Ședința ordinară a Consiliului Național pentru Statistică privind activitatea statistică și alinierea statisticii naționale la aquis-ul Uniunii Europene

La data de 16 noiembrie curent, la Biroul Național de Statistică a avut loc ședința ordinară a Consiliului Național pentru Statistică (CNS) la care au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și altor instituții publice, mediului academic, mediului de afaceri și societății civile.

În cadrul ședinței au fost examinate mai multe subiecte care vizează activitatea statistică și alinierea statisticilor naționale la aquis-ul comunitar.

În prima parte a ședinței Oleg Cara, directorul general al BNS, președintele CNS  a prezentat proiectul Programului de lucrări statistice (PLS) pentru anul 2024. În context, directorul general a menționat că proiectul PLS pentru anul viitor prevede includerea a 5 capitole noi:

  1. Lucrările realizate în cadrul participării Republicii Moldova în Programul Internațional de Comparabilitate, realizat sub egida OCDE și EUROSTAT,
  2. Statistica gender,
  3. Statistica teritorială, care include indicatori statistici în profil teritorial pe domenii,
  4. Elaborarea lucrări statistice experimentale (în total 9) din domeniul energetic, antreprenoriat, forța de muncă și salarizare, educație, nivelul de trai, populație și justiție,
  5. Statistici pentru monitorizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 953/2022.

Totodată, în vederea reducerii presiunii informaționale asupra mediului de afaceri, PLS 2024 prevede excluderea cercetărilor privind activitatea de leasing și starea sectorului zootehnic (anual), comasarea a 14 cercetări statistice în 5 cercetări statistice, dar si micșorarea volumului unor rapoarte statistice sau a cercului de cuprindere a entităților raportoare.

În contextul implementării Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stabilire a producătorilor de statistici oficiale (APSO), directorul general adjunct al BNS, Iurie Mocanu, a menționat că, a fost creată Comisia permanentă privind identificarea și atribuirea calității de APSO, au fost elaborate și aprobate formularul de cerere de obținere a calității  APSO, chestionarul, lista documentelor care urmează a fi depuse și nota informativă privind conformitatea/neconformitatea cu cerințele din Regulamentul privind procedura de stabilire a APSO. De asemenea, au fost organizate ședințe cu potențialii candidați.

Iurie Mocanu a adus la cunoștința membrilor CNS rezultatele evaluării chestionarelor expediate de potențialii candidați APSO, conform mai multor criterii, subliniind că au existat neconformități care necesită a fi remediate precum ajustarea cadrului normativ național de funcționare a entității, îmbunătățirea diseminării datelor statistice, implementarea măsurilor privind asigurarea calității datelor statistice și asigurarea confidențialității datelor statistice.

Un alt subiect important pe agenda ședinței CNS a vizat alinierea statisticilor naționale la aquis-ul UE în domeniul statistic. În context, Oleg Cara a vorbit despre cerințele privind armonizarea statisticilor naționale la UE unde a subliniat importanța Strategiei Sistemului Statistic Național (SSN) 2023-2030 și Programului de Dezvoltare a SSN 2023-2026, care vizează producerea statisticilor fiabile, de calitate, conform standardelor europene.

Totodată, directorul general a prezentat membrilor CNS activitățile realizate din Planul instituțional  al BNS pe anul 2023, precum și rezultatele exercițiului preliminar în contextul activității de autoevaluare a conformității legislației Republicii Moldova cu acquis-ul UE, Capitolul 18 Statistici. De asemenea, a vorbit despre acțiunile ce urmează a fi realizate precum consolidarea cadrului instituțional, guvernării SSN, managementului calității și modernizarea proceselor statistice; realizarea Recensământului populației și locuințelor 2024; crearea bazei de date geospațiale cu utilizarea tehnologiilor Sistemului Informațional Geografic în statistica oficială; realizarea lucrărilor de pregătire către Recensământul general agricol runda 2030; creșterea calității statisticilor prin alinierea la standardele UE etc.

În rezultatul discuțiilor, membrii Consiliului au avizat pozitiv proiectul Programului de lucrări statistice pentru anul 2024, recomandând transmiterea documentului Guvernului pentru aprobare. Totodată, s-au făcut recomandări instituțiilor candidate pentru atribuirea statutului de APSO ca să întreprindă măsurile necesare întru asigurarea corespunderii criteriilor stabilite de Guvern, luând în considerare recomandările Biroului Național de Statistică expuse în cadrul examinării cererilor acestora de obținere a calității de alt producători de statistici oficiale.

În contextul subiectului ce vizează alinierea statisticilor naționale la acquis-ul UE, instituțiile antrenate în producerea statisticilor oficiale conform Programului anual de lucrări statistice au fost încurajate să depună eforturi pentru alinierea graduală a statisticii naționale la  standardele europene.

Menționăm că, Consiliul Național pentru Statistică reprezintă un organ consultativ în domeniul statisticii, creat prin Hotărârea Guvernului nr. 244 din 21.03.2018, în conformitate cu Legea cu privire la statistica oficială nr.93/2017, fiind format din 15 membri: reprezentanți ai Biroului Național de Statistică în calitatea sa de autoritate centrală în domeniul statisticii, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, mediului academic, Băncii Naționale a Moldovei, patronatelor, sindicatelor și societății civile.

Materiale aferente:


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER