Contestare la articolul „Despre economia tenebră şi locul ei în economia unei ţări (II)”

Contestare la articolul „Despre economia tenebră şi locul ei în economia unei ţări (II)”

La data de 29 ianuarie curent pe portalul www.eco.md a fost publicat articolul „Despre economia tenebră şi locul ei în economia unei ţări (II)”, cu referire la activitatea Biroului Naţional de Statistică privind principalul indicator macroeconomic – produsul intern brut (PIB), în care sînt comise o serie de incorectitudini şi aduse învinuiri absolut neîntemeiate la adresa BNS.

Autorul încearcă să facă o analiză inconsecventă şi neprofesionalistă a metodologiei aplicate de BNS la calcularea PIB-ului, fără a cerceta mai profund subiectul care l-a interesat. Mai mult ca atît se face referire absolut incorectă şi la modul de prezentare a datelor statistice. Or, meseria de jurnalist obligă o informare completă şi corectă a celui care scrie, prin materialele jurnalistice fiind informat publicul larg.

Referitor la cele expuse de către autor în articol am dori să atragem atenţia redacţiei ediţiei la următoarele:

 - Noţiunea de "economie neobservată", (pe care autorul nu o consideră tocmai potrivită), aplicată în cadrul calculelor indicatorilor macroeconomici în Sistemul Conturilor Naţionale (SCN), inclusiv a agregatului principal – PIB este utilizată de către BNS în corespundere cu practica şi standardele statistice internaţionale (SCN 93 a ONU şi recomandările OECD, FMI, BIM privind măsurarea economiei neobservate).

- Este absolut lipsită de temei afirmaţia autorului că, "statisticienii... „observă” numai ce vor să audă autorităţile". Sistemul de indicatori şi modul de elaborare de către BNS a statisticilor oficiale, inclusiv a PIB şi a elementelor economiei neobservate corespunde rigorilor  internaţionale, în special SCN 93 a ONU şi recomandărilor OECD, FMI, BIM privind măsurarea economiei neobservate, puse în aplicare după declararea independenţei ţării noastre.

- Astfel, nu corespunde adevărului şi afirmaţia că, "situaţia în domeniul statisticii nu  s-a modificat prea mult", întrucît standardele internaţionale menţionate mai sus diferă esenţial de practica de calculare a indicatorilor macroeconomici în sistemul producţiei materiale aplicat în trecut în perioada sovietică. Mai mult decît atît, implementarea SCN 93  a necesitat reformarea întregului sistem statistic naţional, implementarea unor cercetări şi elaborări statistice noi, conforme noilor realităţi economice şi bunelor practici aplicate în statele cu economie de piaţă.

- Categoric nu este fondată şi învinuirea adresată BNS privitor la „lipsa cărorva date oficiale/cercetări statistice serioase a economiei tenebre"  şi lipsa de transparenţă. BNS este transparent în ce priveşte metodologia de compilare a agregatelor macroeconomice, metodele de măsurare a economiei neobservate. Publicaţia (la care face referinţă şi autorul) şi metadatele respective sînt de asemenea plasate pe pagina oficială a BNS: statistica.gov.md. Tot pe pagina web a BNS pot fi accesate metadatele conform Standardului de Diseminare a Datelor Statistice (SDDS) al FMI, la care Republica Moldova a devenit stat-membru aliniat în anul 2006. Datele despre dimensiunea economiei neobservate, care se estimează de către BNS în cadrul compilării agregatelor macroeconomice în SCN, inclusiv la calcularea PIB sînt prezentate în publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a Republicii Moldova". Această publicaţie (ultima ediţie disponibilă fiind pentru trimestrul III 2012), ca şi celelalte publicaţii şi informaţii statistice cu acces public, elaborate de BNS, sînt plasate cu regularitate pe pagina  web a BNS  şi pot fi consultate de orişicare utilizator. Iar pentru un acces mai rapid şi facil la datele statistice, BNS, începînd cu anul 2010, a pus la dispoziţia utilizatorilor o nouă soluţie Web de diseminare a datelor pe baza instrumentarului PC-Axis, Banca de date statistice, care a devenit între timp instrumentul cel mai important şi solicitat de către public, mai cu seamă de către jurnalişti. Crearea la dorinţă, prezentarea şi salvarea tabelelor multidimensionale prin intermediul Băncii de date reprezintă un mod operativ şi comod de căutare a datelor statistice pentru utilizatori. Seriile de timp sînt prezentate în Bancă pentru anii 2000-2011, iar pentru unii indicatori din domeniul statisticii demografice – din anul 1940, statisticii agriculturii – din anul 1980. Pentru principalul indicator macroeconomic, seriile de timp cuprind date începînd cu anul 1995 pînă în prezent. Recomandăm autorului să acceseze acest instrumentariu pentru a se documenta în continuare şi a nu mai aduce insinuări nefondate:  http://statbank.statistica.md.

- Ne bucură faptul, că autorul s-a documentat despre situaţia privind modul de evaluare a economiei neobservate în alte state, dar cu părere de rău nu s-a familiarizat suficient cu practica estimării economiei neobservate în ţara noastră. În domeniul "de loc uşor şi greu de cercetat al economiei tenebre" după cum recunoaşte autorul, evaluarea dimensiunii economiei neobservate se bazează pe calcule comprehensive, cu date colectate din diverse surse de informaţie – cercetări statistice, surse administrative de date şi estimări. Sînt utilizate, atît metode directe, cît şi indirecte de măsurare a elementelor economiei neobservate. Printre observările statistice destinate anume studului activităţii economice în afara sectorului formal putem numi: Cercetarea micilor producători agricoli, Ancheta statistică a activităţii transportului auto de mărfuri, Ancheta forţei de muncă, Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice etc. Pentru evaluarea dimensiunii producţiei ascunse (componentei economiei neobservate ce ţine în special de evaziunea fiscală, de plată a contribuţiilor de asigurare socială, etc.), sînt utilizate datele privind rezultatele controalelor realizate de către Inspectoratul Fiscal şi alte organe de stat abilitate cu funcţii de control. Astfel, BNS, în activitatea sa se bazează anume pe standardele şi bunele practici internaţionale, realizînd  studiile în conformitate cu "rigorile ştiinţifice", despre care relatează autorul. Totodată, BNS este dispus şi este gata să colaboreze cu alţi parteneri, inclusiv cu experţi, cercetători, care realizează cercetări în domeniu cu aplicarea unor metode statistice solide şi transparente.

- Sînt absolut nefondate afirmaţiile autorului privind denaturarea statisticilor oficiale şi inconsistenţa datelor elaborate de BNS  privind dimensiunea economiei neobservate. În tabelele prezentate de autor sînt confundate şi incorect comparate datele ce caracterizează ponderea economiei neobservate - total şi pe activităţi economice:

a) pe de o parte  - în Produsul Intern Brut (PIB) total, iar

b) pe de altă parte - în Valoarea Adăugată Brută (VAB) pe activităţile economice respective.

Evident, deşi ponderea economiei neobservate, să zicem, în agricultură, economia vînatului, silvicultură, pescuit şi piscicultură  în VAB a activităţii respective constituie 61,2 %, atunci în PIB deţine doar 7,5%.

 În articol sînt comise o serie de alte incorectitudini, despre care specialiştii BNS sînt gata să le discute cu autorul, dacă, evident, acesta este interesat de cunoaşterea şi reflectarea corectă a situaţiei privind măsurarea economiei neobservate.

În legătură cu prezentarea eronată a faptelor şi denigrarea muncii statisticienilor, solicităm redacţiei portalului publicarea unui nou articol cu dovezi verificate, studiind mai aprofundat subiectul. Pentru aceasta, colaboratorii BNS sînt la dispoziţie în a oferi consultaţii, cel puţin la căutarea informaţiei.

 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER