Produsul Intern Brut în trimestrul IV și ianuarie-decembrie 20221,2,3

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut (PIB)  în trimestrul IV 2022, a însumat 74,8 miliarde de lei, prețuri curente de piață. Comparativ cu trimestrul IV 2021, PIB s-a micșorat, în termeni reali, cu 10,6% pe seria brută și cu 11,8% pe seria ajustată sezonier (vezi Tabelul 1).

PIB estimat pentru anul 2022, conform datelor preliminare, a constituit 272,6 miliarde de lei, în descreștere, în termeni reali, cu 5,9% față de anul 2021 (vezi Tabelul 1 și 2).

Evoluția trimestrială a PIB în perioada 2020-2022, calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Dinamica trimestrială a PIB în anii 2020-2022 (%)

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2020

99,5

84,5

88,8

95,8

91,7

2021

108,7

116,8

111,7

118,3

113,9

2022

101,1

99,1

89,7

89,4

94,1

Serie ajustată sezonier3

2020

98,7

86,5

88,0

94,7

-

2021

106,5

115,2

115,3

118,7

-

2022

100,7

99,0

89,1

88,2

-

-  în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2020

98,0

92,7

103,1

101,0

-

2021

110,3

100,4

103,2

103,9

-

2022

93,6

98,6

92,9

102,9

-

Descarcă datele în format .xlsx

PIB în trimestrul IV 2022 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul IV 2022, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie cu o pondere de 85,9% la formarea PIB, s-a redus (în termeni reali) cu 9,7% față de trimestrul IV 2021, cauzând scăderea PIB cu 8,4% (vezi Tabelul A1 din anexă).

Impact negativ asupra evoluției PIB în trimestrul IV 2022 față de trimestrul IV 2021 au avut în special următoarele activități:

 • agricultură, silvicultură şi pescuit (influențând scăderea PIB cu 5,6%), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile în cauză cu 40,5%;
 • sănătate și asistență socială (-1,1%), cu o pondere de 5,5% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 18,6%;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat  (-0,8%), cu o pondere de 3,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 34,4%;
 • tranzacțiile imobiliare (-0,7%), cu o pondere de 5,5% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 11,8%;
 • industria prelucrătoare (-0,6%), cu o pondere de 8,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 7,0%.

Influență pozitivă asupra evoluției PIB au avut următoarele activități:

 • informații și comunicații (+0,5%), cu o pondere de 6,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 12,2%;
 • activități financiare și asigurări (+0,4%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 16,0%;
 • învățământ (+0,4%), cu o pondere de 5,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 8,4%;
 • activități de cazare și alimentație publică (+0,3%), cu o pondere de 1,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 39,1%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,1% la formarea PIB au fost cauza descreșterii PIB cu  2,3%, volumul acestora fiind în scădere cu 16,2%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB (vezi Tabelul A1 din anexă), descreșterea în trimestrul IV 2022 față de trimestrul IV 2021 a fost cauzată în principal de reducerea:

 • consumului final al gospodăriilor populației (generând scăderea PIB cu 7,1%) volumul căruia s-a micșorat cu 8,9%;
 • exportului net de bunuri și servicii (-3,6%), consecință a creșterii volumului exporturilor de bunuri și servicii cu 8,6%, pe fundalul majorării volumului importurilor acestora cu 11,2%;
 • formării brute de capital fix (-1,9%) volumul căreia s-a diminuat cu 8,6%.

Contribuție pozitivă asupra evoluției PIB a avut consumul final al administrației publice (+0,4%), al cărui volum s-a majorat cu 2,5%.

În Figura 1 este prezentată evoluția trimestrială a PIB în anii 2015-2022, exprimată în prețurile medii ale anului 2015.

Descarcă datele în format .xlsx

PIB în ianuarie-decembrie 2022 (serie brută)

În anul 2022, conform datelor preliminare, PIB a constituit 272,6 miliarde de lei, prețuri curente de piață, fiind în descreștere, în termeni reali, cu 5,9% față de anul 2021 (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. PIB în ianuarie-decembrie 2022

 

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Ianuarie-decembrie 2022

PIB, prețuri curente, mil. lei

56 266

64 326

77 179

74 785

272 556

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

101,1

99,1

89,7

89,4

94,1

Descarcă datele în format .xlsx

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută total pe economie, cu o pondere de 86,0% la formarea PIB, a contribuit cu 4,9% la descreșterea PIB în ianuarie-decembrie 2022 față de ianuarie-decembrie 2021, volumul VAB micșorându-se cu 5,7% (vezi Tabelul A4 din anexă).

La descreșterea PIB în ianuarie-decembrie 2022 față de ianuarie-decembrie 2021 au contribuit următoarele activități:

 • agricultură, silvicultură și pescuit (generând scăderea PIB cu 2,7%), cu o pondere de 7,9% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 25,8%;
 • construcțiile (-0,8%), cu o pondere de 7,4% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 10,0%;
 • tranzacțiile imobiliare (-0,8%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 10,9%;
 • industria prelucrătoare (-0,7%), cu o pondere de 9,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 7,5%;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat   (-0,4%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 18,0%.

Influență pozitivă asupra evoluției PIB au avut următoarele activități:

 • activități financiare și asigurări (+0,4%), cu o pondere de 3,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 14,5%;
 • informații și comunicații (+0,3%), cu o pondere de 6,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 5,3%;
 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (+0,2%), cu o pondere de 17,1% la formarea PIB și o majorare a VAB pe activitățile respective cu 1,4%;
 • activități de cazare și alimentație publică (+0,2%), cu o pondere de 1,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 23,9%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,0% la formarea PIB au contribuit la descreșterea PIB cu 1,1%, volumul lor micșorându-se cu 7,6%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB (vezi Tabelul A4 din anexă) descreșterea în ianuarie-decembrie 2022 față de ianuarie-decembrie 2021 s-a datorat, în principal:

 • consumului final al gospodăriilor populației (-3,3%), al cărui volum s-a redus cu 4,0%;
 • formării brute de capital fix (-1,7%), al cărei volum s-a micșorat cu 6,8%;
 • exportului net de bunuri și servicii, generând descreșterea PIB cu 1,5%.

Contribuție pozitivă asupra evoluției PIB a avut consumul final al administrației publice (+0,7%), al cărui volum s-a majorat cu 4,1%.

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul IV-2022 și ianuarie-decembrie 2022 sunt prezentate în tabelele din anexă.

Anexe:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naționale, publicate pe pagina web oficială a BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarului comunicatelor de presă.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării numărului de observații disponibile.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2021 2022 2022/2021 buget conturi naţionale date impozitul net indicatori moldova pib PIB produs intern brut produsul intern brut serie ajustată sezonier serie brută statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER