Activitatea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2018

Activitatea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2018

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor dealimentare cu apă şi de canalizarepentru anul 20181.

Sisteme de alimentare cu apă. Comparativ cu anul precedent numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a majorat cu 6 unități. Astfel, pe teritoriul ţării în anul 2018 au fost amplasate 1220 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 1168 sisteme sau 95,7%, totodată au fost reconstruite 11 apeducte, din care 10 în localitățile rurale.

Anual sînt efectuate lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă. În anul 2018, lungimea totală a apeductelor şi rețelelor de distribuţie a apei s-a extins cu 0,4 mii km, alcătuind 14,4 mii km., de asemenea au fost reconstruite 67,7 km şi construite 305,6 km de reţele noi. Dat fiind că nu toate sistemele de alimentare cu apă sunt funcţionale, de facto pe parcursul anului au funcţionat 14,2 mii km de reţea (98,6%).

Populația deservită de sistemele de alimentare cu apă. Actualmente în țară dispun de sistem de alimentare cu apă 53 municipii și orașe, și 721 localități rurale, ceea ce reprezintă 50,5% din localităţile ţării. Circa 51,2% din satele Moldovei nu au acces la reţele de apă potabilă, iar multe dintre sistemele existente sunt învechite.

Cea mai mare pondere a localităţilor cu acces la sisteme de alimentare cu apă s-a înregistrat în mun. Chișinău (85,7%) și UTA Găgăuzia (78,1%), iar localităţile din regiunea Nord au cea mai mică rată de acces (35,3%).

În anul 2018, circa 2,1 mil. din populaţia ţării a beneficiat de servicii de alimentare cu apă, ceea ce reprezintă 60,6% din total populaţie. Cea mai mare pondere a populaţiei deservite de sistemele de alimentare cu apă se înregistrează în mun. Chişinău (88,1%) şi UTA Găgăuzia (78,4%) urmată de regiunea Sud – 64,4%, Centru – 49,7% şi Nord – 43,9%.

Pe parcursul ultimilor 3 ani, s-a înregistrat o creştere a populaţiei conectate la serviciile de alimentare cu apă cu circa 242,4 mii consumatori.

Apă captată și distribuită. În anul 2018, volumul de apă captată a constituit 131,2 mil. m.c., din care apa captată din surse de suprafață 87,9 mil.m.c. (67,0%), din surse subterane - 30,5 mil.m.c. (23,2%), iar din alte surse -12,7 mil.m.c. (9,7%).

Totodată, cantitatea de apă distribuită consumatorilor a fost de 89,0 mil m.c., cu 2,6 mil m.c. mai mult faţă de anul 2017. Diferența o reprezintă consumul propriu al întreprinderilor care au captat apă, dar și pierderile de apă în timpul transportării.

Tabelul 1. Reţeaua şi volumul de apă distribuită, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Numărul localităţilor cu acces la sisteme de alimentare cu apă

480

689

695

761

774

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, km
 inclusiv:

10 483,7

12 756,4

13 385,0

14 044,6

14 411,8

   localități urbane

4 442,2

4 696,0

4 666,0

4 618,8

4 662,9

   localități rurale

6 041,5

8 060,4

8 719,0

9 425,8

9 748,9

Volumul de apă distribuită consumatorilor, mil. m.c.
 inclusiv:

74,3

79,5

84,8

86,4

89,0

   localități urbane

62,8

63,4

67,2

68,4

70,4

   localități rurale

11,5

16,1

17,6

18,0

18,6

Din care, apă livrată populaţiei, mil. m.c.
 inclusiv:

53,2

57,3

60,0

59,9

61,8

   localități urbane

43,0

43,1

44,2

43,9

44,9

   localități rurale

10,2

14,2

15,8

16,0

16,9

În medie pe an la un locuitor revine 17,4 m.c. apă furnizată. În profil teritorial, cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor se înregistrează în mun. Chişinău – 41,5 m.c., Sud – 11,1 m.c., UTA Găgăuzia – 11,0 m.c. după care urmează regiunile Centru – 10,5 m.c. şi Nord –8,9 m.c. (vezi anexa, tabelul 1).

Din volumul total de apă distribuită, 61,8 mil. m.c sau 69,4%  a fost distribuită populaţiei, 4,9% – instituţiilor bugetare, iar 25,7% altor consumatori, precum agenţii economici. Volumul de apă distribuit populaţiei, comparativ cu anul precedent s-a majorat cu 3,2%.

Pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate 24,4 mii cazuri de avarii accidentale în reţeaua de distribuţie a apei sau cu 10,7 mii cazuri mai puţin comparativ cu anul 2017.

Gradul de contorizare a volumului de apă distribuită consumatorilor la nivel de ţară a constituit 85,1%, iar cele mai mari ponderi au fost înregistrate în regiunile Sud şi Centru, respectiv 96,2% şi 92,7%.

Sisteme de canalizare centralizate2. În anul2018, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populației și din unitățile economice și sociale s-a desfășurat în 53 municipii și orașe și în 73 sate. Din numărul total de apeducte, doar 126 au fost dotate cu sisteme de canalizare (10,3%), din care au funcţionat 110 sisteme. Din total sisteme de canalizare, 84 sunt dotate cu staţii de epurare, din care funcţionale sunt 73 unităţi. Cea mai bună situație privind existența stațiilor de epurare pe regiuni de dezvoltare este în UTA Găgăuzia și regiunea Sud. Lipsa stațiilor de epurare se înregistrează în raioanele Glodeni și Soroca.

Lungimea totală a reţelelor de canalizare a constituit 2,9 mii km, din care de facto au funcţionat 2,8 mii km (96,6%). Comparativ cu anul precedent lungimea totală a rețelei de canalizare a diminuat cu 1,7 km. Pe parcursul anului au fost reconstruite 16,2 km și construite 71,3 km de rețele de canalizare.

Tabelul 2. Reţeaua sistemelor de canalizare, 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

Numărul localităţilor cu sisteme de canalizare

136

141

140

148

126[1]

Lungimea totală a reţelei de canalizare, km

2 690,7

2 779,1

2 907,4

2 909,0

2 907,3

 inclusiv:

   localități urbane

2 186,7

2 232,6

2 351,1

2 400,4

2 407,6

   localități rurale

504

546,5

556,3

508,6

499,7

Ape uzate epurate, mil.m.c

66,6

67,6

65,0

67,9

67,3

 inclusiv:

   localități urbane

65,3

65,4

64,1

67,4

66,9

   localități rurale

1,3

2,2

0,9

0,5

0,4

Populația conectată la sistemul de canalizare.În anul 2018, peste 1,0 mil de persoane au acces la servicii centralizate de canalizare, ceea ce prezintă 29,3% din total populație. În mediul urban s-au înregistrat 979,6 mii persoane cu acces la servicii centralizate de canalizare, reprezentînd 64,1% din populația urbană a țării, iar din mediul rural – 57,3 mii persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentînd 2,8% din populația rurală a țării.

Ape uzate colectate. Volumul total al apelor uzate colectate în 2018 a constituit 69,5 mil. m.c., din care 57,2% reprezintă apele uzate recepţionate de la populaţie, ceea ce este mai mult cu 2,6 p.p. comparativ cu anul 2017.

Prin staţiile de epurare a apei au trecut 67,3 mil. m. c. de apă uzată (96,9%). Din volumul total de apă uzată epurată, 98,8% au fost epurate mecanic, 96,2% biologic, iar 4,1% au fost epurate insuficient. Pe parcursul anului la reţelele de canalizare au fost înregistrate 24,4 mii de avarii, cu 1,1 mii mai puțin comparativ cu anul 2017.

 

Note:

1 Din anul 2014 a fost revizuită metodologia de colectare a datelor privind activitatea întreprinderilor, instituţiilor care dispun de sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, fiind extinsă sfera de cuprindere şi unitatea de referinţă. Astfel, începînd cu anul 2014 întreprinderile raportează informaţia la nivel de localitate deservită. Anterior datele au fost prezentate agregat conform sediului întreprinderii.  
2sistem centralizat de canalizare – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: reţele publice de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar.
  În anul 2018 din numărul total de sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare au fost excluse sistemele autonome care nu fac parte din sistemul centralizat de alimentare cu apă și canalizare.

 

Persoană de contact:
Nadejda Cojocari
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale
tel. 0 22 40 30 77

2018 apă canalizare cifre date indicatori moldova reţeaua de apă statistica statistici volumul apelor uzate volumul de apă

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER