Anunţ cu privire la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul BNS

A N U N Ţ
cu privire la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul BNS

- Jurist -   
(perioadă determinată de la 16.09.2013 pînă la 30.06.2014)

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor actelor normative privind recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din anul 2014;
 • Întocmirea documentaţiei de contractare a personalului de recensămînt şi de evidenţă a activităţii acestuia;
 • Studierea tuturor actelor normative în vigoare ce vizează domeniul dat, a instrucţiunilor, instrumentarului auxiliar şi altor materiale elaborate de către BNS pentru pregătirea şi efectuarea RPL, respectarea întocmai a prevederilor acestora Participarea la cursurile de instruire organizate de BNS;
 • Oferirea asistenţei juridice la încheierea contractelor individuale de muncă cu diferite categorii de personal de recensămînt;
 • Acordarea suportului şi consultarea OTS şi a responsabililor de recensămînt în materie juridică pe chestiuni de serviciu;
 • Examinarea propunerilor, cererilor  şi reclamaţiilor cetăţenilor în domeniul recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din anul 2014;

- Contabil -
 
(perioadă determinată de la 16.09.2013 pînă la 30.06.2014)

Sarcinile de bază:

 • Planificarea şi gestionarea mijloacelor financiare pentru efectuarea recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din anul 2014
 • Întocmirea şi perfectarea documentelor pentru retribuirea muncii personalului de recensămînt şi de evidenţă a activităţii acestuia;
 • Întocmirea dărilor de seama vizînd retribuirea muncii;
 • Coordonarea şi asigurarea evidenţei decontărilor cu titularii de avans, evidenţei cheltuielilor efective pe compartimente (mijloace bugetare, mijloace speciale şi proiecte).
 • Evidenţa contabilă a operaţiunilor bancare;

- Specialist resurse umane -
(perioadă determinată de la 16.09.2013 pînă la 30.06.2014)

Sarcinile de bază:

 • Planificarea  în comun cu Direcţia recensămîntul populaţiei şi locuinţelor şi şeful OTS a numărului personalului temporar de recensămînt;
 • Asigurarea şi implementarea procedurilor ce ţine de evidenţa personalului de recensămînt (baza de date);
 • Studierea tuturor actelor normative în vigoare ce vizează domeniul dat, a instrucţiunilor, instrumentarului auxiliar şi altor materiale elaborate de către BNS pentru pregătirea şi efectuarea RPL, respectarea întocmai a prevederilor acestora Participarea la cursurile de instruire organizate de BNS;
 • Selectarea personalului temporar de recensămînt, organizarea lucrărilor pentru pregătirea recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din anul 2014;
 • Organizarea şi evidenţa participării personalului temporar de recensămînt la  instruire.


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea postului vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost demis dintr-o funcţie sau nu i s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic (pentru postul de jurist), economic sau contabil (pentru postul de contabil), juridic sau psihologie (pentru postul de specialist resurse umane).
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă de cel puţin 2 ani  în domeniul solicitat.
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail.
 • Abilităţi:de lucru: elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;
 • Atitudini/comportamente: comunicare eficientă, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • CV;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau a declaraţiei pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul -  23 august  2013.

Locul desfăşurării concursului:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409, telefoane de contact:  022  40 30 80; 72 73 57.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014, nr. 90-XVI din 26.04.2012;
 • Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1027 din 28.12.2012 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2013”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 12.12.2012 „privind acţiunile de implementare a  Legii nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul  populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014”.

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER