Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2014

Activitatea industriei Republicii Moldovaîn ianuarie-aprilie 20141

Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-aprilie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2013 a constituit 103,5%. În luna aprilie 2014 faţă de aprilie 2013 acest indice a marcat 96,1%.

Industria extractivă în ianuarie-aprilie 2014 comparativ cu ianuarie-aprilie 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 4,7%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-aprilie 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 7,7%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 5,5%.

În ianuarie-aprilie 2014 faţă de ianuarie-aprilie 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 17,6% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 3,2%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – de 3,8 ori (motivînd creşterea indicelui general cu 1,3%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 16,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,7%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 16,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 6,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 6,1% (motivînd creşterea pe total industrie – cu 0,1%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 3,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: fabricarea vinurilor din struguri – cu 25,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 1,0%); distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 13,0% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 9,7% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%), etc.

În ianuarie-aprilie 2014 faţă de ianuarie-aprilie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – de 2,4 ori; prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 28,0%; fabricarea produselor textile – cu 20,1%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 14,8%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 9,4%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 6,7%; industria metalurgică – cu 1,0%; fabricarea de mobilă – cu 0,5%.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-aprilie 2013 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 45,1% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 21,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 15,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 10,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%).

În ianuarie-aprilie 2014 faţă de ianuarie-aprilie 2013 sectorul energetic a înregistrat descreşterea volumului producţiei cu 7,4% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 1,8%). Micşorarea în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea indicelui producţiei industriale în activitatea de furnizare de abur şi aer condiţionat – cu 9,9% şi în producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice −cu 6,4%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-aprilie 2014

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

aprilie 2014faţă deaprilie2013

ianuarie-aprilie 2014 faţă deianuarie-aprilie 2013

Industria – total

96,1

103,5

100,0

+3,5

Industria extractivă

94,0

104,7

2,4

+0,1

Industria prelucrătoare

97,4

107,7

80,8

+5,5

Industria alimentară

112,9

117,6

23,9

+3,2

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselordincarne

126,7

116,8

4,2

+0,7

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

96,7

109,7

0,4

+0,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

98,4

106,1

3,0

+0,1

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

823,2

379,5

2,3

+1,3

fabricarea produselor lactate

102,8

106,1

3,4

+0,2

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

74,2

90,3

0,7

-0,1

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

96,1

96,6

4,3

-0,1

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

103,2

98,8

3,4

-0,0

fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare

81,5

99,0

0,2

-0,0

fabricarea altor produse alimentare

97,5

124,9

4,1

+0,4

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

97,9

103,4

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

74,1

84,5

8,8

-1,3

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

53,8

87,0

1,9

-0,3

fabricarea vinurilor din struguri

72,2

74,1

4,7

-1,0

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

122,6

116,5

0,8

+0,1

Fabricarea produselor de tutun

23,3

54,9

1,5

-0,7

Fabricarea produselor textile

103,7

120,1

3,9

+0,9

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

105,6

114,8

7,4

+1,0

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

72,8

84,2

2,1

-0,4

fabricarea încălţămintei

66,8

81,9

1,4

-0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

104,2

128,0

0,5

+0,1

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

105,5

104,2

0,6

+0,0

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

91,0

109,4

1,5

+0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

96,9

106,7

0,8

+0,1

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

90,0

99,8

2,9

-0,0

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

88,4

100,5

7,9

+0,0

Industria metalurgică

103,7

101,1

0,9

+0,0

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

91,6

101,0

2,0

+0,0

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

118,5

239,6

3,0

+1,4

Fabricarea echipamentelor electrice

80,0

89,4

3,7

-0,5

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

156,4

78,1

1,9

-0,4

Fabricarea de mobilă

92,9

100,5

2,2

+0,0

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

89,3

92,6

14,5

-1,8

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

92,5

93,6

11,0

-1,1

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

70,5

90,1

3,5

-0,7

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-aprilie 2014 faţă de ianuarie-aprilie 2013 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 96,8%, regiunea Nord −122,2%, regiunea Centru – 108,6%, regiunea Sud – 87,8% şi UTA Găgăuzia – 100,7%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1).

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa https://statistica.gov.md/files/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf )

Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate.

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER