Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2021

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 20211

Forța de muncă

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM)2, în trimestrul III 2021 forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 908,3 mii persoane, fiind în creștere cu 1,6% față de trimestrul III 2020 (893,6 mii).
 
În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților (52,9%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (47,1%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban (56,4% și, respectiv, 43,6%).

Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste(proporția forței de muncă de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 42,8%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (în trimestrul III 2020 - 41,5%) (Figura 1). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 48,8% în comparație cu cea feminină – 37,7%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 47,4% în mediul urban și 39,8% în mediul rural.

În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 33,0%, iar în categoria 15-64 ani3 – 51,1%. Valoarea acestui indicator pentru populația în vârstă aptă de muncă conform legislației naționale (16-58 ani pentru femei și 16-62 ani pentru bărbați) a fost de 55,2%.

Ocuparea

Populaţia ocupată a constituit 885,7 mii persoane, fiind în creștere (cu 2,6%) față de trimestrul III 2020 (863,4 mii). Ca și în cazul populației economic active, ponderea bărbaților în populația ocupată este mai mare față de cea a femeilor (52,5% bărbați și 47,5% femei), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (56,5% mediul rural și, respectiv, 43,5% mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste(proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 41,8%, fiind mai înaltă față de nivelul anului precedent (40,1% în trimestrul III 2020) (Figura 1). Rata de ocupare a bărbaților (47,2%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (37,1%). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 46,2% în mediul urban și 38,9% în mediul rural. Rata de ocupare a populației în vârstă aptă de muncă (16-58 ani pentru femei și 16-62 ani pentru bărbați) a fost de 53,8%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 49,8%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 31,5%.

Datele graficului în format .xlsx

Analiza ratelor de ocupare pe grupe de vârstă scoate în evidență cele mai mari discrepanțe în funcție de sexe la persoanele de 25-34 ani (pentru bărbați rata de ocupare este cu 19,7 p. p. mai mare decât pentru femei) și după medii de reședință - la persoanele de 35-44 ani (cu 11,0 p.p. mai mare pentru persoanele ocupate din mediul urban față de mediul rural). O rată de ocupare mai mare la femei față de bărbați se înregistrează doar la persoanele de 45-54 ani (cu 5,7 p.p.) (Figura 2).

Datele graficului în format .xlsx

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că, în sectorul agricol au activat 206,2 mii persoane sau 23,3% din totalul persoanelor ocupate (în trimestrul III 2020 - 197,0 mii și, respectiv, 22,8%).

În activitățile non-agricole au fost ocupate 679,5 mii persoane, fiind în creștere cu 2,0% față de trimestrul III 2020 (666,3 mii). Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,6% (în trimestrul III 2020 – 13,9%), inclusiv în industria prelucrătoare 10,9% (indicator ODD 9.2.2 ) (în 2020 – 11,0%), iar în construcții 8,9% (în 2020 - 8,7%). Numărul persoanelor ocupate în industrie a fost de 120,5 mii, fiind practic la nivelul trimestrului respectiv al anului trecut (în 2020 - 120,3 mii), iar în construcții a constituit 78,4 mii, crescând cu 4,7% față de trimestrul III 2020 (74,9 mii). În sectorul servicii au activat 480,6 mii sau 54,3% din totalul persoanelor ocupate, numărul acestora fiind în creștere cu 2,0% față de trimestrul III 2020 (471,1 mii sau 54,6% din totalul persoanelor ocupate în trimestrul III 2020) (Figura 3).

Datele graficului în format .xlsx

În repartizarea după forme de proprietate, 26,5% din populația ocupată a activat în sectorul public și 73,5% - în sectorul privat sau alte forme de proprietate.
 
Structura populației ocupate după statutul profesional relevă că marea majoritate o constituie salariații (76,2% din total ocupare sau 674,7 mii persoane), urmați de lucrătorii pe cont propriu (18,6%) și lucrătorii familiali neremunerați (4,6%). Marea majoritate a salariaților (88,7%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată4 în rândul salariaților a constituit 8,0% față de 8,6% în trimestrul III 2020. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați (10,0%) decât salariații femei (6,2%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (65,4%), construcții (14,8%), comerț (8,6%) și industrie (3,9%).

În sectorul informal au lucrat 18,2% din totalul persoanelor ocupate în economie (în 2020 – 17,0%), iar 24,9% - au avut un loc de muncă informal (în trimestrul III 2020 – 24,4%). Din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 25,3%. În sectorul non-agricol ponderea ocupării informale a constituit 12,7% (indicator ODD 8.3.1 ). Cea mai mare pondere a persoanelor ocupate informal este înregistrată în construcții (69,7% din totalul persoanelor ocupate în construcții).
 
Din totalul salariaților, 8,3% au avut un loc de muncă informal, și, în același timp, au primit salariul „în plic”.

Numărul persoanelor subocupate5 a fost de 20,7 mii, ceea ce reprezenta 2,3% din totalul persoanelor ocupate, fiind în descreștere față de nivelul anului precedent (rata de subocupare în trimestrul III 2020 a constituit 3,7% sau 32,0 mii persoane din totalul persoanelor ocupate).

Din totalul persoanelor ocupate, 6,5% au declarat că doresc să schimbe situația în raport cu locul actual de muncă pe motiv că nu sunt satisfăcute de nivelul remunerării (situație inadecvată în raport cu venitul).

Șomajul

Numărul șomerilor, estimatconform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM)6, a fost de 22,6 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului III 2020 (30,2 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații, care au constituit 70,2% din total șomeri și persoanele din mediul urban – 53,5%7.

Rata şomajului(ponderea şomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de țară a înregistrat valoarea de 2,5%, fiind mai mică față de trimestrul III 2020 (3,4%) (indicator ODD 8.5.2 ). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 3,3%, iar la femei – de 1,6%; în mediul urban – 2,6% și în mediul rural – 2,4%. În rândul persoanelor de 15-24 ani rata șomajului a constituit 7,0%, valoarea acestui indicator a înregistrat disparități importante pe medii (4,0% în mediul urban și 9,0% – rural), iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 4,7% și a înregistrat disparități importante pe sexe (6,1% pentru bărbați și 2,5% pentru femei).

Subutilizarea forței de muncă

În trimestrul III 2021, forța de muncă subutilizată8 a constituit 51,1 mii persoane, alcătuind 5,6% din forța de muncă extinsă9 și fiind în descreștere cu 24,1% față de trimestrul III 2020 și cu 40,0% față de trimestrul III 2019 (Figura 4).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza componentelor forței de muncă subutilizate în trimestrul III 2021 în comparație cu trimestrul respectiv al anului trecut scoate în evidență următoarele: numărul șomerilor și subocuparea au fost în descreștere, în timp ce forța de muncă potențială10 - în creștere (Figura 5).

Datele graficului în format .xlsx

În raport cu structura forței de muncă subutilizate după componente, ponderea șomajului și a subocupării în totalul forței de muncă subutilizate în trimestrul III 2021 au înregistrat valori mai scăzute față de perioada respectivă a anului trecut (șomajul - 44,2% față de 44,9% și subocuparea, respectiv 40,5% față de 47,5%), totodată, cota parte a forței de muncă potențiale a fost în creștere (15,3% în 2021 față de 7,6% în 2020) (Figura 6).

Datele graficului în format .xlsx

Evoluția celor patru indicatori de subutilizare a forței de muncă care măsoară discrepanțele între oferta de muncă și cererea de muncă, estimați în conformitate cu definițiile BIM11 (LU1- rata șomajului, LU2 – rata compusă a subocupării în raport cu timpul și a șomajului; LU3 – rata compusă a șomajului și forței de muncă potențiale; LU4 – indicatorul compozit de subutilizare al forței de muncă), se prezintă după cum urmează (Figura 7).

Datele graficului în format .xlsx

Populația în afara forței de muncă

Populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste în trimestrul III 2021 a constituit 1212,4 mii persoane sau 57,2% din totalul populației de aceeași categorie de vârstă, fiind în descreștere cu 3,6% față de trimestrul III 2020 (1257,4 mii și, respectiv, 58,5% din total populație). În cadrul populației inactive cea mai mare pondere, 48,1%, revine categoriei de pensionari. Aceștia sunt urmați de grupa persoanelor care îngrijesc de familie (persoanele casnice) (13,6%) și grupa elevilor și studenților (13,2%). În rândul altor persoane inactive se mai regăsesc persoanele care nu lucrează și nu caută un loc de muncă în Moldova, deoarece deja au un loc de muncă peste hotare sau care planifică să lucreze peste hotare (11,0% comparativ cu 13,1% în trimestrul III 2020). Un alt grup îl formează persoanele (declarate de gospodării) ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an (5,6% sau 67,6 mii), numărul celor din urmă fiind în descreștere cu 18,7% față de trimestrul III 2020 (respectiv 83,2 mii). Restul este format din alte categorii de populație în afara forței de muncă. Persoanele care au un loc de muncă peste hotare sau intenționează să plece peste hotare și persoanele plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru predomină în rândul bărbaților (18,7% și, respectiv, 9,5% la bărbați față de 5,5% și, respectiv, 2,8% la femei), iar activitățile de îngrijire a familiei sunt mai mult caracteristice femeilor (22,3% comparativ cu 1,5% pentru bărbați) (Figura 8).

Datele graficului în format .xlsx

În trimestrul III 2021, ponderea tinerilor NEET12 a constituit 16,0% din numărul total de tineri cu vârsta de 15-24 ani, 26,0% - în rândul tinerilor de 15-29 ani și, respectiv, 29,4% în rândul celor de 15-34 ani (indicator ODD 8.6.1 ). În toate aceste grupe de vârstă indicatorul înregistrează valori mai mari în rândul femeilor în comparație cu bărbații (Figura 9).

Datele graficului în format .xlsx

Impactul pandemiei Covid-19 asupra situației pe piața muncii

Principalele constatări

În trimestrul III 2021 numărul persoanelor ocupate care au declarat că le-a fost afectată situația la locul de muncă din cauza COVID-19 a constituit 3,4 mii sau circa 0,4% din total populație ocupată (comparativ cu 21,5 mii sau 2,5% din total populație ocupată în trimestrul III 2020) (Figura 10).

Datele graficului în format .xlsx

În structura pe sexe a persoanelor ocupate care au fost afectate de pandemie, în trimestrul III 2021 au predominat femeile, cu o pondere de 52,2% față de 47,8% pentru bărbați, în timp ce în total ocupare în trimestrul III 2021, femeile au alcătuit 47,5% și bărbații respectiv 52,5% (comparativ cu trimestrul III 2020, pentru femei – 65,6% față de 34,4% pentru bărbați). În distribuția pe medii de reședință acest indicator a avut valori mai ridicate în mediul urban - 88,8% față de mediul rural - 11,2% (ponderea în total ocupare a mediului urban a fost de 43,5% și a mediului rural, respectiv de 56,5% și comparativ cu trimestrul III 2020 în mediul urban – 68,1% față de mediul rural – 31,9%) (Figura 11).

Datele graficului în format .xlsx

În trimestrul III 2021, situațiile provocate de pandemie s-au manifestat după cum urmează: fiecare a doua persoană nu a lucrat deloc/activitate întreruptă (53,7%), fiecare a treia persoană fie că a prestat munca la domiciliu/a lucrat la distanță, fie că a fost transferată la program de lucru parțial (38,1%, și respectiv, 36,5%) și una din cinci persoane (22,3%) a lucrat mai puține ore pe săptămână (în trimestrul III 2020 la persoanele care au lucrat mai puține ore pe săptămână a fost înregistrată valoarea cea mai înaltă – 48,2%, urmate de persoanele cu program de lucru parțial și persoanele care au prestat munca la domiciliu/la distanță (37,6% și, respectiv, 37,5%) (Figura 12).

 
Principalele motive ale absenței temporare de la locul de muncă/activitate întreruptă/sistată din cauza pandemiei au fost concediile de odihnă (48,9%), șomajul tehnic (26,4%) și concediile de boală (24,7%) comparativ cu trimestrul III 2020, când ponderi mai mari au fost înregistrate la: șomajul tehnic (47,9%), concediile fără plată (26,6%) și staționarea/sistarea activității (22,0%).
 

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Cercetare statistică selectivă asupra gospodăriilor populației. Metodologia este disponibilă pe site-ul www.statistica.gov.md/ rubrica Metadate/Metodologii statistice - Metodologia anchetei asupra forței de muncă în gospodării.
3 Vârstă de muncă în țările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat.
4 Prin munca nedeclarată se înțelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru și sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă.
5Persoane subocupate: persoane care au avut un loc de muncă, al căror număr de ore efectiv lucrate, în total, în timpul perioadei de referință, a fost mai mic de 40 ore pe săptămână, care au dorit şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare. 
6Șomeri conform definiției BIM: persoanele de 15 ani şi peste, care în cursul perioadei de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii: (a) nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; (b) sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diverse metode pentru a-l găsi; (c) sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.
7Numărul șomerilor oficial înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la 1 noiembrie 2021 a constituit 15,2 mii persoane.
8Forța de muncă subutilizată cuprinde, conform definiției, persoanele subocupate, șomerii și forța de muncă potențială.
9Forța de muncă extinsă este definită ca suma forței de muncă plus forța de muncă potențială.
10Forţa de muncă potenţială reprezintă suma a două categorii de persoane: „persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile la moment să înceapă lucrul ” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”.
11 BIM: Biroul Internațional al Muncii.
12Tineri NEET: tineri care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație (din limba engleză: „Persons Not in Employment, Education or Training).

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția forței de muncă, ocupării și șomajului în unele state ale lumii:

ILO:

Eurostat:

OECD:

 

sdg-ro-08.png

Persoană de contact:
Alerguș-Soloviov Mariana
șef al Direcției statistica ocupării
tel. 067 770 786

2021 activitățile non-agricole cifre construcții date forța de muncă grupul neet indicatori industriea moldova munca nedeclarată numărul șomerilor ocuparea populația inactivă populația ocupată rata de activitate rata de ocupare rata şomajului sectorul agricol sectorul informal sectorul servicii șomajul statistica statistici statutul profesional

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER