Anunț cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul BNS

A N U N Ţ
Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
- Şef Serviciu -

a) scopul general:
Monitorizarea comunicării dintre BNS şi mass-media prin asigurarea cunoaşterii atitudinilor presei pentru luarea deciziilor corecte, acordînd asistenţă jurnaliştilor pentru o înţelegere mai bună a specificului activităţii BNS şi coordonarea planificării eforturilor BNS, orientarea lor spre oferirea gradului necesar de transparenţă a instituţiei pentru mijloacele de informare în masă şi a facilitarea accesului acestora la informaţie.

b) sarcinile de bază:

1. Informarea publicului prin intermediul mass-media privind activitatea Biroului Naţional de Statistică în scopul susţinerii transparenţei instituţiei.
2. Asigurarea unui dialog proactiv cu mass-media din Republica Moldova.
3. Monitorizarea atitudinii mass-media privind activitatea BNS în vederea adoptării unor decizii corecte din partea BNS şi sporirea încrederii din partea presei.
4. Consultarea conducerii şi colaboratorilor BNS privind menţinerea bunelor relaţii cu mass-media.
5. Asigurarea consultărilor instructive pentru jurnalişti privind utilizarea datelor statistice în materialele de presă.
6. Coordonarea, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor cu impact asupra publicului intern şi extern.
7. Gestionarea activităţii de publicitate pentru BNS.
8. Elaborarea raportului anual de activitate al BNS.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:
a) Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) Posedă limbile română şi rusă scris şi vorbit;
c) Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
d) Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
e) Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:
a))Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul jurnalistic şi în serviciul public de - 1 an; b) Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul jurnalistic, filologic, psihologic.
c) Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS (sau orice alt soft statistic), Internet, E-mail;
d) Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
e) Abilităţi:comunicare,analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
f) Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:
- 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
- activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

- formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi/sau specializare;
- copia carnetului de muncă;
- cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.
- Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul - 03 februarie 2014.

Locul desfăşurării concursului:
- locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409, telefoane de contact: 022 40 30 80; 72 73 57.

Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor
Diana Bîrsa, şef al Secţiei resurse umane,
- Galina Vozian, specialist principal al Secţiei resurse umane.

Cheltuielile.
- cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

  • Constituţia Republicii Moldova;
  • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
  • Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 29.12.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia;
  • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
  • Legea nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
  • statistica.gov.md

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER