Glosarul indicatorilor statistici facilitează căutarea statisticilor, oferind o descriere pentru fiecare cuvânt.
Resetare
A
Abuzul de putere (Justiţie și infracționalitate)

Abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 327 din Codul Penal al RM) - folosirea intenţionată de către o persoană publică a situaţiei de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

 

Accident rutier (Justiţie și infracționalitate)

Accident rutier sau accident de circulaţie – eveniment, produs ca urmare a încălcării regulilor de circulaţie, în care au fost implicate unul sau mai multe vehicule aflate în circulaţie pe drumul public, rezultat cu vătămarea sănătăţii, integrităţii corporale, decesul uneia sau a mai multor persoane ori au fost cauzate pagube materiale.

Notă:  În datele statististice diseminate de BNS nu sunt incluse accidentele rutiere care au cauzat doar pagube materiale.

Administrator autorizat (Justiţie și infracționalitate)

Administrator autorizat - persoană fizică învestită potrivit legii cu atribuţii de supraveghere şi/sau de administrare a persoanelor juridice de drept privat sau a întreprinzătorilor individuali aflaţi în proces de insolvabilitate sau de dizolvare.

Amenda (Justiţie și infracționalitate)

Amenda este o sancţiune pecuniară ce se aplică de instanţa de judecată în cazurile şi în limitele prevăzute de legislația în vigoare. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 50 de lei.

 

Antecedent penal (Justiţie și infracționalitate)

Antecedent penal - starea juridică a persoanei, ce apare din momentul rămânerii definitive a sentinţei de condamnare, generând consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat până la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.

 

Avocat (Justiţie și infracționalitate)

Avocat - persoana care a obţinut licenţă conform legii şi care dispune de dreptul de a participa la urmărirea penală şi la dezbateri judiciare, de a se pronunţa şi de a acţiona în numele clienţilor săi şi/sau de a-şi reprezenta şi consulta clienţii în domeniul dreptului.

 
C
Condamnat (Justiţie și infracționalitate)

Condamnat - persoana în privinţa căreia a rămas definitivă hotărârea instanţei de judecată, prin care aceasta a fost condamnată la o pedeapsă penală privativă de libertate.
 

Contrabanda (Justiţie și infracționalitate)

Contrabanda (art. 248 din Codul Penal al RM) - introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, a valorilor culturale, a mărfurilor supuse accizelor, a drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, a substanțelor toxice și nocive, a armelor și munițiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esențiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozibile, nucleare sau radioactive, prin locuri stabilite pentru control vamal sau prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei. Înstrăinarea sau punerea în libera circulație, fără achitarea drepturilor de import, a mărfurilor aflate sub supraveghere vamală. Scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor prin declarare neautentică a originii mărfii ca fiind obținute integral în Republica Moldova.

 

Corupere (Justiţie și infracționalitate)

Corupere pasivă (art. 324 din Codul Penal al RM) - pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia.

Corupere activă (art. 325 din Codul Penal al RM) - promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia.

 

 
D
Delapidarea averii străine (Justiţie și infracționalitate)

Delapidarea averii străine (art. 191 din Codul Penal al RM) - însuşirea, dispunerea sau folosirea ilegală a bunurilor altei sau ale altor persoane de către cel căruia i-au fost încredinţate în baza unui titlu şi cu un anumit scop ori refuzul de a le restitui, care a produs daune considerabile.

 

Detenţie (Justiţie și infracționalitate)

Detenţie – orice formă de privare instituţională de libertate, dispusă în baza unei hotărâri definitive sau executorii a instanţei de judecată (judecător de instrucţie), emise în condiţiile Codului de Procedură Penală.

Detenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii. Detenţiunea pe viaţă se stabileşte numai pentru infracţiunile excepţional de grave. Detenţiunea pe viaţă nu poate fi aplicată femeilor şi minorilor.

 

Deţinut (Justiţie și infracționalitate)

Deţinut - persoană privată de libertate în condiţiile legii, care se deţine în penitenciare, indiferent de statutul acestuia (condamnat sau prevenit).

 

 
E
Escrocherie (Justiţie și infracționalitate)

Escrocherie (art. 190 din Codul Penal al RM) - dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privinţa naturii, calităţilor substanţiale ale obiectului, părţilor (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile.

 

Executorul judecătoresc (Justiţie și infracționalitate)

Executorul judecătoresc - persoană fizică care a obținut licența și a fost învestită de stat cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes public pentru a putea efectua executarea silită prevăzută de legislația în vigoare.

Expert judiciar (Justiţie și infracționalitate)

Expert judiciar – persoană calificată și abilitată, conform legii, să efectueze expertize și să formuleze concluzii în specialitatea în care este autorizată, cu privire la anumite fapte, circumstanțe, obiecte materiale, fenomene și procese, organismul și psihicul uman, şi care este inclusă în Registrul de stat al experților judiciari.

 
F
Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false (Justiţie și infracționalitate)

Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti falsesau a titlurilor de valoare false (art. 236 din Codul Penal al RM) - fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti (bancnotelor şi monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare şi comemorative, emise de Banca Naţională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine), a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăţilor.

 

Furt (Justiţie și infracționalitate)

Furt (art. 186 din Codul Penal al RM) - sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane.

 

 
H
Huliganism (Justiţie și infracționalitate)

Huliganism (art. 287 din Codul Penal al RM) - acţiunile intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, de opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau altor persoane care curmă actele huliganice, precum şi acţiunile care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită.

 
I
Infracţiune (Justiţie și infracționalitate)

Infracţiune înregistrată – o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală.

Contravenţie – acţiunea sau inacţiunea - ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea, săvârșită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege şi este pasibilă de sancţiune contravenţională.

Infracţiune excepţional de gravă - se consideră infracţiunea săvârşită cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă.

Infracţiune deosebit de gravă – se consideră infracţiunea săvârşită cu intenţie pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depăşeşte 12 ani.

Infracţiune gravă – se consideră fapta pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 12 ani inclusiv.

Infracţiune mai puțin gravă – se consideră fapta pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv.

Infracţiune uşoară – se consideră fapta pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv.

Infracţiuni legate de circulaţia ilicită a drogurilor (art. 217 - art. 219 din Codul Penal al RM) activitățile ilegale privind:
- Semănatul sau cultivarea ilegală a plantelor care conţin droguri sau etnobotanice, prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante,
- Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora
- Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor,
- Consumul ilegal de droguri, etnobotanice sau analogii ale acestora, săvârşit în mod public sau pe teritoriul instituţiilor de învăţământ, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora
- Introducerea ilegală intenţionată, indiferent de mod, în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii ale acestora,
- Prescrierea fără necesitate a drogurilor, falsificarea reţetei sau a altor documente care permit obţinerea drogurilor
- Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau etnobotanicelor, precum şi punerea la dispoziţie a localurilor în aceste scopuri. 

Instituţii penitenciare (Justiţie și infracționalitate)

Instituţii penitenciare – instituţii subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor în care conform hotărârii instanţei de judecată, îşi execută pedeapsa privativă de libertate persoanele condamnate la închisoare şi detenţiune pe viaţă, precum şi locurile de detenţie provizorii pentru persoanele faţă de care a fost aplicată măsura arestului preventiv. Instituţii penitenciare sunt: penitenciarele de tip închis, semiînchis, deschis, penitenciarele pentru minori, penitenciarele pentru femei, izolatoarele de urmărire penală şi spitalele penitenciare.

 
J
Jaf (Justiţie și infracționalitate)

Jaf (art. 187 din Codul Penal al RM) - sustragerea deschisă a bunurilor altei persoane.

 

Judecător (Justiţie și infracționalitate)

Judecător - persoana învestită constituţional cu atribuţii de înfăptuire a justiţiei, pe care le execută în baza legii.

 
M
Mediator (Justiţie și infracționalitate)

Mediator – persoană terţă, atestată în condiţiile legislației în vigoare, care asigură desfășurarea procesului de mediere în vederea soluționării litigiului dintre părți.

Minor (Justiţie și infracționalitate)

Minor - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Munca neremunerată în folosul comunităţii (Justiţie și infracționalitate)

Munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată de autorităţile administraţiei publice locale.


 

 
N
Notar (Justiţie și infracționalitate)

Notar - persoana autorizată de stat să presteze în numele acestuia servicii publice prin desfăşurarea activităţii notariale în baza licenţei eliberate de Ministerul Justiţiei în condițiile legislației în vigoare.

 
P
Pedeapsa penală (Justiţie și infracționalitate)

Pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârşit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor.


 

Persoană decedată (Justiţie și infracționalitate)

Persoană decedată - persoana decedată la locul accidentului sau pe parcursul unei perioade de până la 30 de zile după accident, ca urmare a leziunilor corporale sau complicaţiilor survenite în urma accidentului.

 

Persoană traumatizată (Justiţie și infracționalitate)

Persoană traumatizată – persoana care a suferit vătămarea gravă, medie sau ușoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, sau care a decedat după a 30-a zi de la data producerii accidentului, sau leziuni corporale ce nu cauzează prejudiciu sănătăţii, dar care a avut drept urmare o incapacitate temporară de muncă sau necesitatea spitalizării pe un termen nu mai mic de 24 de ore, sau a unui tratament ambulatoriu după acordarea primului ajutor medical.

 

Prevenit (Justiţie și infracționalitate)

Prevenit - persoana faţă de care este aplicată, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura arestului preventiv (nu include persoanele în arest contravențional), care așteaptă decizia primei instanțe de judecată cu privire la condamnare sau achitare.

 

Pungășia (Justiţie și infracționalitate)

Pungășia (art. 192 din Codul Penal al RM) - acţiunea în scopul sustragerii bunurilor altei persoane din buzunare, genţi sau din alte obiecte prezente la persoană.

 

 
R
Recidivă (Justiţie și infracționalitate)

Recidivă - comiterea cu intenţie a uneia sau mai multor infracţiuni de o persoană cu antecedente penale pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie.

 

 
S
Stare de ebrietate (Justiţie și infracționalitate)

Stare de ebrietate - starea de dereglare psihofuncţională a organismului survenită în urma consumului de alcool, droguri și/sau alte substanțe cu efecte similare.

 

 
T
Tâlhărie (Justiţie și infracționalitate)

Tâlhărie (art. 188 din Codul Penal al RM) - atacul săvârșit asupra unei persoane în scopul sustragerii bunurilor, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe.

 

Trafic de copii (Justiţie și infracționalitate)

Trafic de copii (art. 206 din Codul Penal al RM) - este acţiunea de recrutare, transportare, transfer, adăpostirea sau primirea unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care deţine controlul asupra copilului, în scopul exploatării sexuale comerciale sau necomerciale, exploatării prin muncă sau servicii forţate, practicării cerşetoriei sau în alte scopuri josnice, însuşirii ajutoarelor, indemnizaţiilor sau prestaţiilor sociale, folosirii ilegale în testări sau experimente medicale ori ştiinţifice, exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, folosirii în conflicte armate, folosirii în activitate criminală, prelevării organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane, vânzării sau cumpărării, folosirii în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere, adopţiei ilegale.


 

Traficul de influență (Justiţie și infracționalitate)

Traficul de influență (art. 326 din Codul Penal al RM) - pretinderea, acceptarea sau primirea, promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvârşite.


 

 
V
Vătămare intenţionată (Justiţie și infracționalitate)

Vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii (art. 151 din Codul Penal al RM) este acțiunea periculoasă pentru viaţă ori care a provocat pierderea vederii, auzului, graiului sau a unui alt organ ori încetarea funcţionării acestuia, o boală psihică sau o altă vătămare a sănătăţii, însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o treime din capacitatea de muncă, ori care a condus la întreruperea sarcinii sau la o desfigurare iremediabilă a feţei şi/sau a regiunilor adiacente.

Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii (art. 152 din Codul Penal al RM) – acțiunea care nu este periculoasă pentru viaţă şi nu a provocat urmările prevăzute la art.151 Din Codul Penal, dar care a fost urmată fie de dereglarea îndelungată a sănătăţii, fie de o pierdere considerabilă şi stabilă a mai puţin de o treime din capacitatea de muncă.


 

Violarea la domiciliu (Justiţie și infracționalitate)

Violarea la domiciliu (art. 179 din Codul Penal al RM) - pătrunderea sau rămânerea ilegală în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţământul acesteia ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, precum şi percheziţiile şi cercetările ilegale, aceleași acţiuni săvârşite cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei.

 

Violenţă în familie (Justiţie și infracționalitate)

Violenţă în familie (art. 2011 din Codul Penal al RM) - acţiunea sau inacţiunea intenţionată comisă de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, manifestată prin: i) maltratare, alte acţiuni violente, soldate cu vătămare uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, ii) izolare, intimidare în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei, iii) privarea de mijloace economice, inclusiv lipsirea de mijloace de existenţă primară, neglijare, dacă au provocat victimei vătămare uşoară a integrității corporale sau a sănătăţii.

 

 
Ş
Şantaj (Justiţie și infracționalitate)

Şantaj (art. 189 din Codul Penal al RM) - cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deţinătorului ori dreptul asupra acestora sau de a săvârşi alte acţiuni cu caracter patrimonial, ameninţând cu violenţă persoana, rudele sau apropiaţii acesteia, cu răspândirea unor ştiri defăimătoare despre ele, cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor proprietarului, posesorului, deţinătorului ori cu răpirea proprietarului, posesorului, deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora.