Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2022 și în anul 20221

Inflația lunară

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna decembrie 2022 faţă de luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,8% (față de 1,7% în perioada respectivă a anului 2021). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la produsele alimentare și la serviciile prestate populației cu câte 1,2%. Prețurile medii la mărfurile nealimentare în luna decembrie 2022 au rămas aproximativ la nivelul lunii precedente (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

În luna decembrie 2022 faţă de noiembrie curent, din produsele alimentare, creșteri mai accentuate a prețurilor medii de consum au fost marcate la fructe – cu 4,2%, zahăr – cu 2,6%, lapte și produse lactate – cu 2,2%, legume – cu 1,7%, ouă de găină – cu 0,8%. Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri depreţ la ulei vegetal – cu 0,6%.

La mărfurile nealimentare, în luna decembrie 2022 față de noiembrie 2022 au crescut mai semnificativ prețurile medii la confecții și materiale de construcție – cu circa 0,5 %. Totodată, s-au diminuat prețurile la combustibili și carburanți – cu 4,0% (inclusiv la motorină – cu 12,4% și benzină – cu 7,6%).

Creșteri mai importante a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna decembrie 2022 faţă de luna noiembrie 2022 au fost înregistrate la serviciile comunal - locative – în medie cu 1,7% (în special, ca rezultat al majorării prețurilor medii la serviciile de furnizare a energiei electrice2- cu 11,7%, generând creșterea prețurilor medii de consum cu circa 0,4%).

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 30,2%, inclusiv la produse alimentare cu 31,8%, mărfuri nealimentare cu 19,9% și servicii prestate populaţiei cu 44,0% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

Urmare a creșterii mai lente a ratei lunare a inflației în decembrie anul curent (0,8%), comparativ cu rata lunară a inflației din decembrie 2021 (1,7%), rata anuală a inflației în decembrie 2022 (30,2%) s-a micșorat cu 1,2 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în noiembrie 2022 comparativ cu noiembrie 2021 (31,4%). Astfel, a fost înregistrată reducerea în continuare a ratei inflației anuale, marcată în luna noiembrie 2022.

Pe parcursul anului 2022 au fost înregistrate creșteri mai accentuate a prețurilor la următoarele produse alimentare: ouă de găină – cu 59,1%, legume – cu 56,1%, zahăr – cu 55,7%, fructe – cu 48,8%, produse de panificație și cereale – cu cca 37%, lapte și produse lactate, carne și conserve din carne – cu peste 21%, ulei vegetal – cu 8,3%.

Creșterea prețurilor de consum la mărfurile nealimentare a fost determinată de majorarea prețurilor la combustibili și carburanți – cu cca 35,9% (inclusiv la: cărbune de pământ – de 2,1 ori, brichete și peleți din biomasă – de 2,0 ori, lemne pentru foc și motorină – cu 36,7%, și respectiv, 36,3%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 25,0%, benzină – cu 21,3%), materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 25,8%, încălțăminte și confecții – cu 14,2%, și respectiv, 12,4%.

Cu referire la serviciile prestate populației, pe parcursul anului 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a prețurilor la serviciile energetice (serviciile de furnizare a energiei electrice s-au majorat de 2,7 ori și serviciile de furnizare a gazelor naturale de 1,8 ori). Totodată, s-au majorat prețurile la serviciile transportului de pasageri – cu 63,4% și serviciile de alimentație publică – cu 26%.

Este de menționat că, acordarea de către Guvern a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici (gaze naturale, energie electrică și termică), a contribuit la atenuarea creșterii anuale a prețurilor medii de consum cu 2,6%.

Inflația medie anuală

Preţurile de consum în anul 2022 față de anul 2021 au crescut în medie cu 28,7 % (în comparație cu creșterea medie a prețurilor de consum în anul 2021 față de anul 2020 cu 5,1%) (ved. Tabelul 2), mai accentuat la locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili (de 1,7 ori), la transport (cu 35,0%) și la produse alimentare și băuturi nealcoolice (cu 32,7%).

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna decembrie 20224

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)5

Decembrie 2022, în % faţă de:

Decembrie 2022 față de noiembrie
2022: gradul de influență  (+/-) asupra IPC, %

 noiembrie
 2022

decembrie
2021

Total

10 000

0,76

30,24

0,76

  Produse alimentare

3 634

1,23

31,80

0,45

Pâine

194

0,41

30,30

0,01

Legume6

377

1,71

56,08

0,06

Fructe7

274

4,23

48,78

0,12

Carne, preparate şi conserve din carne

752

0,20

21,91

0,01

Lapte şi produse lactate

463

2,17

21,29

0,10

Zahăr

51

2,56

55,74

0,01

Ouă

53

0,75

59,11

0,00

Ulei vegetal

49

-0,61

8,33

0,00

  Mărfuri nealimentare

3 785

0,02

19,94

0,01

Confecții

447

0,51

12,39

0,02

Încălțăminte

245

0,34

14,24

0,01

Medicamente

336

0,18

9,54

0,01

Combustibili și carburanți8

577

-3,95

35,86

-0,23

Materiale de construcţie

135

0,49

25,79

0,01

  Servicii

2 581

1,17

43,97

0,30

Servicii comunal-locative

860

1,70

94,34

0,15

  • apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,60

0,00

  • energie electrică2,3

328

11,74

168,66

0,38

  • gaze naturale prin reţea3

185

0,00

77,11

0,00

  • încălzire centralizată3

97

-24,69

6,54

-0,24

Transportul de pasageri

275

2,58

63,41

0,07

Alimentaţia publică

320

1,23

25,87

0,04

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna decembrie 2022 faţă de luna noiembrie 2022 este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

Dinamica Indicilor Preţurilor de Consum lunari și anuali este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 3.

 

Datele graficului în format .xlsx

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. IPC în decembrie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Decembrie 2022, în % faţă de:

Decembrie 2022 față de noiembrie 2022: gradul de
influență  (+/-) asupra IPC, %

IPC mediu anual: anul 2022, în % față de anul 2021

noiembrie
2022

decembrie 2021

 

Total IPC

10 000

100,76

130,24

0,76

128,74

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3 492

101,20

132,47

0,42

132,71

02

Băuturi alcoolice și tutun

330

101,00

115,84

0,03

112,85

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

888

100,53

112,73

0,05

113,51

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1 255

101,78

175,93

0,22

166,96

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

792

100,61

119,75

0,05

118,87

06

Sănătate

614

100,20

108,97

0,01

109,85

07

Transport11

986

98,56

138,24

-0,14

135,04

08

Telecomunicație12

501

100,06

105,62

0,00

106,05

09

Recreere și cultură

288

101,08

120,57

0,03

118,07

10

Educație

111

100,23

123,35

0,00

112,96

11

Restaurante și hoteluri

329

101,19

125,90

0,04

124,00

12

Diverse produse și servicii

413

100,93

118,10

0,04

117,10

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în decembrie 2022

Denumirea indicatorilor

Decembrie 2022, în % faţă de:

noiembrie
2022

decembrie 2021

Total IPC

100,76

130,24

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,85

118,48

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,48

129,32

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,68

125,46

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

101,04

129,81

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

101,23

131,80

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

101,12

155,52

Indicele preţurilor la combustibili și carburanți

96,05

135,86

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,69

138,94

Datele tabelului în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-decembrie 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-decembrie 2022, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

102,77

102,84

102,76

103,21

102,58

116,56

117,50

116,48

118,99

115,22

Februarie

102,07

101,62

102,16

101,98

102,32

118,52

118,97

118,37

121,11

117,48

Martie

104,06

104,33

104,57

104,09

103,55

122,16

122,99

122,64

124,79

120,46

Aprilie

105,56

105,10

104,89

106,71

105,90

127,07

127,36

126,77

131,08

125,75

Mai

102,04

102,23

101,77

102,24

102,04

129,05

129,46

128,31

132,96

127,97

Iunie

102,21

102,67

101,88

102,64

102,00

131,83

132,71

130,22

136,63

130,75

Iulie

101,39

101,39

100,43

101,10

102,13

133,55

133,95

130,75

138,70

133,44

August

100,89

100,72

100,73

101,56

100,87

134,29

134,34

131,58

140,83

133,89

Septembrie

101,43

101,31

101,14

101,38

101,72

133,97

133,93

130,87

139,74

134,13

Octombrie

102,62

102,32

102,42

103,42

102,66

134,62

134,09

131,03

140,83

135,28

Noiembrie

101,02

101,00

101,09

101,16

100,95

131,41

130,33

128,15

136,10

132,66

Decembrie

100,76

100,86

100,51

101,27

100,68

130,24

129,69

127,12

135,29

130,97

Datele tabelului în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna decembrie a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Datele graficului în format .xlsx

Astfel, inflația în luna decembrie 2022 față de luna noiembrie a.c. în Republica Moldova (0,8%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (1,2%), depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Islanda (0,7%), Italia, Lituania și Spania (0,3%), Austria, Polonia și Slovenia (0,2%), Estonia și Franța (-0,1%), Belgia (-0,2), Portugalia (-0,3%), Germania (-0,8%).

Anexe:

Nota informativă privind Evoluția preţurilor de consum din luna ianuarie 2023 va fi diseminată pe data de 10 februarie 2023.

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

2 La estimarea tarifelor medii efective pentru furnizarea energiei electrice s-a ținut cont de:

- modificările tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice intrate în vigoare pe parcursul lunii decembrie (pe data de 02 decembrie și 08 decembrie).

- compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie consumatorilor casnici (vedeți și nota ce urmează).

3 Conform Metodologiei de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, pentru mărfurile şi serviciile oferite şi parțial achitate de stat (e.g.. în cazul subvențiilor pe produse) se includ în IPC plăţile efective per unitate de produs sau serviciu suportate de consumatori și nu plăţile totale per unitate pentru aceste mărfuri sau servicii prestate de furnizori. Astfel, în calculul IPC, la estimarea prețurilor/tarifelor medii efective pentru furnizarea gazelor naturale, energiei electrice și termice pentru consumatorii casnici se ține cont de compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici, în corespundere cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, precum și Hotărârile Guvernului nr. 704/2022 și nr. 814/2022. Estimarea preliminară a prețului mediu efectiv la resurse energetice în luna decembrie a.c. (ținând cont de compensații) a fost efectuată pe baza informațiilor disponibile la data elaborării calculelor IPC. La elaborarea datelor privind IPC în lunile ce urmează se iau în considerare date disponibile noi privind furnizarea resurselor energetice (inclusiv eventualele recalculări efectuate în factură de către operatori/furnizori). Respectiv, la elaborarea calculelor anuale vizând IPC s-a ținut cont de datele disponibile privind compensațiile acordate pentru achitarea facturilor la energie consumatorilor casnici pentru luna noiembrie a.c., prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (pe baza informației recepționate de la furnizori).
4 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

  • grupa majoră ”Produse alimentare” include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grăsimi, fructe proaspete, alte fructe și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră ”Mărfuri nealimentare” include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră ”Servicii” include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informația comparativă privind rata inflaţiei în decembrie 2021 si decembrie 2022 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
5 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, coeficienţii de ponderare se calculează în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC), ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei (ved. metadatele de referinţă). Conform modificărilor operate în metodologia sus menționată prin ordinul BNS nr. 53 din 31 decembrie 2021, pentru calcularea IPC în anul 2022 au fost menținute ponderile de cheltuieli care au fost utilizate pentru elaborarea IPC în anul 2021 (bazate pe ponderile de cheltuieli din anul 2019).
6 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
7 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
8 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
10 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP: Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2) la comunicatul de presă.
11 Diviziunea „Transport” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de transport de pasageri, include și cumpărarea de vehicule, piese de schimb și accesorii precum și carburanți.
12 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
13 Calcularea indicilor parțiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
14 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte statehttps://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-mom?continent=europe

Precizări metodologice:

Rata lunară a inflaţiei (inflația lunară) reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună faţă de luna precedentă.

Rata anuală a inflaţiei (inflația anuală) reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă de aceeaşi lună a anului precedent.

Rata medie anuală a inflaţiei (inflația medie anuală) reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent. Această rată se calculează ca un raport între ultimele douăsprezece luni și cele douăsprezece luni anterioare corespunzătoare.

Mai multe detalii pot fi obținute în:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2022 evoluția prețurilor grupe de mărfuri inflația inflația anuală ipc lapte marfuri oua preturi prețuri rata inflației servicii

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER