Produsul Intern Brut în trimestrul III 2021 și ianuarie-septembrie 2021

Produsul Intern Brut în trimestrul III 2021 și ianuarie-septembrie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul III 2021, a însumat 69,8 miliarde lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu trimestrul III 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 8,3% pe seria brută și cu 10,4% pe seria ajustată sezonier (vezi Tabelul 1), pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019 cu 9,7%, în termeni reali.

În ianuarie-septembrie 2021, Produsul Intern Brut a constituit în valoare nominală 174,1 miliarde lei, fiind în creștere, comparativ cu ianuarie-septembrie 2020, cu 10,3% (vezi Tabelul A2 din anexă), pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în perioada similară din anul 2020 față de ianuarie-septembrie 2019 cu 8,2%.

Evoluţia PIB trimestrial în perioada 2019-2021, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Evoluția PIB trimestrial în anii 2019-2021

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2019

104,6

105,9

104,4

100,3

103,7

2020

100,9

86,0

90,3

96,6

93,0

2021

101,8

121,5

108,3

 

 

Serie ajustată sezonier3

2019

103,9

105,9

105,3

100,0

-

2020

100,3

87,0

89,1

96,7

-

2021

101,2

118,9

110,4

 

-

-  în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2019

98,3

104,3

101,7

96,0

-

2020

98,6

90,4

104,1

104,1

-

2021

103,1

106,3

96,7

 

-

PIB în trimestrul III 2021 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul III 2021, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 86,3% la formarea PIB, a contribuit la majorarea PIB cu 5,1%, volumul VAB fiind în creștere cu 5,7% față de cel înregistrat în trimestrul III 2020 (vezi Tabelul A1 din anexă).

La creșterea PIB în trimestrul III 2021 față de trimestrul III 2020 au contribuit, în special, următoarele activități:

 • Agricultura, silvicultura şi pescuitul (au contribuit la majorarea PIB cu 3,9%) cu o pondere de 16,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 28,6%;
 • Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+0,8%) cu o pondere de 20,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 3,5%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,6%) cu o pondere de 11,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 4,4%;
 • Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (+0,4%) cu o pondere de 10,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 3,4%;
 • Activități financiare și asigurări (+0,2%) cu o pondere de 3,5% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 6,0%;
 • Tranzacții imobiliare (+0,1%) cu o pondere de 5,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitatea respectivă cu 0,9%;
 • Informaţii şi comunicaţii (+0,1%), cu o pondere de 3,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 3,4%;
 • Arta, activități de recreere și de agrement; alte activităţi de servicii; activităţi ale gospodăriilor casnice în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor casnice de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu (+0,1%) cu o pondere de 1,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 5,6%.

Impact negativ la modificarea PIB a avut:

 • Construcțiile (contribuind la descreșterea PIB cu 1,0%), cu o pondere de 9,7% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 9,1%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 13,7% la formarea PIB, au contribuit la creșterea PIB cu +3,3%, volumul lor majorându-se cu 28,5%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A1 din anexă), creșterea PIB în trimestrul III 2021 față de trimestrul III 2020 s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (contribuind cu 9,1% la creșterea PIB), al cărui volum s-a majorat cu 11,9%, constituind 79,1% din PIB;
 • Consumului final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (+0,7%), al cărui volum s-a majorat cu 4,9%, constituind 14,2% din PIB.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net de bunuri și servicii, contribuind cu 2,5% la descreșterea PIB.

În Figura 1 este prezentată evoluția PIB trimestrial în anii 2010-2021, exprimată în prețurile medii ale anului 2010.

PIB în ianuarie-septembrie 2021 (serie brută)

În ianuarie-septembrie 2021, PIBa constituit, în valoare nominală, 174,1 miliarde lei, prețuri curente de piața, fiind în creștere (în termeni reali) cu 10,3% față de ianuarie-septembrie 2020 (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. PIB în ianuarie-septembrie 2021

 

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Ianuarie-septembrie

PIB, prețuri curente, mil lei

46 523

57 698

69 850

174 071

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

101,8

121,5

108,3

110,3

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută total pe economie, cu o pondere de 85,8% la formarea PIB, a contribuit cu 7,2% la creșterea PIB în ianuarie-septembrie 2021 față de ianuarie-septembrie 2020, volumul VAB fiind în creștere cu 8,2% (vezi Tabelul A2 din anexă). La creșterea PIB în ianuarie-septembrie 2021 față de ianuarie-septembrie 2020 au contribuit următoarele activități:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,5%), cu o pondere de 19,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,6%;
 • Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (+1,5%) cu o pondere de 12,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 12,1%;
 • Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+1,3%) cu o pondere de 9,5% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 14,3%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+1,3%), cu o pondere de 13,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 9,8%;
 • Informaţii şi comunicaţii (+0,6%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 11,9%;
 • Construcții (+0,5%), cu o pondere de 9,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitatea respectivă cu 5,3%;
 • Tranzacții imobiliare (+0,2%) cu o pondere de 6,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitatea respectivă cu 2,7%;
 • Activități financiare și asigurări (+0,1%) cu o pondere de 3,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 3,2%;
 • Activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+0,1%) cu o contribuție de 2,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 2,4%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 14,2% la formarea PIB, au contribuit cu 3,1% la majorarea PIB, volumul lor fiind în creștere cu 25,0%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A2 din anexă), creșterea PIB în ianuarie-septembrie 2021 față de ianuarie-septembrie 2020 s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (contribuind cu 9,0% la creșterea PIB), al cărui volum s-a majorat cu 11,5%;
 • Formării brute de capital fix (+2,1%), al cărei volum s-a majorat cu 7,9%;
 • Consumului final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (+2,0%), al cărui volum s-a majorat cu 11,5%.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net de bunuri și servicii, contribuind cu 9,3% la modificarea PIB, consecință a creșterii mai accentuate a volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii (+23,1%), față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (+6,5%).

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul III 2021 și ianuarie-septembrie 2021 sunt prezentate în tabelele din anexă.

 

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naţionale, publicate pe site-ul BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarului comunicatelor de presă. În condiţiile actuale de criză pandemică, care cauzează dificultăţi legate de colectarea datelor de bază ce reprezintă intrări pentru conturile naţionale, revizuirile ar putea fi mai mari decât de obicei. Datele privind PIB urmează a fi revizuite pe baza datelor actualizate cu privire la populația cu reședință obișnuită, care au substituit datele vizând populația stabilă.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării numărului de observaţii disponibile.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoana de contact:
Andrian Tătaru
şef al direcţiei generale statistica macroeconomică
Tel. 067770023

2021 cifre date impozitul net indicatori moldova pib produsul intern brut serie ajustată sezonier serie brută statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER