Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi șomajul în trimestrul IV 2016

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi șomajul în trimestrul IV 20161

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestrulIV 2016 populația economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1193,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4% (29,0 mii) față de trimestrul IV 2015. Structura populaţiei active nu s-a modificat semnificativ: 96,2% ocupați și 3,8% șomeri.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaților a fost puțin mai înaltă (50,7%) în comparație cu cea a femeilor (49,3%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare față de cea a populației active din mediul urban: respectiv 50,5% și 49,5%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste(proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 40,0%, fiind în ușoară descreștere (cu 0,9 p.p.) față de trimestrul respectiv al anului precedent (40,9%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaților – 42,7%, în comparație cu rata estimată pentru femei – 37,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 44,6% în mediul urban și 36,3% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 29,5%, iar în categoria 15-642 ani – 44,1%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-56 ani pentru femei şi 16-61ani pentru bărbaţi) a fost de 47,0%.

Populaţia ocupată a constituit 1148,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 1,9% față de trimestrul IV 2015. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,1% bărbați și 49,9% femei), ponderea ocupării în mediul rural a fost mai mare față de cea din mediul urban (respectiv 50,9% mediul rural și 49,1% mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste(proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 38,5%, fiind în ușoară descreștere față de trimestrul IV 2015 (39,2%).  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (40,6%) în comparație cu femeile ( 36,5%). În distribuţia pe medii de reşedinţă, rata de ocupare a avut valoarea 42,6% în mediul urban și 35,2% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 45,0%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 42,4% și în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 27,2%.

Figura 1. Evoluția trimestrială a ratelor de activitate și ocupare

În distribuţia după activităţile din economia naţională3 se constată că în sectorul agricol au activat 341,5 mii persoane (29,7% din totalul persoanelor ocupate). Din rândul acestora, 46 la sută (sau 13,8% din total ocupare) o constituie persoanele ocupate cu producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu. Fată de trimestrul IV 2015 numărul populației ocupate în agricultură a crescut cu 5,6 mii, sau cu 1,7%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 806,8 mii, în scădere cu 28,4 mii sau cu 3,4% față de trimestrul IV 2015. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,9% (12,7% în 2015) și în construcții, respectiv, 4,8% (5,3% în 2015). În sectorul servicii au activat 52,5% din totalul persoanelor ocupate, această pondere fiind în ușoară descreștere față de trimestrul IV 2015 (53,4%). Numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a fost de 603,2 mii persoane.

Conform repartizării după forme de proprietate 74,1% din populație a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, iar 25,9% - cu cea publică.

Structura ocupării după statutul profesional relevă, că  65,8% o constituie salariații, iar restul sunt persoane ocupate non-salariate.

În sectorul informal au lucrat 15,8% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar mai mult de o treime (34,2%) au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 13,2%, totodată 6,9% din totalul salariaților aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (persoane care au un loc de muncă, însă lucrează involuntar mai puţin de 40 ore pe săptămână în timpul perioadei de referinţă, totodată doresc şi sunt disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 89,1 mii, ceea ce reprezintă 7,8% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a crescut cu 15,1% în comparație cu trimestrul IV 2015.
                                                
Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 44,9 mii persoane, fiind în scădere față de trimestrul IV 2015 (51,2 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații – 64,8% din total număr de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 59,0%.

Rata şomajului(proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,8% (4,2% în trimestrul IV 2015). Rata şomajului la bărbați a constituit  4,8%, la femei, respectiv, 2,7%. Au fost înregistrate disparităţi între ratele şomajului în mediul urban şi cel rural (respectiv, 4,5% și 3,1%). În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 12,6%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 7,8%.

Figura 2. Evoluția trimestrială a ratelor de șomaj și subocupare

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 60,0% din totalul populației de aceeaşi categorie de vârstă, fără modificări semnificative față de trimestrul IV 2015 (59,1%). Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării ca fiind plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de muncă dorit au constituit circa 10,3 mii – față de 8,5 mii în trimestrul IV 2015. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost, conform estimărilor, de circa 315,4 mii persoane – față de 327,3 mii în trimestrul IV 2015. Două treimi din numărul celor declarați plecați erau bărbați (66,2%), iar circa trei sferturi - persoane plecate din localitățile rurale (72,5%).

                     

Note:
1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender. 
2 Vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat.
Începând cu anul 2015 datele sunt prezentate conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, Rev.2 (ediția 2009).
              

Persoană de contact:

 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER