Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun.Chişinău

ANUNŢ
Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul
Direcţiei Generale pentru Statistică a mun.Chişinău

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia Generală pentru Statistică a mun.Chişinău anunță concursul pentru următoarele funcţii vacante:

Secţia cercetări vizînd forţa de muncă şi bugetul gospodăriilor casnice

- specialist principal (3 unităţi) -

a) scopul general:

 • Asigurarea activităţilor de colectare, prelucrare, generalizare şi analiză a datelor Cercetării prin sondaj privind Ancheta Forţei de Muncă şi Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice.

b) Sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul social în gospodăriile populaţiei (Ancheta Forţei de Muncă,  Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice, Sănătatea populaţiei, Migraţia populaţiei etc);
 • Coordonarea şi monitorizarea activităţii operatorilor de interviu (anchetatorilor) în centrele de cercetare (unităţile primare de eşantionare);
 • Codificarea şi introducerea, validarea datelor (asigurarea calităţii datelor şi transmiterea informaţiilor în format electronic la Oficiul central BNS;
 • Asigurarea termenilor de prezentare a anchetelor şi registrelor vizînd forţa de muncă şi a bugetelor gospodăriilor casnice;
 • Asigurarea controlului activităţii operatorilor de interviu şi calităţii datelor colectate în teren;
 • Asigurarea asistenţei metodologice şi de instruire a operatorilor de interviu.     

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante:

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limba de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Are capacitate deplină  de exerciţiu;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
 • Experienţă profesională  -   1 an.
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,  E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi:analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă:

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.
 • Data limită de prezentare -  27.11.2012 

Locul desfăşurării concursului:

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante  în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău  şos. Hînceşti, nr. 53,  birourile nr. 204;  222, telefoane de contact: 022 73 95 52;  72 76 29;  73 32 79, statistica.gov.md.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Savva Janeta, şeful Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău.

Cheltuielile:

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 03.05.2006 „Cu privire la cercetările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice”
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Metodologia Anchetei asupra forţei de muncă în gospodării, aprobată prin Hotărîrea Colegiului BNS, nr. 5 din 26.12.2008;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese.

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER