Anunţ cu privire la concursul pentru ocuparea postului vacant pe o perioadă determinată de timp

A N U N Ţ
Cu privire la concursul pentru ocuparea postului vacant
în cadrul Direcţiilor/Secţiilor/Serviciilor teritoriale pentru statistică (OTS)

- Responsabil pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din anul 2014 -
 
(perioadă determinată de la 16.09.2013 pînă la 30.06.2014)

Atribuţiile de serviciu:

 • Asumarea în totalitate a obligaţiunilor de serviciu pentru funcţia responsabil pentru pregătirea şi efectuarea recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor (RPL) în raionul/municipiul/UTA respectiv;                                            
 • Obligaţiunile de serviciu se vor executa sub conducerea şi monitorizarea nemijlocită a conducătorului OTS;
 • Studierea tuturor actelor normative în vigoare ce vizează domeniul dat, a instrucţiunilor, instrumentarului auxiliar şi altor materiale elaborate de către BNS pentru pregătirea şi efectuarea RPL, respectarea întocmai a prevederilor acestora Participarea la cursurile de instruire organizate de BNS;
 • Organizarea şi coordonarea/executarea  tuturor acţiunilor de pregătire şi desfăşurare a RPL pe teritoriul raionului/municipiului/UTA în termen, în conformitate cu planul calendaristic aprobat de BNS;
 • Selectarea şi instruirea personalului, organizarea lucrărilor de întocmire a listelor clădirilor şi locuinţelor pe teren, verificarea, în comun cu APL, a plenitudinii acestora cu sursele administrative existente, formarea sectoarelor de recensămînt, întocmirea planului de organizare şi efectuare a RPL în raion/municipiu/UTA;
 • Pregătirea materialelor informative pentru şedinţele de lucru ale Comisiei teritoriale RPL;
 • Selectarea, în comun cu APL, a încăperilor pentru amplasarea secţiilor de recensămînt, asigurarea acestora cu inventarul si comunicaţiile necesare;
 • Participarea la organizarea desfăşurării campaniei publicitare privind mersului de pregătire şi desfăşurare a RPL în raion/municipiu/UTA;
 • Atribuirea sectoarelor de activitate fiecărei persoane contractate (sefi de circumscripţii, instructori-controlori, recenzori, etc.;
 • Asigurarea personalului de recensămînt cu echipamentul şi instrumentarul necesar. Distribuirea instrumentarului de recensămînt;
 • Asigurarea efectuării vizitei preliminare şi actualizării listelor şi a  hotarelor circumscripţiilor, secţiilor şi sectoarelor de recensămînt;
 • Organizarea desfăşurării recensămîntului pe teren în perioada stabilită. Monitorizarea zilnică activităţii personalului de recensămînt pe teren,  pregătirea informaţiei operative despre mersul efectuării RPL, prezentarea acesteia conducătorului OTS;
 • Controlul plenitudinii şi calităţii executării lucrărilor, acordarea de consultanţă metodologică instructorilor-controlori şi recenzorilor, soluţionarea situaţiilor dificile depistate: pe chestiuni metodologice – cu BNS, pe chestiuni organizatorice – cu conducerea OTS, iar în caz de necesitate - cu APL;
 • Monitorizarea procesului de predare-primire a documentaţiei de recensămînt din teren;
 • Recepţionarea mapelor cu documentaţia de recensămînt şi altor materiale (centralizatoare, borderouri, etc.) de la şefii de circumscripţii, verificarea corectitudinii completării mapelor, centralizatoarelor, borderourilor;
 • Întocmirea actelor de predare-primire a lucrărilor pentru personalul de recensămînt, a nomenclatorului mapelor, a registrului de evidenţă a volumului de lucru efectiv executat de fiecare persoană contractată;
 • Completarea centralizatorului cu privire la rezultatele preliminare a RPL în baza centralizatoarelor şefilor de circumscripţii;
 • Elaborarea raportului final privind organizarea şi efectuarea RPL în raion/municipiu/UTA cu reflectarea problemelor şi neajunsurilor apărute în procesul derulării RPL şi enumerarea propunerilor de îmbunătăţire a procesului pentru următorul recensămînt;
 • Efectuarea lucrărilor de sistematizare şi arhivare a documentaţiei privind RPL şi predarea acesteia conducătorului OTS;
 • Alte lucrări aferente pregătirii şi desfăşurării RPL, precum şi cele ce ţin de dirijarea activităţii personalului de recensămînt, la indicaţia conducerii OTS, BNS, inclusiv a secţiei recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor;
 • Titularul funcţiei răspunde de:
  • exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • organizarea raţională a activităţii sale, calitatea şi oportunitatea acţiunilor/lucrărilor executate;
  • asigurarea confidenţialităţii datelor personale la care va avea acces pe parcursul îndeplinirii obligaţiunilor sale;
 • Titularul funcţiei are următoarele împuterniciri:
  • să solicite informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor sale de serviciu de la conducătorul OTS, APL, BNS, etc.;
  • să prezinte informaţii despre acţiunile executate în cadrul RPL Comisiei teritoriale RPL şi BNS, după coordonarea acesteia cu conducătorul OTS;
  • să propună soluţii de optimizare şi eficientizării activităţii personalului de recensămînt pe teren.


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea postului vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost demis dintr-o funcţie sau nu i s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente,în domeniul statistic, economic, matematic sau administraţiei publice.
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă de cel puţin 3 ani  în domeniul statistic, economic sau administraţie publică.
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii şi a recensămîntului populaţiei.
 • Abilităţi:de lucru: manageriale, analitice, de sinteză.
 • Atitudini/comportamente: comunicare eficientă, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus (sîmbăta, duminica);
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • CV;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Cazierul judiciar sau a declaraţiei pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul -  23 august 2013.

Locul desfăşurării concursului:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs sînt Direcţiile/Secţiile/Serviciile teritoriale pentru statistică.
  Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor sînt şefii OTS.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014, nr. 90-XVI din 26.04.2012;
 • Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1027 din 28.12.2012 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2013”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 12.12.2012 „privind acţiunile de implementare a  Legii nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul  populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014”.

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER