RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.06.2020
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a Mun. Chişinău
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a Mun. Chişinău
01.04.2016 // Data limită de prezentare – 21 aprilie 2016, ora 17:00.
Versiune tipar

ANUNŢ    
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică
a mun. Chişinău a Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009,  Direcţia Generală pentru Statistică a mun. Chişinău anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

Direcţia statistica serviciilor

Secţia statistica serviciilor, comerţului; Serviciul statistica transporturilor 

- Specialist principal (perioadă determinată) – două unităţi disponibile

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici vizînd importul şi exportul de servicii, transportul, comerţul şi serviciile.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu forma de proprietate mixtă şi capital străin din sectorul Buiucani a mun. Chişinău; 
 •  Asigurarea activităţilor de generalizare a rapoartelor statistice şi elaborare a tabelelor generalizatoare, notelor informative,rapoartelor analitice, pregătirea datelor către publicaţii statistice vizînd comerţul exterior şi serviciile, comerţului cu amănuntul, ridicata;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizînd statistica comerţului exterior şi serviciile, comerţului cu amănuntul, ridicata;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice conform clasificatoarelor;
 • Asigurarea activităţii de control a veridicităţii datelor statistice, confidenţialităţii datelor statistice primare;
 • Participarea la testarea metodologiilor noi vizînd statistica comerţului exterior şi serviciilor, comerţului cu amănuntul, ridicata.

Direcţia statistica muncii

Secţia statistica salariilor; Serviciu statistica ocupării forţei de muncă

- Specialist principal (perioadă determinată) – o unitate disponibilă

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor vizînd statistica muncii.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea a rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu forma de proprietate mixtă şi cu capital străin din sectorul Ciocana şi o parte din instituţiile bugetare din mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice şi prezentării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice;
 • Asigurarea activităţilor de generalizare a rapoartelor statistice şi de elaborare a tabelelor generalizatoare, notelor informative, rapoartelor analitice, pregătirea datelor către diverse publicaţii ce ţine de sistemul de indicatori din statistica muncii;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice şi financiare agenţilor economici;
 • Oferirea consultaţiilor si organizarea instructajelor cu secţiile de colectare a rapoartelor statistice ce ţine de statistica muncii;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice conform clasificatoarelor;
 • Participarea la testarea metodologiilor noi vizînd statistica transporturilor.

- Specialist (perioadă determinată) – o unitate disponibilă

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici vizînd munca.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu forma de proprietate mixtă şi capital străin din sectorul Ciocana a mun. Chişinău;
 • Asigurarea activităţilor de generalizare a rapoartelor statistice vizînd statistica salarizării în mun. Chişinău;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizînd statistica salariilor;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice conform clasificatoarelor;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice si respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice.

Direcţia rapoarte statistice şi financiare sectorul Botanica

Secţia colectare, prelucrare a rapoartelor statistice şi financiare sectorul Botanica

- Specialist principal – (perioadă determinată) - o unitate disponibilă

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea a rapoartelor statistice şi financiare de la agenţi economici cu adresa juridică în sectorul Botanica a mun. Chişinău;
 • Asigurarea activităţilor de generalizare a rapoartelor statistice şi elaborare a tabelelor generalizatoare vizînd statistica comerţului, serviciilor, transportului, consumurile şi cheltuielile, dările de seamă contabile (sectorul Botanica);
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor(anchetelor) statistice vizînd statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie;
 • Participarea la testarea metodologiilor noi vizînd rapoartele statistice şi financiare.

- Specialist superior (perioadă nedeterminată) – o unitate disponibilă

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Botanica a mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice şi respectării termenilor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice, vizând statistica comerţului şi serviciilor cu plată pe sectorul Botanica;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dărilor de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor.
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.

Direcţia rapoarte statistice şi financiare sectorul Centru

Secţia colectare, prelucrare a rapoartelor statistice şi financiare sectorul Centru

- specialist (pe perioada nedeterminată) -

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea lucrărilor de colectare şi prelucrare a rapoartelor statistice şi financiare de la agenţi economici cu adresa juridică în sectorul Centru a mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizînd statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
 • Experienţă profesională – vechimea în muncă în domeniul economic:
  • 1 an – pentru funcţia de specialist principal;
  • 6 luni – pentru funcţia de specialist superior;
  • nu necesită vechime  pentru funcţia de specialist;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie şi spirit de iniţiativă.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri  orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 • activitate de birou.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.
 • Data limită de prezentare 21 aprilie 2016, ora 17:00.

Locul desfăşurării concursului:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, şos. Hînceşti nr. 53,  birourile nr. 204, 221.
 • Persoana  responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Frimu Elena, şef serviciul resurse umane, tel. de contact:  022  73 18 38.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău,  iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 3. Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007;
 4. Hotărîrea Guvernului nr. 1008 din 10.12.2014 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2015”;
 5. Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 7. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 8. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
 9. Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”; 
 11. Legea  Codul contravenţional al Republicii Moldova,  nr. 218-XVI  din  24.10.2008  (Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009);
 12. Codul Muncii al Republicii Moldova;
 13. Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56;
 14. Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexe. 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
76282 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran