Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

A N U N Ţ
Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică  anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

- Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice -

- Secţia conturi consolidate-

Specialist superior

a) scopul general:

 • Contribuirea la dezvoltarea domeniului statisticii financiar-bancară li statisticii   sistemului conturilor naţionale  în elaborarea indicatorilor macroeconomici  conform metodologiilor şi standardelor internaţionale.

b) sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Colectarea informaţiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Analiza şi diseminarea informaţiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Conlucrarea şi coordonarea activităţii cu instituţiile producătoare şi prestatoare de informaţii în domeniul statisticii financiare.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu : ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.

- Direcţia statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai -

Consultant

a) scopul general:

 • Asigurarea activităţilor de producere şi diseminarea  indicatorilor statistici din domeniul justiţiei, sănătăţii, protecţiei sociale şi a altor statistici din domeniul serviciilor sociale.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul justiţiei, sănătăţii, protecţiei sociale şi a altor statistici din domeniul serviciilor sociale.
 • Coordonarea procesului de aliniere la standardele internaţionale şi necesităţile naţionale a cercetărilor desfăşurate de către alţi producători de date statistice în domeniul sănătăţii. justiţiei, protecţiei sociale, etc.
 • Analiza, şi diseminarea informaţiilor statistice din domeniul de competenţă.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor, inclusiv: consultarea, instruirea, centralizarea, analiza şi validarea informaţiilor statistice obţinute de la organele teritoriale de statistică.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu (inclusiv participarea la semina-rele organizate de Direcţie): ministere, alte autorităţi publice centrale şi locale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.
 • Cooperarea internaţională în domeniul statisticii serviciilor sociale nominalizate.
 • Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative în domeniul de competenţă.


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
 • Experienţă profesională -  vechimea în muncă  în domeniul economico-financiar cel puţin 1 an pentru funcţia de consultant şi  6 luni  pentru funcţia de specialist superior;
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii,contabilităţii;
 • Abilităţi:analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare -  01 decembrie 2014

Locul desfăşurării concursului:

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr. 409, telefoane de contact:  022  73 16 17; 40 30 80; 72 73 57.

Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Ala Caraman, consultant în Secţia resurse umane;
 • Galina Vozian, specialist principal  în Secţia resurse umane.

Cheltuielile:

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER