Glosarul indicatorilor statistici facilitează căutarea statisticilor, oferind o descriere pentru fiecare cuvânt.
Resetare
E
Efectivul de animale (Agricultura)

Efectivul de animale - efectivul vitelor şi păsărilor în toate exploataţiile care desfăşoară activitate agricolă, indiferent, pentru vânzare pe piaţă sau pentru consum intern al gospodăriei (alimentaţie, etc.).

Principalele specii de animale agricole sunt:
- bovine;
- porcine;
- ovine şi caprine;
- cabaline.

Bovine - toate animalele din specia bovinelor, indiferent de sex, vârstă sau destinaţie economică.
Vaci - femelele care au fătat cel puţin o dată.
Tauri de reproducţie - masculi folosiţi efectiv pentru montă.
Bovine de muncă - masculii castraţi în vârstă de peste 2 ani.
Tineret de peste 1 an – numărul tineretului mascul şi femelă peste 1 an.
Porcine - toate animalele din specia porcine, indiferent de sex, vârstă şi destinaţie economică.
Scroafe – femelele care au fătat o dată şi mai multe ori.
Porcine de 4 luni şi peste - numărul de porcine în vârstă de peste 4 luni. În grupele date se indică atît tineretul femelă cît şi cel mascul fără includerea efectivului de vieri de reproducţie. 
Ovine - toate animalele din specia ovine, indiferent de sex, vârstă şi destinaţie economică
Oi fătătoare - femelele care au fătat o dată şi mai multe ori.
Mioare de 1 an şi peste - mioarele, indiferent dacă au fost sau nu montate.
Caprine - numărul total al caprinelor (adulte şi tineret), precum şi ţapi.
Caprine fătătoare - numărul femelelor care au fătat cel puţin o dată.
Cabaline – numărul total de cabaline, indiferent de sex, vârstă sau destinaţie economică
Păsări – numărul total de păsări, indiferent de vârstă şi sex
Iepuri de casă – numărul total al iepurilor de casă pentru carne, blană, păr de angoră.
Familiile de albine - numărul total al familiilor de albine.
 

 
F
Fâneţele (Agricultura)

Fâneţele sunt terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă crescută pe cale naturală şi recoltată pentru obţinerea fânului.

 
G
Gospodăriile populației (Agricultura)

Gospodăriile populației – forma producerii producţiei agricole realizată prin munca proprie depusă de membrii gospodăriilor populaţiei ( pe loturile pe lângă casă şi grădini) în scopul satisfacerii necesităţilor în produse alimentare şi alte nevoi.

Gospodării ţărăneşti (de fermier) (Agricultura)

Gospodării ţărăneşti (de fermier) – forma activităţii de antreprenorial desfăşurată în baza utilizării terenului şi patrimoniului aflat în proprietate privată sau în folosinţa fermierului ce se ocupă cu producerea, prelucrarea şi vânzarea producţiei agricole. În această categorie de producători sunt incluse şi persoanele care au primit sectoare în contul cotelor de teren echivalent, dar n-au înregistrat gospodăria în modul stabilit. Volumul producţiei vegetale pe categoria dată de producători include numai recolta globală a culturilor agricole obţinută pe terenurile fermierilor, excluzând producţia de pe loturile pe lângă casă.

 
I
Indicii preţurilor producţiei agricole (Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole)

Volumul vânzărilor producţiei agricole cuprinde vânzarea producţiei agricole proprii obţinute de către întreprinderile agricole şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate prin toate căile de valorificare, inclusiv producţia valorificată prin tranzacţii barter. Cantitatea producţiei agricole vîndută la întreprinderi şi organizaţii de colectare şi prelucrare a producţiei agricole se indică în masă de echivalare, primită pentru achitare, pe alte căi de valorificare producţia se indică în masă fizică.

Valoarea producţiei agricole se reflectă: cu adaosurile şi bonificaţiile (reducerile) la preţ pentru calitatea producţiei vîndute, exceptînd impozitele pe produse care trebuie să fie achitate (taxa pe valoarea adăugată, accizele, cheltuieli de transportare, încărcare, descărcare a producţiei). În valoarea producţiei agricole nu se includ sumele dotaţiilor şi compensărilor cheltuielilor la producţia agricolă din bugetul de stat şi alte surse.

Preţul de vînzare a producţiei agricole – valoarea în bani al unei unităţi de producţie.

Preţul mediu de vînzare a producţiei agricole se calculează pe grupe de produse cu specificarea principalelor culturi agricole.

Indicii preţurilor la producţia agricolă se calculează în baza preţurilor medii efective, stabilite la producţia vîndută în perioada de raport, în procente faţă de anul precedent.

Indicii de preţ pot fi obţinuţi în două moduri:

- Indicii preţurilor produselor agricole individuale, care măsoară evoluţia preţurilor la anumite produse agricole vîndute în perioada curentă faţa de o perioadă de bază sau referinţă.
- Indicii agregaţi de preţ (pe formula Paaşe), care se calculează pe grupe de produse:
- cereale şi leguminoase-boabe
- culturi tehnice
- cartofi
- legume
- culturi bostănoase
- plante de nutreț
- fructe şi pomuşoare de cultură
- struguri
- material săditor pentru livezi, vii și arbuști fructiferi
- flori
- nuci uscate
- vite şi păsări (în masă vie)
- lapte
- ouă
- lână (în greutate fizică)
- caracul și pielicele
- miere de albine

Indicii volumului fizic al vînzărilor producţiei agricole - se calculează ca raportul cantităţii producţiei perioadei de raportare în preţurile perioadei de bază faţă de valoarea producţiei perioadei de bază în preţurile perioadei de bază.

 
M
Mici producători agricoli (Agricultura)

Mici producători agricoli - această categorie de producători include gospodăriile populației, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu terenurile de pământ până la 10 ha, înregistrate în modul stabilit, şi persoanele care au primit sectoare în contul cotelor de teren echivalent, dar n-au înregistrat gospodăria în modul stabilit.

 
P
Păşunile (Agricultura)

Păşunile sunt terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă crescută pe cale naturală, destinate păşunatului animalelor.

Plantaţii multianuale (Agricultura)

Plantaţii multianuale sunt terenurile agricole plantate cu livezi, vii şi plantaţii nucifere:
- Livezile sunt plantaţiile pomicole, indiferent de vârstă şi specie (sămânţoase şi sâmburoase);
- Plantaţiile de arbuşti fructiferi sunt plantaţiile de pomușoare (zmeură, căpșuni, coacăză, agriș, etc.);
- Plantaţiile nucifere sunt plantaţiile de nuc, alune şi alte specii (migdalul, etc.);
Viile sunt plantaţiile de viţă de vie, indiferent de vârstă, soi şi destinaţie.

Producția agricolă (Agricultura)

Producția agricolă - expresie valorică e evaluată în prețuri curente, precum şi în preţurile comparabile – pentru comparabilitate la calcularea indicatorilor relativi şi este determinată ca suma producţiei vegetale şi animaliere.

Producţia cărnii (Agricultura)

Producţia cărnii include carnea de animale şi păsări de toate tipurile, grăsimea-semifabricat, subprodusele alimentare. Datele prezentate vizează atât sacrificarea industrială a animalelor şi păsărilor, cât şi cea din cadrul gospodăriei.

Producţia (creșterea) vitelor şi păsărilor (Agricultura)

Producţia (creșterea) vitelor şi păsărilor - este volumul (greutatea) masei vii a produşilor obţinuţi, sporului în masă obţinut la creştere şi îngrăşare minus masa vitelor pierite. Volumul producţiei de creştere a animalelor se calculează pe tipurile de bază a animalelor productive.

Producția globală (Agricultura)

Producția globală în preţuri curente include de asemenea valoarea serviciilor destinate pieţei (contra plată), prestate de întreprinderile de deservire a agriculturii şi întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti producătoare de producţie agricolă, şi a serviciilor nedestinate pieţei, prestate de instituţiile şi organizaţiile bugetare.

Producţia lânii (Agricultura)

Producţia lânii include toată lâna de oaie, indiferent de faptul dacă ea a fost realizată sau folosită în gospodăria proprie. Lâna tunsă de pe blana de ovine în timpul prelucrării industriale pentru piele (aşa-numita “lână acidulată”) nu este inclusă în producţie. Producţia de lână este indicată în greutate fizică (greutatea lânii nespălate) nemijlocit după tunsul oilor.

Producţia laptelui (Agricultura)

Producţia laptelui – cantitatea de lapte muls de vacă, de oaie, de capră, indiferent de faptul dacă acesta a fost vândut sau o parte din el a fost folosit în gospodăriile pentru alăptarea viţeilor şi purceilor. Laptele care a fost supt de viţeii alăptaţi nu se include în producţie şi nu se calculează la determinarea cantităţii medii de lapte muls de la o vacă.

Producţia ouălor (Agricultura)

Producţia ouălor – toată cantitatea de ouă strânsă într-un an de la toate tipurile de păsări de casă, inclusiv ouăle care au fost folosite pentru reproducerea păsărilor (incubarea ş.a.).

Producţia (vânzarea) vitelor şi păsărilor pentru sacrificare (Agricultura)

Producţia (vânzarea) vitelor şi păsărilor pentru sacrificare în masă vie - include masă vie a animalelor şi păsărilor de toate tipurile pentru sacrificare. Calculul volumului producţiei de carne se determină prin numărul de vite sacrificate şi masa lor. Numărul de vite sacrificate include vitele vândute organizaţiilor de achiziţii, prin alte vânzări pentru sacrificare, precum şi vitele sacrificate în gospodăria proprie. La alte vânzări pentru sacrificare se atribuie vitele vândute la piaţa, cu excepţia viţeilor, mieilor, caprinelor până la 6 luni, porcilor – 2 luni şi puilor de păsări.

 
R
Recolta globală (Agricultura)

Recolta globală (sau roada) constituie volumul producţiei vegetale obţinut de pe toate suprafeţele culturilor agricole/plantaţiilor multianuale (pe culturi aparte şi grupe de culturi) în expresie naturală, mai puţin pierderile la recoltare, inclusiv producţia rezultată din schimbul de destinaţie a culturilor.

Recolta globală a culturilor agricole (Agricultura)

Recolta globală a culturilor agricole constituie volumul producţiei vegetale obţinut de pe toate suprafeţele culturilor agricole/plantaţiilor multianuale (pe culturi aparte şi grupe de culturi) în expresie naturală, inclusiv producţia obţinută pe semănăturile succesive, între rânduri şi producţia rezultată din schimbul de destinaţie a culturilor.

Roada medie la hectar a culturilor agricole (Agricultura)

Roada medie la hectar a culturilor agricole este calculată, luând ca bază recolta globală de pe semănăturile principale, de pe 1 ha de suprafaţă recoltată a culturii în cauză.

Roada medie la hectar a plantaţiilor multianuale (Agricultura)

Roada medie la hectar a plantaţiilor multianuale este calculată luând ca bază recolta globală obținută de pe suprafețele pe rod raportată la suprafața pe rod.

 
S
Suprafaţă însămânţată (Agricultura)

Suprafaţă însămânţată – terenul arabil însămânţat cu culturi agricole și suprafețele însămânțate cu culturi agricole între rândurile de livezi și vii.

 
T
Terenurile agricole (Agricultura)

Terenurile agricole sunt terenurile de pământ utilizate sistematic pentru obţinerea producţiei agricole. Suprafaţa terenurilor agricole este formată din: terenuri arabile, plantaţii multianuale (vii, livezi şi plantaţii nucifere), păşuni şi fâneţe naturale.

Terenurile arabile (Agricultura)

Terenurile arabile sunt terenurile agricole sistematic prelucrate (arate) şi utilizate pentru semănatul culturilor agricole şi ierburilor perene.

 
V
Volumul producţiei animaliere (Agricultura)

Volumul producţiei animaliere se determină prin mărimile masei vii a prăsilei obţinute şi sporirii animalelor tinere crescute în curs de un an, a sporului în greutate al animalelor mature, obţinut în urma îngrăşării lor, precum şi a cantităţii de lapte, lână, ouă şi alte produse animaliere obţinute în procesul folosirii gospodăreşti a animalelor şi păsărilor, şi care nu sânt legate de sacrificarea acestora. Volumul producţiei animale este exprimat în preţuri curente şi comparabile.

Volumul producţiei vegetale (Agricultura)

Constituie valoarea producţiei (recoltei globale a culturilor) agricole, care este exprimată în preţuri curente şi comparabile.