Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2014

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-martie2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2169,9 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 3,0% (în preţuri comparabile).   

Investiţii în active materiale peelemente de structură tehnologică. În ianuarie-martie 2014 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 888,0 mil.lei (reprezentînd 40,9% din total), fiind în descreştere cu 0,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 1156,8 mil. lei (reprezentînd 53,3% din total), fiind în creştere cu 0,6% faţă de nivelul ianuarie-martie a anului 2013.      

În ianuarie-martie 2014 se constată micşorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj şi investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport cu cîte 1,3 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor în alte cheltuieli în total investiţii s-a majorat cu 2,6 puncte procentuale.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2014

Informativ:ianuarie-martie 2013 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2013

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

2169,9

103,0

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

888,0

99,7

40,9

42,2

   utilaje şi maşini, mijloace de transport

1156,8

100,6

53,3

54,6

   alte cheltuieli

125,1

185,6

5,8

3,2

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 999,3 mil. lei investiţii, sau 46,1% din total investiţii realizate. Comparativ cu  ianuarie-martie  2013 acest volum s-a majorat cu 11,4% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 30,8% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 667,3 mil. lei, fiind în descreştere cu 8,0% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2013.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 22,3% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 0,3 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2013.      

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-martie 2014

Informativ:ianuarie-martie 2013 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2013

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

2169,9

103,0

100,0

100,0

    din care, pe forme de proprietate:

   publică

667,3

92,0

30,8

34,4

   privată

999,3

111,4

46,1

42,6

   mixtă (publică şi privată)

16,5

186,6

0,8

0,4

   străină

235,5

170,9

10,8

6,5

   a întreprinderilor mixte

251,3

74,3

11,5

16,1

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-martie 2014 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 1510,2 mil. lei investiţii,  reprezentînd 69,6% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară.

În ianuarie-martie 2014, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 266,8 mil. lei, sau 12,3% din total investiţii, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului 2013 cu 55,5% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 7,7 puncte procentuale faţă de realizările din ianuarie-martie anului 2013, constituind 4,0% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-martie 2014

Informativ:ianuarie-martie 2013în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2013

total

Investiţii în active materialepe termen lung - total

2169,9

103,0

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

207,6

156,2

9,6

6,3

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

59,2

153,5

2,7

1,8

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei

1510,2

112,9

69,6

63,5

surselor din străinătate

85,8

34,7

4,0

11,7

altor surse

307,1

87,5

14,1

16,7

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 53,3% (comparativ cu 54,6% în ianuarie-martie 2013).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 34,7% din total investiţii realizate (din care 15,0 % – clădirilor de locuit şi 19,7% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia  clădirilor de locuit s-a micşorat cu 0,9 puncte procentuale faţă de ianuarie-martie 2013, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor s-a mărit cu 3,7 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-martie 2014

Informativ: ianuarie-martie 2013 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2013

total

Investiţii în active materialepe termen lung - total

2169,9

103,0

100,0

100,0

                din care:

clădiri de locuit

324,6

96,7

15,0

15,9

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

428,1

126,7

19,7

16,0

utilaje, maşini şi mijloace de  transport

1156,8

100,6

53,3

54,6

altele

260,4

91,9

12,0

13,5

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER