RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.08.2020
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
16.07.2010
Versiune tipar

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

1. Şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Ştefan Vodă
2. Şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Drochia

Scopul general al funcţiei:

Conducerea/managementul Direcţiei/Secţiei privind colectarea, prelucrarea, sistematizarea, generalizarea şi analizarea informaţiei statistice de la agenţii economici conform Programului de activitate al BNS, contribuind la asigurarea autorităţilor publice centrale şi locale, altor categorii de utilizatori cu informaţie statistică.

Sarcinile de bază:

1. Conducerea/managementul Direcţiei/Secţiei;
2. Participarea nemijlocită la colectarea, centralizarea şi prelucrarea informaţiei statistice primite de la agenţii economici. Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice privind statistica demografică, de drept, extrasele din balanţa fondurilor fixe.
3. Coordonarea şi participarea la activitatea de analiză şi diseminare a informaţiei statistice.
4. Coordonarea activităţii de organizare şi efectuare a lucrărilor statistice speciale: recensăminte, investigaţii şi cercetări statistice.
5. Oferirea ajutorului consultativ agenţilor economici, altor unităţi raportoare din teritoriu în probleme de statistică.
6. Asigurarea confidenţialităţii datelor statistice.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:
a) Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
c) Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
d) Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
e) Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare.

Cerinţe specifice:
a) Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
b) Vechimea în muncă în specialitate: cel puţin 5 ani în domeniul managementului şi producerii indicatorilor statistici, analizei de date din domeniul economiei naţionale;
c) Vechime în muncă în serviciul public: preferabil cel puţin 3 ani
d) Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
e) Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
f) Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
h) Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:- formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- copia carnetului de muncă;
- cazierul judiciar.

Notă:
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire
.

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

- Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.

Data limită de prezentare:
- 05 august 2010 - raionul Ştefan Vodă;
- Se prelungeşte termenul de depunere a actelor pînă la 05 august 2010 - raionul Drochia
.

Locul desfăşurării concursului:

- locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.203, telefoane de contact: 40 30 54; 72 73 57.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Svetlana Cotruţa, şeful Secţiei resurse umane şi secretariat şi Galina Vozian, Consultant în aceeaşi Secţie.

Cerinţele de participare sunt amplasate pe pagina Web a BNS: statistica.gov.md, “Funcţii vacante”, precum şi pe panoul informaţional al Direcţiei pentru statistică a raionului Floreşti.

Cheltuielile:

- cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;

3. Hotărîrea Guvernului nr.1049 din 06.10.2005 “Cu privire la Regulamentul Biroului Naţional de Statistică şi componenţei nominale a Colegiului Biroului Naţional de Statistică”;

4. Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 03.05.2006 „Cu privire la cercetările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice”;

5. Hotărîrea Guvernului nr. 914 din 31.12.2009 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2010”;

6. Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

7. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

8. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

9. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

10. Metodologia Anchetei asupra forţei de muncă în gospodării, aprobată prin Hotărîrea Colegiului BNS, nr. 5 din 26.12.2008.

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38823 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran