Vizita de informare a reprezentanților mass-media la oficiul de procesare a datelor Recensământului 2014

Cum derulează procesarea datelor
Recensământului populației și al locuințelor din 2014?

Din aprilie curent, Biroul Național de Statistică a demarat procesarea datelor de la Recensămîntul populației și al locuințelordin 2014. La data de 4 august avem procesate 57,6% din total chestionare, fiind finalizată procesarea datelor pentru 12 raioane și municipiile Bălți și Chișinău.

Ce presupune procesarea datelor?

Procesarea datelor are loc prin metoda introducerii manuale, care presupune introducerea în variantă electronică a tuturor datelor (text, numere, bife) din chestionarele completate la Recensămînt. Concomitent cu introducerea datelor din chestionare, operatorii codifică întrebările cu referire la localitate, țară, apartenență etnică, limbă, religie. În acest proces sunt implicați circa 200 operatori, care activează în 2 schimburi de luni pînă sîmbătă. Zilnic se introduc datele din circa 21 mii chestionare.

Avantajul procesării manuale comparativ cu metoda de scanare a chestionarelor constă în faptul că aceasta are la bază un soft public (gratis) pentru introducerea datelor de la recensăminte elaborat de Biroul de Recensăminte a SUA, care necesită doar anumite ajustări a aplicației conform chestionarelor de la RPL 2014. Mijloacele financiare pentru ajustarea acestui soft fiind oferite de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. BNS a recurs la această soluție dat fiind că nu a fost posibilă identificarea mijloacelor financiare pentru elaborarea aplicației IT pentru scanarea chestionarelor. Procesarea manuală nu afectează calitatea datelor introduse, însă necesită mai mult timp.

Cum este asigurată confidențialitatea datelor?

  • Laptop-urile sunt securizate, nu au acces la internet, ceea ce nu permite copierea sau transmiterea informației;
  • Personalul temporar de prelucrare a datelor a semnat un angajament cu privire la asigurarea confidențialității informației, la fel, această clauză este prevăzută și în contractele acestora;
  • Sala unde are loc prelucrare a datelor se află sub supraveghere video, iar supervizorii urmăresc activitatea operatorilor în vederea asigurării respectării confidențialității datelor personale;
  • Personalul implicat în prelucrarea datelor a participat la seminarele de instruire, în cadrul cărora reprezentantul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a explicat urmările nerespectării confidențialității și pasibilitatea răspunderii juridice.

În ce constă validarea datelor?

Procesul de validare a datelor presupune pregătirea datelor deja introduse pe calculator pentru analiza ulterioară a acestora. Este o etapa indispensabilă a oricărui Recensămînt și are la bază stabilirea unor reguli de identificare a inconsistențelor în date și corectarea acestora în baza unor reguli predefinite.

Scopul acesteia este de a aprecia dacă corespund diferite răspunsuri din cadrul unui chestionar în vederea asigurării consistenței informației generale. Exemplu: ,,în chestionarul de recensămînt pentru un copil de 3 ani este indicat nivelul de instruire superior”.

Cum este asigurată transparența procesului de introducere și validare a datelor Recensământului 2014?

În scopul informării publicului larg privind derularea activităților privind procesarea datelor de la RPL 2014, dar și asigurării transparenței acestui exercițiu, BNS o dată la 2 săptămîni actualizează informația privind rata de procesare a chestionarelor, ponderea și dinamica prelucrării datelor /pageview.php?1=ro&idc=479& .

Totuși, în contextul multiplelor discuții apărute în ultimul timp în societatea referitor la datele Recensămîntului populației și al locuințelor 2014 (RPL), considerăm de o importanță majoră intensificarea eforturilor de asigurare a transparenței, prin organizarea și menținerea  unei comunicări mai eficiente cu societatea. Biroul Național de Statistică a decis să organizeze această vizită de informare, pentru a informa publicul larg despre activitățile de prelucrare a datelor RPL 2014.

De asemenea, informăm că BNS beneficiază de asistența  tehnică internațională, în persoana dlui Anwar FARHAN, care asigură nu doar buna desfășurare a procesului de validare a datelor, iar ulterior și analiza datelor, dar și transpunerea celor mai bune practici și recomandări internaționale la nivel național.

Cînd vor fi disponibile rezultatele Recensământului 2014?

La finele lunii decembrie, curent BNS va finisa procesarea datelor Recensămîntului populației și locuințelor din 2014. Următoarea etapă va include activități de analiză a datelor și calculare a indicatorilor, după care elaborarea informației necesare pentru diseminarea rezultatelor finale: generarea tabelelor, elaborarea graficelor, hărţilor,  note și rapoarte informative. Rezultatele RPL vor fi diseminate nu doar la nivel de țară, dar și la nivel de Unități administrativ teritoriale de nivelul I (raion) și nivelul II (oraș, sat), pe anumite categorii distincte de populație, grupe de vîrstă, sexe, etnii, etc.

În luna martie 2017, Biroul va prezenta public rezultatele finale ale Recensămîntului 2014.

ANCHETA DE CONTROL 2014

Ancheta de Control (AC) din cadrul RPL 2014 a fost efectuată în premieră în Republica Moldova. Ea reprezintă o recenzare repetată a populației în baza unui eșantion reprezentativ selectat aleatoriu. Volumul eșantionului AC a constituit 90 din cele 11.226 sectoare de recensământ din Republica Moldova. AC va oferi o estimare a ratei de acoperire și va oferi posibilitatea efectuării unor îmbunătățiri procedurale și conceptuale în cadrul recensămintelor viitoare.

Ce reprezintă Ancheta de Control?

Ancheta de Control este o metodă de evaluare independentă a unui recensământ. Ea presupune o numărare repetată completă a populației de la recensământ în baza unui eșantion reprezentativ și aleatoriu, în baza unui chestionar simplificat. În continuare aceasta e urmată de o procedură de potrivire a fiecărei unități recenzate în cadrul AC cu informațiile colectate în cadrul recensământului.

De ce avem nevoie de o Anchetă de Control în cadrul RPL?

AC este una dintre metodele utilizate pentru a evalua gradul de acoperire a unui recensământ și oferă o estimare a ratei de acoperire. AC va estima gradul de sub-acoperire a persoanelor și locuințelor la nivel național și pe medii de reședință. În plus, AC va oferi informații referitor la calitatea înregistrării caracteristicilor populației comune în chestionarul AC și RPL (sex, vîrstă, starea civilă legală, nivelul de educaţie, reşedinţa obişnuită, prezenţa la recensămînt, etc.). AC oferă posibilitatea de a identifica rezervele procedurale și conceptuale în cadrul recensământului care pot fi îmbunătățite în recensămintele viitoare.

Cînd s-a desfășurat AC?

Colectarea datelor în cadrul Anchetei de Control a avut loc pe parcursul perioadei 16-30 iunie 2014.

Cum a fost realizată AC?

Biroul Național de Statistică (BNS) a efectuat AC în conformitate cu standardele și recomandările internaționale. Astfel, colectarea datelor AC s-a realizată într-un mod similar celui în care s-a realizat recensământul, bazându-se pe metoda tradițională de colectare a datelor cu ajutorul chestionarelor pe hârtie, în timpul vizitelor din ușă în ușă, în cadrul unui eșantion de 90 de sectoare de recensământ selectate aleatoriu de pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Recenzorii și controlorii au fost în teren pentru completarea repetată a chestionarelor simplificate în baza declarațiilor respondenților/populației. Pentru a asigura autenticitatea informațiilor și caracterul independent al AC, toți recenzorii care au activat în cadrul AC au fost alții decât cei ce au efectuat lucrări de recenzare în cadrul RPL 2014 în sectoarele selectate. Toți controlorii au fost din Chișinău, angajați în mod special pentru efectuarea AC, cu scopul de a asigura independența dintre Ancheta de Control și recensământ. Recenzorii au fost împărțiți în cadrul a 9 echipe mobile formate din 10 recenzori și un controlor.

Cine a fost recenzat?

Ca și în cadrul recensământului, în cadrul AC au fost recenzate toate gospodăriile și locuințele, precum și toți rezidenții din cele 90 de sectoare extrase în cadrul eșantionului - inclusiv străini, cu minim un an de ședere pe teritoriul țării, care la data de 12 mai 2014 se aflau la adresele recenzate. În total au fost recenzate 11 114 locuințe în care se aflau 23 625 de persoane.

Este Republica Moldova singura țară care efectuează o Anchetă de Control?

Nu. La ultima rundă de recensăminte, la nivel mondial, peste 65% din state au efectuat o AC. Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană încurajează toate țările să colecteze informații de tip post-recensământ, pentru a oferi o măsurare științifică a calității recensământului. Anchetele de Control se realizează, de obicei, la scurt timp după finalizarea recensământului, cu scopul de a evalua gradul de acoperire.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER