Şedinţa lărgită a Colegiului Biroului Naţional de Statistică

Astăzi, 18 februarie a avut loc şedinţa lărgită a Colegiului Biroului Naţional de Statistică, la care a fost examinată activitatea Biroului in anul 2007 şi trasate obiectivele de bază pentru anul 2008.

În anul 2007 activitatea Biroului Naţional de Statistică (BNS) s-a axat pe realizarea în termen, în condiţii de calitate corespunzătoare, a lucrărilor statistice cuprinse în Programul lucrărilor statistice pentru anul 2007, aprobat de Guvernul Republicii Moldova. Acest Program a generalizat obligaţiile pe care BNS le are în planul producerii datelor statistice necesare utilizatorilor interni şi externi, întru asigurarea acestora cu informaţii statistice cît mai calitative şi complexe.

Ca urmare a realizării întregului Program, cît şi a altor activităţi suplimentare derivate din obligaţiile asumate de BNS în cadrul programelor naţionale şi internaţionale sau ca urmare a unor solicitări suplimentare, în anul de raport au fost efectuate 155 cercetări statistice, editate 49 publicaţii cu periodicitate anuală şi trimestrială, inclusiv 3 titluri pe suport CD, 33 note analitice (cu periodicitate anuală şi trimestrială), 102 informaţii operative. De asemenea, în cursul anului au fost gestionate 3 registre naţionale şi 5 clasificatoare. La solicitarea organizaţiilor internaţionale BNS a transmis 46 lucrări cu date statistice cu o periodicitate diferită.

Prioritatea de bază a activităţii BNS a constat în racordarea statisticii naţionale la standardele internaţionale, în special ale UE, ţinînd cont de particularităţile ţării noastre. În acest scop direcţiile ramurale de statistică au lucrat în aspectul armonizării indicatorilor statistici, a metodologiilor de calcul cu normele şi reglementările în domeniu ale organizaţiilor internaţionale, ale altor ţări cu o experienţă mai vastă în statistică.

Un obiectiv primordial în activitatea Biroului a fost diseminarea informaţiei, prioritate acordîndu-se facilitării accesului la informaţia statistică. Aceasta s-a asigurat prin sistemul de publicaţii editate de BNS, prin intermediul organelor teritoriale pentru statistică, prin pagina oficiala statistica.gov.md, biblioteca Biroului, care şi reprezintă unica bibliotecă statistică din ţară. Pentru facilitarea accesului la informaţia statistică pagina oficială a BNS a fost actualizată permanent cu cele mai noi date statistice. În comun cu instituţiile partenere la Standardul Special de Diseminare a Datelor al FMI: Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, s-a efectuat actualizarea datelor şi metadatelor statistice pe pagina web naţională de prezentare conform graficului de emitere a datelor, asigurînd accesul utilizatorilor externi şi interni la indicatorii macroeconomici, financiari şi sociali de bază, atît prin site-ul BNS, cît şi al FMI.

Pentru a răspunde criteriului de utilitate publică, BNS şi-a consolidat eforturile întru abordarea mai riguroasă a relaţiilor cu furnizorii şi utilizatorii datelor statistice, satisfacerea cerinţelor utilizatorilor prin diversificarea şi extinderea metodelor de furnizare a informaţiilor. La necesităţile acestora a fost mărit tirajul publicaţiilor statistice, s-a îmbogăţit fondul de date on-line, s-a efectuat re-design-ul paginii Web, fapt ce permite facilitarea accesului la informaţia statistică, de asemenea a crescut considerabil fondul de cărţi al bibliotecii BNS, exerciţii care urmează a fi continuate în anul 2008.

Creşterea cererii şi utilizării datelor statistice se manifestă şi prin faptul că, numărul solicitărilor de date statistice este în continuă creştere. Astfel, în anul de raport numărul acestora a fost de cca 3700, mai mult cu peste 800 faţă de anul trecut. În continuă creştere au fost solicitările de date statistice din partea organelor administraţiei publice locale, acestea fiind asigurate cu informaţie statistică în formă de buletine statistice, rapoarte sau tabele generalizate, în total - 4270 informaţii.

În scopul informării publicului, a diferitor categorii de utilizatori, despre activitatea statistică, promovării produselor statistice şi încurajării parteneriatelor şi colaborărilor în domeniu, BNS a organizat în comun cu diferiţi parteneri externi 6 seminare şi mese rotunde. În cadrul conferinţei internaţionale "Armonizarea statisticii Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene" a fost elaborat Raportul de evaluare globală a statisticii naţionale, de către expertul organului de statistică al UE - EUROSTAT. Evaluarea făcută a reflectat corespunderea activităţii BNS cu rigorile internaţionale, precum şi problemele şi posibilităţile dezvoltării statisticii naţionale în conformitate cu cerinţele UE.

Au fost finalizate lucrările de prelucrare şi difuzare a rezultatelor Recensămîntului populaţiei din 2004, fiind elaborate şi publicate volumele 3 şi 4 ale publicaţiei "Recensămîntul populaţiei, 2004" şi creată biblioteca electronică a totalurilor Recensămîntului în profil teritorial, pe localităţi.

În anul 2007 s-a acordat prioritate cooperării statistice internaţionale, care a devenit un pilon hotărîtor al armonizării statisticii moldoveneşti cu standardele internaţionale, fapt absolut necesar în condiţiile respectării politicii statului de încadrare în organismele internaţionale şi aderare la Uniunea Europeană. Colaborarea internaţională în domeniul statisticii presupune elaborarea datelor în conformitate cu standardele internaţionale, întru asigurarea comparabilităţii lor, în condiţiile perfecţionării continue a metodelor statistice şi tehnologiilor informaţionale şi prezentarea informaţiei către organismele internaţionale, în conformitate cu obligaţiunile asumate de Republica Moldova.

Direcţiile prioritare de activitate ale BNS pentru anul 2008 se rezumă în general la continuarea procesului de reformare a statisticii naţionale. Principalele acţiuni se vor axa pe realizarea de cercetări statistice care să asigure rezultate de calitate, destinate fundamentării şi evaluării politicilor economice şi sociale, deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor economici, informării publicului larg.

O activitate de mare capacitate o constituie pregătirea către efectuarea primului Recensămînt general agricol, exerciţiu de amploare preconizat a fi efectuat în anul 2009.

Dezvoltarea infrastructurii informaţionale va avea ca scop implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii moderne în statistică, a subsistemului de raportare electronică în statistică ("e-Reportare").

Deoarece informaţia statistică este un bun public, servind ca fundament în toate domeniile de activitate, statistica trebuie privită ca o obligaţie a fiecăruia, colectarea datelor corespunzînd atît intereselor societăţii în general, cît şi ale fiecărui respondent în parte.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER