RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2016
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2016
25.04.2017
Versiune tipar

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2016

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) în anul 2016.

Activitatea de CD1 în anul 2016  s-a desfăşurat în 63 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 16 instituţii de învăţămînt superior şi 7 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de CD, 51 unităţi sau 81 la sută au forma de proprietate de stat.

Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare2. La 31 decembrie 2016, în ţară îşi desfăşurau activitatea de cercetare-dezvoltare 4734 salariaţi, număr mai mic cu 299 persoane faţă de cel înregistrat la sfîrşitul anului 2015. Numărul femeilor din activitatea de CD a înregistrat cifra de 2419 persoane, reprezentînd o pondere de 51,1% din numărul total. Circa 68% din numărul total de salariaţi au activat cu normă întreagă de timp.

După nivelul de pregătire profesională, 3847 persoane sau 81,3% din totalul salariaţilor au studii superioare, 334 persoane (7,1%) – studii profesionale şi 553 persoane (11,7%) – alt nivel de pregătire.

Pe categorii de ocupaţii, majoritatea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare era formată din cercetători – 3210 persoane (67,8% din total), fiind urmată de salariaţi care execută funcţii conexe activităţii instituţiei (13,3%)3, personalul auxiliar (12,5%) şi tehnicieni (6,4%). Comparativ cu anul 2015, s-au înregistrat diferenţe la toate categoriile de ocupaţii: creştere cu cîte 0,9 puncte procentuale pentru cercetători şi tehnicieni şi descreştere cu 1,4 p.p. în cazul personalului auxiliar şi cu 0,5 p.p. în cazul altor salariaţi.

Tabelul 1. Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare pe categorii de ocupaţii, în 2015-2016

 

Persoane

Structura, %

2015

2016

2015

2016

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Salariaţi - total

5 033

2 607

4 734

2 419

100,0

100,0

100,0

100,0

cercetători

3 368

1 655

3 210

1 577

66,9

63,5

67,8

65,2

tehnicieni

275

183

303

193

5,5

7,0

6,4

8,0

personal auxiliar

701

403

594

304

13,9

15,5

12,5

12,5

alţii

689

366

627

345

13,7

14,0

13,3

14,3

În anul 2016, în activitatea de CD, la 100 bărbaţi cercetători reveneau 97 femei cercetători,  situaţie identică cu cea din anul anterior.

Distribuţia cercetătorilor pe grupe de vîrstă denotă că ponderea cea mai mare este deţinută de cercetătorii care  au depăşit vîrsta de 65 ani (20,6%), urmată de grupele de vîrstă 25-34 ani şi 55-64 ani (cu cîte 20,0% din total).

Figura 1. Structura cercetătorilor pe grupe de vîrstă, în anul 2016

Domeniile ştiinţifice în care activează cel mai mare număr de cercetători sînt ştiinţele naturale (1142 persoane sau 35,6% din total cercetători), urmate de ştiinţele sociale, ştiinţele inginereşti şi tehnologice (respectiv, 14,7% şi 14,5%), mai puţini activează în domeniul ştiinţelor umaniste (10,0%). Cea mai mică pondere a femeilor cercetători se atestă în domeniul ştiinţelor inginereşti şi tehnologice (23,1%), iar cea mai mare – în domeniul ştiinţelor sociale (61,1%). Comparativ cu anul 2015, ponderea cercetătorilor din domeniul ştiinţelor naturale s-a majorat cu 1 p.p., iar a celor din domeniul ştiinţelor inginereşti şi tehnologice s-a redus cu 1,9 p.p.

Tabelul 2. Cercetători pe domenii ştiinţifice, în 2015 2016

 

Persoane

Structură  - % -

2015

2016

2015

2016

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători - total

3 368

1 655

3 210

1 577

100,0

100,0

100,0

100,0

ştiinţe naturale

1 165

573

1 142

576

34,6

34,6

35,6

36,5

ştiinţe inginereşti şi tehnologice

552

160

467

108

16,4

9,7

14,5

6,8

ştiinţe medicale

442

242

414

224

13,1

14,6

12,9

14,2

ştiinţe agricole

411

212

395

205

12,2

12,8

12,3

13,0

ştiinţe sociale

472

290

471

288

14,0

17,5

14,7

18,3

ştiinţe umaniste

326

178

321

176

9,7

10,8

10,0

11,2

Mai mult de jumătate din cercetători (53,3%) deţin titluri ştiinţifice (doctor şi doctor habilitat). Totodată, în domeniile ştiinţelor umaniste, medicale şi sociale cu titluri ştiinţifice sînt peste 60 la sută din cercetători, pe cînd în domeniul ştiinţelor inginereşti şi tehnologice doar 30,8% posedă titlu ştiinţific.

Tabelul 3. Cercetători cu titluri ştiinţifice pe domenii ştiinţifice, în 2015 2016

 

2015

2016

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători - total

387

78

1 327

645

368

77

1 344

650

ştiinţe naturale

133

22

514

244

127

22

505

236

ştiinţe inginereşti şi tehnologice

31

1

114

27

29

1

115

25

ştiinţe medicale

86

23

185

102

75

23

187

100

ştiinţe agricole

36

2

133

44

37

4

131

44

ştiinţe sociale

55

18

220

139

54

16

240

151

ştiinţe umaniste

46

12

161

89

46

11

166

94

Structură  -% -

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ştiinţe naturale

34,4

28,2

38,7

37,8

34,5

28,6

37,6

36,3

ştiinţe inginereşti şi tehnologice

8,0

1,3

8,6

4,2

7,9

1,3

8,6

3,8

ştiinţe medicale

22,2

29,5

13,9

15,8

20,4

29,9

13,9

15,4

ştiinţe agricole

9,3

2,6

10,0

6,8

10,1

5,2

9,7

6,8

ştiinţe sociale

14,2

23,1

16,6

21,6

14,7

20,8

17,9

23,2

ştiinţe umaniste

11,9

15,4

12,1

13,8

12,5

14,3

12,4

14,5

În anul 2016, numărul cercetătorilor cu titlul ştiinţific de doctor a fost în creştere cu 1,3%, iar a celor cu titlul ştiinţific de doctor habilitat în scădere cu 4,9%. Distribuţia pe sexe a cercetătorilor cu titlul ştiinţific de doctor, reflectă un uşor dezechilibru între ponderea femeilor – 48,4% şi cea a bărbaţilor – 51,6%. Totodată, în numărul cercetătorilor cu titlul ştiinţific doctor habilitat femeile reprezintă 21 la sută.  

Cheltuielile efectuate pentru activitatea de CD4. În anul 2016 cheltuielile pentru activităţile de CD realizate de către unităţile cu activitate în acest domeniu au însumat 445,3 milioane lei, din care 432,6 milioane lei, sau 97,1% reprezintă cheltuielile curente şi 12,7 milioane lei cheltuielile capitale (2,9%). Peste 88% din cheltuielile totale au fost efectuate în unităţile cu forma de proprietate de stat. Comparativ cu anul 2015 pentru activitatea de CD s-a cheltuit cu 1,3% mai puţin per total, deşi în sectorul public cheltuielile totale sînt în creştere cu 3,2%.

Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, în 2015-2016

 

2015

2016

Total

inclusiv în

Total

inclusiv în

unităţile de stat

unităţile de stat

Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, mil. lei

451,0

381,4

445,3

393,7

cheltuieli curente5

424,3

355,5

432,6

381,3

cheltuieli capitale6

26,7

25,9

12,7

12,4

În totalul cheltuielilor curente predomină cheltuielile de personal – 307,2 milioane lei, cu 13,4 milioane lei sau cu 4,2% mai puţin comparativ cu anul 2015.

Figura 2. Structura cheltuielilor curente pe componente, în anul 2016

În anul 2016, în activitatea de CD s-a investit 12,7 milioane lei, din care pentru dotarea unităţilor/instituţiilor care au desfăşurat activitate de CD – 9,9 milioane lei  (77,9%).

Figura 3. Structura cheltuielilor capitale pe componente, în anul 2016

Din totalul cheltuielilor curente pentru activitatea de CD, 55,3% au fost destinate cercetării cu caracter aplicativ (cu 3,3 p.p. mai mult faţă de anul 2015), 25,7% cercetării fundamentale (-1,8 p.p.) şi 19,0% au avut drept destinaţie dezvoltarea tehnologică (-1,6 p.p.).

Tabelul 5. Cheltuieli curente pe domenii ştiinţifice, în anul 2016

 

Total

inclusiv pe domenii ştiinţifice:

ştiinţe naturale

ştiinţe inginereşti

ştiinţe medicale

ştiinţe agricole

ştiinţe sociale

ştiinţe umaniste

Cheltuieli interne curente pentru cercetare-dezvoltare

432,6

153,8

101,2

44,0

70,3

34,0

29,3

          inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

     cercetare fundamentală

111,2

60,0

7,2

6,0

2,4

13,6

22,0

     cercetare aplicativă

239,2

86,5

19,5

38,0

67,9

20,0

7,3

     dezvoltare tehnologica (elaborări)

82,2

7,3

74,5

0,0

0,0

0,4

0,0

În funcţie de domeniile ştiinţifice, structura cheltuielilor curente se prezintă astfel: ştiinţe naturale – 35,6%, inginereşti şi tehnologice – 23,4%, agricole – 16,3%, medicale – 10,2%, sociale – 7,9% şi umaniste – 6,8%.

Notă:

1 Conform recomandărilor internaţionale (Manualul Frascati, OECD, ediţia 2002) activitatea de cercetare-dezvoltare nu include pregătirea cadrelor, activitatea de producţie, activitatea organelor de gestionare, servicii ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv biblioteca)
2 În numărul total al salariaţilor nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi. Totodată, sunt incluse persoanele care paralel cu activitatea didactică şi practica medicală au executat cercetări ştiinţifice în instituţiile de bază în care activează
3 Categoria alţii
4 Cheltuieli efective
5 Fără uzură şi/sau amortizare
6 Noua clasificare bugetară a schimbat abordarea privind cheltuielile capitale

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43085 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran