secţie în cadrul direcţiei (perioada determinată) -

Scopul general:

Coordonarea procesului de elaborare şi ajustare a metodologiilor şi metodelor de calcul pentru indicatorii din domeniul statisticii demografice şi a activităţilor de diseminare a informaţiei statistice din domeniul demografic, totodată asigură managementul secţiei.

 Sarcinile de bază:

 • Coordonarea activităţilor de colectare a datelor şi calculare a indicatorilor statistici în domeniul migraţiei şi demografiei pentru implementarea şi monitorizarea Strategiilor şi Programelor naţionale şi sectoriale.
 • Coordonarea procesului de elaborare şi ajustare a metodologiilor şi metodelor de calcul pentru indicatorii din domeniul statisticii demografice.
 • Coordonarea activităţilor de elaborare a notelor informative şi rapoartelor analitice pe diverse tematici din domeniul demografic.
 • Coordonarea activităţilor de avizare a documentelor şi pregătirea solicitărilor de date statistice.
 • Coordonarea activităţilor de diseminare a informaţiei statistice din domeniul demografic.
 • Reprezentarea intereselor BNS în ţară şi străinătatea în domeniul statisticii migraţiei.
 • Managementul secţiei statistica demografică.
-Specialist-

Scopul general:

Contribuie la elaborarea prognozelor, extinderea şi susţinerea bazei de date demografice vizînd informaţia despre populaţie şi structura populaţiei, precum şi despre evenimentele demografice.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea procesului de elaborare a prognozelor: extinderea şi susţinerea bazei de date demografice vizînd informaţia despre populaţie şi structura populaţiei, precum şi despre evenimentele demografice.
 • Abordarea tendenţială  a factorilor care au determinat  evoluţiile trecute şi actuale, cît şi cei care vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens.
 • Determinarea premizelor schimbărilor natalităţii, mortalităţii şi migraţiei, necesare pentru calculul populaţiei de perspectivă.
 • Pregătirea scenariilor pentru efectuarea prognozei demografice şi structurii populaţiei cu mai multe variante pe baza standardelor şi metodologiei UE. Adaptarea metodelor de analiză existente la  condiţiile Republicii Moldova.
 • Prezentarea ministerelor rezultatelor prognozării pentru elaborarea prognozelor funcţionale în diferite sectoare ale economiei naţionale.
Secţia Metode Statistice
Serviciul eşantionare şi inferenţă statistică
- Consultant -

Scopul general:

Contribuie la elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS, efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS.
 • Elaborarea metodologiilor de tratare a non-răspunsurilor.
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de inferenţa statistică (determinarea coeficienţilor de extindere) pentru cercetările prin sondaj efectuate de către BNS.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă.
 • Studierea şi implementarea noilor tehnici şi metode utilizate pe plan internaţional în domeniul inferenţei statistice.
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj.
 • Analiza rezultatelor obţinute în baza calculelor de inferenţă şi precizie  şi aplicarea metodelor de ajustare în caz de necesitate. 

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studiisuperioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic:

2 ani - pentru funcţia de consultant principal, șef secție în cadrul direcției;
1 an 
pentru funcţia de consultant superior, consultant, specialist principal; 
6 luni
 - 
pentru funcţia de specialist superior;
nu necesită vechime - pentru funcția de specialist.

 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.
NotăCopiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul – pînă la 04 iunie 2017.

Locul desfăşurării concursului:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409.
 • Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor
  • Ala Caraman, șef interimar al Secţiei resurse umane, tel. de contact: 0 22 40 30 80
  • Galina Vozian, specialist principal al Secției resurse umane, tel. de contact: 0 22 72 73 57

Cheltuielile.

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia";
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 "Privind salarizarea funcţionarilor publici"; 
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 "Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexe;
 • Programul Lucrărilor Statistice;
 • Metodologii: (statistica.gov.md/Metodologie/Metadate/Metadate de referinţă).

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER