NOU!!! Activităţile întreprinse de BNS din februarie, curent, în vederea prelucrării datelor de la RPL 2014

Activităţile întreprinse de BNS din februarie, curent, în vederea prelucrării datelor de la RPL 2014

Procesul de prelucrare a datelor a început la 11 aprilie, curent, fiind precedat în perioada 5-8 aprilie de instruirea operatorilor. Introducerea se efectuează în condiţii de maxim efort; cca 200 de operatori), coordonaţi de supervizori, activează în 2 schimburi de luni pînă sîmbătă (14 ore pe zi, 7 ore per schimb).

Pentru a asigura protecția confidențialității datelor, sala de calculatoare este plasată sub supraveghere video. Laptop-urile sînt securizate, nu au acces la rețeaua Internet şi este imposibilă copierea/transmiterea informației pe orice suport (SD card, USB stick, DVD etc). La toate sesiunile de instruire a participat reprezentantul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, care a comunicat viitorilor operatori vigilenţa cu care trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile contractuale în vederea asigurării confidenţialităţii datelor.

Începînd cu 15 aprilie, în fiecare vineri, BNS prezintă Primului Ministru informaţie operativă privind prelucrarea datelor de la recensămînt.

În tabelul de mai jos sunt prezentate activităţile realizate de BNS din februarie, curent şi ce urmează să întreprindem pentru a face posibilă prezentarea rezultatelor finale conform termenilor stabiliţi în Planul calendaristic de prelucrare a datelor de la RPL 2014, aprobat prin Decizia nr.6 a CN RPL din 01.04.2016.

Activitatea/Acțiunea

Perioada/Data

Document

Notă

1.             Recrutarea personalului pentru procesarea datelor

5.02.2016-10.03.2016

Anunţul cu privire la angajarea personalului (04.02.2016)

Ordinul nr.14 din 18.02.2016 cu privire la aprobarea contractelor-tip a personalului de prelucrarea a datelor RPL 2014

2.             Selectarea personalului pentru etapa de procesare

01.03-11.04.2016

Ordinul nr.21 din 26.02.2016 cu privire la constituirea Comisiei de selectare a personalului temporar pentru prelucrarea datelor RPL

a.      Specialişti-analişti

01.03.2016

Procesul verbal nr.1 al şedinţei Comisiei de selectare din 01.03.2016

b.      Supervizori

09.03.2016 interviul, sunt contractaţi de pe 21.03.2016

Procesul verbal nr.2 al şedinţei Comisiei de selectare din 09.03.2016

c.      Administratori IT

01.04.2016

d.      Personal tehnic

01.04.2016

e.      Operatori de introducere şi codificare date

05-08.04.2016

3.             Elaborarea și testarea aplicației de introducere a datelor RPL 2014 în CSPro

- elaborarea dicţionarului /metadate;

ajustarea clasificatoarelor /nomenclatoarelor;

-designul managementului de sistem şi al fişierelor;

-implementarea procedurilor de copii de rezervă;

-scrierea logicii fluxului de informaţii (coduri);

-implementarea codificării semi-automatizate;

29.02-15.04.2016 (25 zile lucrătoare)

Scr. BNS nr.19/1-07-10 din 12.01.2016 şi 19/1-07-21 din 11.02.2016  de solicitare a asistenţei tehnice;

Termenii de referinţă a expertului internaţional în CSPro, cu referire la proiectul MDA2U714;

Expertul internaţional (UNFPA cu suportul Agenției Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare) şi BNS

4.             Elaborarea aplicației Web în vederea monitorizării productivităţii operatorilor

mai 2016

BNS

5.             Recepționarea laptop-urilor prin contract de comodat de la Comisia Electorală Centrală

01.03.2016

Contractul de comodat nr.25/2016 din 18.02.2016;

Ordinul nr.19 din 24.02.2016 cu privire la constituirea grupului de lucru responsabil pentru primirea-predarea tehnicii de calcul de la Comisia electorală centrală (CEC).

CEC

6.             Comisia Naţională pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor 2014

01.04.2016

Decizia CNRPL nr.6;

Planul calendaristic de prelucrare a datelor de la RPL 2014

7.             Instruirea personalului temporar pentru etapa de procesare

05-08.04.2016

Anunţ cu privire la instruirea operatorilor pentru prelucrarea datelor RPL 2014 ( 21. 03. 2016);

Ordinul nr.34 din 04.04.2016 cu privire la aprobarea documentaţiei de instruire a operatoriilor pentru prelucrarea datelor RPL 2014

-          Programul seminarului de instruire;

-          Agenda;

-          Manualul personalului de prelucrare a datelor;

Suport de la expertul internaţional, care  a elaborat aplicaţia şi de la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

8.             Informarea Primului-ministru şi altor autorităţi publice cu privire la prelucrarea datelor de la RPL 2014

La necesitate

De la 11.04.2016 în fiecare vineri

Scr. nr 19/1-06-23 din 18.02.2016 către Comisia protecţie socială, sănătate şi familie cu privire la acţiunile întreprinse de BNS în vederea prelucrării datelor RPL 2014;

Nota informativă nr. 19/1- 06 -29 (18.03.2016);

Scrisoarea nr. 19/1-06-34 din 29.03.2016

Notă informativă nr. 19/1- 06 -37 (22.04.2016) cu privire la începutul prelucrării datelor RPL 2014 – p/u Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare (CNPD);

Informaţii operative nr 19/1-06-23-35, 40, 44,47 privind prelucrarea datelor de la RPL 2014.

9.             Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.967

28.04.2016

Proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la modificarea Anexei 1 a Hotărîrii Guvernului nr.967 din 21 decembrie 2012”;

Nota informativă la proiectul de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea Anexei 1 a Hotărîrii Guvernului  nr.967 din 21 decembrie 2012”

Scr. nr. 19/1 - 06 -41,42,43 către Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei.

http://particip.gov.md/proiectviewphp?l=ro&idd=3141

10.          Informaţii plasate pe pagina Web a BNS cu referire la prelucrarea datelor de la RPL 2014

a.      Întrunirea cu reprezentanți UNFPA și Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi cooperare privind activitățile de prelucrare a datelor RPL 2014

26.02.2016

/libviewphp?l=ro&id=5096&idc=30    

b.      Anunţ cu privire la instruirea operatorilor pentru prelucrarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014

22.03.2016

/newsview.php?l=ro&idc=30&id=5134

c.      Demararea instruirilor operatorilor de prelucrare a datelor pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor 2014

06.04.2016

/newsviewphp?l=ro&idc=30&id=5157

d.      Lansarea etapei de prelucrare a datelor de la Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor 2014

12.04.2016

/newsviephp?l=ro&idc=30&id=5169

e.      Directorul general al Biroului Național de Statistică a participat la coordonarea procesului de prelucrare a datelor Recensămîntului Populaţiei şi al Locuințelor 2014

14.04.2016

/newsviewphp?l=ro&idc=30&id=5172

  

Activităţi care urmează a fi realizate

1.              Coordonarea procesului de prelucrarea date a celor circa 4,2 mln. chestionare de recensămînt

-   modificări pe parcurs ale nomenclatoarelor (mapelor, religiilor, etniilor, limbilor);

-   ajustarea aplicaţiei la necesitate;

-   lucrul cu Listele unităţilor de recenzare în situaţia cănd operatorul nu poate introduce chestionarele deoarece îi dă dubluri, din cauza că recenzorii nu au respectat toate instrucţiunile.

 pînă în decembrie 2016

2.              Proiectarea sub-aplicației pentru validarea/editarea (aplicare a regulilor de control)

-   evaluarea regulilor de control pentru fiecare tip de chestionar şi între acestea şi încorporarea acestora în aplicaţia de introducere date;

-   suport în elaborarea algoritmurilor  pentru calcularea diferitor categorii de populaţie: cu reședință obişnuită/rezidentă, stabilă;

-   verificarea posibilităţii de imputare pentru răspunsurile lipsă sau inconsistente.

mai-iunie 2016

Lucru cu expertul internaţional, selectat de UNFPA

3.              Validarea datelor din chestionare

iunie – decembrie 2016

4.              Designul planului de tabulare

ianuarie-februarie 2017

Lucru cu expertul internaţional, UNFPA

5.              Elaborarea totalurilor RPL 2014 în conformitate cu programul de tabulare stabilit şi diseminarea rezultatelor

ianuarie-martie 2017

a.      Elaborarea notelor informative şi rapoartelor privind rezultatele RPL

b.      Selectarea metodologiei de diseminare a rezultatelor RPL 2014 PC Axis sau REDATAM

Lucru cu expertul internaţional, UNFPA

c.      Prezentarea rezultatelor finale ale RPL 2014

31 martie 2017

BNS îşi asumă toată responsabilitatea de faptul că în mun. Chişinău acest exerciţiu a fost periclitat. Conform estimărilor, în baza rezultatelor preliminare, în mun. Chişinău avem o neacoperire de 48 858 locuințe (20 501 din acestea fiind refuzuri de participare).

Totuși, cuprinderea incompletă a gospodăriilor în capitală nu poate fi un motiv de a nu continua procesul de prelucrare a datelor. Se preconizează ca datele despre persoanele nerecenzate și locuințele acestora să fie preluate din surse administrative, în baza art.7, alin. (7) al Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la RPL 2014, activitate stipulată și în noul Plan calendaristic de prelucrare a datelor de la RPL 2014, aprobat prin Decizia nr.6 a CN RPL din 01.04.2016. UNFPA şi-a exprimat deja disponibilitatea de a oferiri asistență tehnică, în vederea realizării acestei activități.

Din sursele administrative vor fi preluate doar datele referitor la nume, prenume, sex, data, luna și anul nașterii, în vederea estimării cît mai veridice a structurii pe sexe şi vîrstă a populaţiei la recensămînt.

Unele țări ca Cehia, România, Polonia au folosit datele din sursele administrative pentru a asigura completitudinea informației pentru întreaga populație și a contracara necuprinderea la recensămînt din cauza refuzurilor și a necontactării respondenților. Astfel, în România au fost colectate indirect din surse administrative la RPL 2011, cu condiția ca să se regăsească în cel puțin 3 registre, 1 183 000 persoane, ceea ce reprezintă 5,9% din total populație.

În consecință, rezultatele finale vor suferi modificări în procesul de prelucrare și finalizare a numărului populației Republicii Moldova, prin operații de corectare/imputare, urmărind determinarea mai exactă a numărului persoanelor nerecenzate și includerea lor, pe de o parte, în populația recenzată și, pe de altă parte, prin contrapunerea cu alte surse de date, în estimarea numărului de emigranți.

Va informăm că pînă pe 16 mai 2016, au fost introduse şi codificate 397 818 chestionare de recensămînt (9,6% din total chestionare). Acestea cuprind sectoare de recensămînt care au nimerit în eșantionul Anchetei de Control (circa 390 sectoare) şi 3 sectoare administrative ale mun. Chişinău (circa 600 de sectoare/mape de recensămînt). Alte circa 200 de sectoare sunt în lucru.

În vederea monitorizării veridicităţii introducerii datelor, supervizorii şi specialiştii analişti, angajați temporar (8 persoane) şi colaboratorii Secţiei (2 persoane) controlează aleator activitatea operatorilor (circa 200 persoane), regula de bază care trebuie respectată de operatori fiind culegerea integrală şi exactă a informației din chestionar.

Marin GOSPODARENCO,
Director general

 


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER