Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 20231

Inflația lunară

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna februarie 2023 faţă de luna ianuarie 2023 au crescut cu 0,9% (față de 2,1% în luna respectivă a anului 2022) (ved. Tabelul 1, Figurile 2 și 3). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la:

  • produsele alimentare cu 1,1%, contribuind la creșterea prețurilor medii de consum cu 0,4%;
  • mărfurile nealimentare cu 0,3%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,1%;
  • serviciile prestate populației cu 1,7%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,4%.

În luna februarie 2023 faţă de ianuarie 2023, din produsele alimentare, creșteri mai accentuate a prețurilor medii de consum au fost marcate la legume – cu 11,0% (inclusiv la: ceapă – cu 32,3%, castraveți – cu 25,9%, roșii – cu 15,9%), fructe – cu 0,8%, lapte, produse lactate și zahăr – cu câte 0,6%, pâine din făină de grâu – cu 0,5%. Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate reduceri depreţ la ouă de găină – cu 11,6% și ulei vegetal – cu 0,5%.

La mărfurile nealimentare, în luna februarie 2023 față de ianuarie 2023 au crescut moderat prețurile medii la medicamente – cu 0,8% și materiale de construcție – cu 0,5%. Prețurile medii la combustibili și carburanți s-au diminuat cu 0,8% (inclusiv la: motorină – cu 4,6%, cărbune de pământ – cu 2,4%).

Prețurile medii la serviciile prestate populației în luna februarie a.c. față de ianuarie 2023 s-au majorat cu 1,7%. Majorarea prețurilor la serviciile prestate populației a fost determinată în special de creșterea prețurilor (tarifelor) medii la energia electrică2,3 (cu 15,7%), precum și la serviciile de alimentare cu apa potabilă și canalizare (cu 3,7%).

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna februarie 2023 comparativ cu luna februarie 2022 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 25,9%, inclusiv la produse alimentare cu 26,5%, mărfuri nealimentare cu 16,3% și servicii prestate populaţiei cu 40,0% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

Urmare a creșterii mai lente a ratei lunare a inflației în februarie anul curent (0,9%), comparativ cu rata lunară a inflației din februarie 2022 (2,1%), rata anuală a inflației în februarie 2023 (25,9%) s-a micșorat cu 1,4 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în ianuarie 2023 comparativ cu ianuarie 2022 (27,3%). Astfel, a fost marcată reducerea în continuare a ratei inflației anuale, înregistrată începând cu luna noiembrie a anului 2022.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna februarie 20234

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare5

Februarie 2023, în % faţă de:

Februarie 2023 față de ianuarie 2023:
gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

ianuarie
2023

decembrie
2022

februarie
2022

Total

10000

0,95

1,40

25,91

0,95

  Produse alimentare

3669

1,11

2,25

26,47

0,41

Pâine

176

0,50

1,89

25,26

0,01

Legume6

305

11,03

17,38

42,44

0,34

Fructe7

324

0,78

3,65

39,90

0,03

Carne, preparate şi conserve din carne

738

-0,18

0,03

18,21

-0,01

Lapte şi produse lactate

461

0,61

1,64

19,38

0,03

Zahăr

55

0,61

1,77

54,07

0,00

Ouă

58

-11,59

-17,79

32,28

-0,07

Ulei vegetal

72

-0,47

-1,51

5,55

0,00

  Mărfuri nealimentare

3932

0,33

0,85

16,31

0,13

Confecții

469

0,10

0,27

11,28

0,00

Încălțăminte

225

0,02

-0,15

13,19

0,00

Medicamente

387

0,80

-0,95

6,03

0,03

Combustibili și carburanți8

592

-0,75

0,34

21,29

-0,04

Materiale de construcție

103

0,47

1,13

22,33

0,00

  Servicii

2399

1,70

1,00

39,99

0,41

Servicii comunal-locative

822

4,25

3,04

88,36

0,35

apă potabilă şi canalizare

85

3,74

10,49

11,26

0,03

energie electrică2,3

290

15,67

-23,14

106,50

0,45

gaze naturale prin reţea3

201

-0,97

16,41

62,13

-0,02

încălzire centralizată3

99

-11,69

24,89

38,01

-0,12

Transportul de pasageri

182

-0,54

-0,73

58,55

-0,01

Alimentația publică

276

0,58

1,28

19,88

0,02

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna februarie 2023 faţă de luna ianuarie 2023 este prezentată în Figura 1.

Datele figurii în format .xlsx

Dinamica indicilor lunari și anuali ai preţurilor de consum este prezentată în Figura 2.

Datele figurii în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2022 – februarie 2023, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 3.

Datele figurii în format .xlsx

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2.IPC în februarie 2023, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare

Februarie 2023, în % faţă de:

Februarie 2023 față de ianuarie 2023: gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

ianuarie
2023

decembrie 2022

februarie 2022

 

Total IPC

10000

100,95

101,40

125,91

0,95

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3504

101,11

102,26

126,85

0,39

02

Băuturi alcoolice și tutun

355

101,69

105,43

119,47

0,06

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

887

100,09

100,19

111,74

0,01

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1190

102,82

101,75

168,87

0,34

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

864

100,81

101,15

117,61

0,07

06

Sănătate

728

100,43

99,50

105,93

0,03

07

Transport11

996

99,57

100,63

128,87

-0,04

08

Telecomunicație12

452

99,96

99,91

104,69

0,00

09

Recreere și cultură

274

99,97

95,79

111,62

0,00

10

Educație

116

103,91

106,16

129,74

0,05

11

Restaurante și hoteluri

278

100,60

101,29

120,01

0,02

12

Diverse produse și servicii

357

101,05

102,24

118,15

0,04

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în februarie 2023

Denumirea indicatorilor

Februarie 2023, în % faţă de:

 ianuarie 2023

decembrie 2022

februarie 2022

Total IPC

100,95

101,40

125,91

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,55

100,89

116,26

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,85

100,91

125,54

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,70

101,44

121,10

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

101,05

101,47

126,11

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

101,11

102,25

126,47

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

102,23

101,16

151,46

Indicele preţurilor la combustibili și carburanți

99,25

100,34

121,29

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,23

101,76

132,94

Datele tabelului în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-februarie 2023 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-februarie 2023, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,45

99,94

99,44

99,88

101,67

127,31

126,03

123,01

130,92

129,82

Februarie

100,95

100,94

101,15

101,22

100,72

125,91

125,19

121,79

129,95

127,79

Datele tabelului în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna februarie a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Datele figurii în format .xlsx

Astfel, inflația în luna februarie 2023 față de luna ianuarie 2023 în Republica Moldova (0,9%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (3,2%), Luxemburg (1,7%), Islanda (1,4%), Spania și Austria (1,0%), depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Ungaria, Germania și Cipru (0,8%), Elveția, Lituania și Slovenia (0,7%), Macedonia, Letonia și Estonia (0,6%), Portugalia și Italia (0,3%).

Anexe:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 La estimarea tarifelor medii efective pentru furnizarea energiei electrice s-a ținut cont de compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie consumatorilor casnici (vedeți și nota ce urmează).
3 Conform Metodologiei de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, pentru mărfurile şi serviciile oferite şi parțial achitate de stat (e.g.. în cazul subvențiilor pe produse) se includ în IPC plăţile efective per unitate de produs sau serviciu suportate de consumatori și nu plăţile totale per unitate pentru aceste mărfuri sau servicii prestate de furnizori. Astfel, în calculul IPC, la estimarea prețurilor/tarifelor medii efective pentru furnizarea gazelor naturale, energiei electrice și termice pentru consumatorii casnici se ține cont de compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici, în corespundere cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, precum și Hotărârile Guvernului nr. 704/2022 și nr. 814/2022. Astfel, estimarea preliminară a prețurilor/tarifelor efective la resurse în luna de referință (ținând cont de compensații) este efectuată pe baza informațiilor disponibile la data elaborării calculelor IPC. La elaborarea datelor privind IPC în lunile ce urmează se iau în considerare date disponibile noi privind furnizarea resurselor energetice (inclusiv eventualele recalculări efectuate în factură de către operatori/furnizori). Respectiv, la elaborarea calculelor vizând IPC pentru luna februarie 2023 s-a ținut cont de datele disponibile privind compensațiile acordate pentru achitarea facturilor la energie consumatorilor casnici pentru luna ianuarie 2023, prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (pe baza informației recepționate de la furnizori).
4 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

  • grupa majoră Produse alimentare”  include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grăsimi, fructe proaspete, alte fructe și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră Mărfuri nealimentare”  include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră Servicii”  include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informația comparativă privind rata inflaţiei în februarie 2022 și februarie 2023 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.

5 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum , ponderile de cheltuieli sunt estimate aplicând media geometrică a cheltuielilor bănești ale populaţiei conform Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) şi datelor privind consumul final al gospodăriilor populaţiei la nivel de clase COICOP din Conturile Naţionale pentru anul „t-2” (cu unele excepții, menționate în metodologia nominalizată). Astfel, începând cu luna ianuarie 2023, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare calculați pe baza datelor pentru anul 2021. 
6Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
7Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
8Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul 1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
9COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
10 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP. Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2) la comunicatul de presă.
11 Diviziunea „Transport” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de transport de pasageri, include și cumpărarea de vehicule, piese de schimb și accesorii precum și carburanți.
12 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
13 Calcularea indicilor parțiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

14 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte statehttps://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-mom?continent=europe

Nota informativă privind Evoluția preţurilor de consum din luna martie 2023 va fi diseminată pe data de 11 aprilie 2023.

Precizări metodologice:

Rata lunară a inflaţiei (inflația lunară) reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună faţă de luna precedentă.
Rata anuală a inflaţiei (inflația anuală) reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă de aceeaşi lună a anului precedent.
Rata medie anuală a inflaţiei (inflația medie anuală) reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent. Această rată se calculează ca un raport între ultimele douăsprezece luni și cele douăsprezece luni anterioare corespunzătoare.

Mai multe detalii pot fi obținute în:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2021 2022 2022/2021 2023/2022 cifre date evoluția prețurilor indicatori indicii prețurilor indici parțiali inflația inflația anuală inflaţie ipc marfuri moldova preţ prețuri rata inflației statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER