Precizări ale CNPDCP vizând prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul Recensământului Populației și Locuințelor în anul 2024

Reieșind din multitudinea de informații diseminate în spațiul public, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul efectuării Recensământului Populației și Locuințelor din Republica Moldova în anul 2024, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a emis un comunicat și a venit cu următoarele precizări:

Scopul Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, este de a asigura protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest sens stabilind cerințe-cadru pentru a asigura conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal în diverse sectoare, cum ar fi: medical, financiar-bancar, polițienesc, educațional,  telecomunicații etc. 

Respectiv, legea în cauză conține prevederi generale iar, prin acte normative sectoriale, pot fi prevăzute norme sprecifice în ceea ce privește scopul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date care fac obiectul prelucrării, persoanele vizate, condițiile în care are loc prelucrarea, măsurile de asigurare a confidențialității și securității datelor cu caracter personal, entitățile cărora le pot fi divulgate datele cu caracter personal etc.

Raționamentele expuse supra sunt valabile și în raport cu actele normative care reglementează organizarea și efectuarea Recensământului populației și a locuințelor din Republica Moldova în anul 2024

Urmează a menționa că, prin prisma competențelor atribuite, CNPDCP a participat activ în procesul de avizare a actelor normative care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal aferentă statisticii oficiale, înaintând comentarii și propuneri de rigoare pentru îmbunătățirea conținutului acestora, în vederea corespunderii cu cerințele statuate de legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Având în vedere aspectele abordate în spațiul public vizând prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul desfășurării Recensământului populației și a locuințelor în anul 2024, se va sublinia că, prelucrarea datelor cu caracter personal este considerată legală, atunci când este efectuată pe baza temeiurilor legale prevăzute la art. 5 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, alin. (5) al articolului prenotat, prevede situații când consimțământul subiectului de date nu este cerut la prelucrarea datelor cu caracter personal, spre exemplu, corespunzător speței, pentru:  îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii sau pentru executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal.

Astfel, în scopul oferirii informațiilor de interes public despre populația rezidentă  și locuințe pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor, pentru argumentarea deciziilor de dezvoltare umană, pentru cercetarea științifică și dezvoltarea mediului de afaceri, legiuitorul a adoptat Legea nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor, ulterior fiind aprobat cadrul normativ secundar aferent, acte care implică/generează prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul efectuării recensământului. 

Respectiv, prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui exercițiu este efectuată având la bază actele normative care reglementează organizarea și efectuarea Recensământului populației și a locuințelor din Republica Moldova în anul 2024, or, Legea privind protecția datelor cu caracter personal nu vine cu reglementări/condiții specifice în acest sens. 

Astfel, prezintă relevanță dispozițiile art. 7 din Legea privind recensământul populației și locuințelor, care prevăd obligativitatea participării la recensământ. De exemplu: la alin. (1) al acestui articol este prevăzut că participarea la recensământ a persoanelor care îndeplinesc condițiile de la art. 3 alin. (1) pct. 1) lit. a)–c) este obligatorie. În continuare, alin. (5) statuează că în cazul în care unul sau mai mulți membri ai gospodăriei casnice lipsesc, recenzorul completează chestionarele de recensământ în baza informațiilor furnizate de ceilalți membri care au capacitate deplină de exercițiu, dacă aceștia cunosc răspunsurile la întrebările din chestionare. Informația necesară despre copiii minori este furnizată de către reprezentanții legali. Art. 23 din același act normativ prevede că încălcarea prevederilor legii atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională și/sau penală.

În aceiași ordine de idei se va menționa că, în calitatea sa de operator de date, Biroul Național de Statistică este abilitat prin lege de a colecta, prelucra și stoca date cu caracter personal, cu asigurarea confidențialității și securității adecvate a datelor individuale, inclusiv a protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin măsurile tehnice, organizatorice și administrative implementate, conform Politicii de protecție a datelor cu caracter personal și altor acte normative conexe domeniului sesizat.

Suplimentar se va menționa că, în corespundere cu art. 14 alin. (4) din Legea privind recensământul populației și locuințelor, se interzice BNS de a transmite altor persoane fizice sau juridice datele cu caracter personal colectate în scopul efectuării recensământului.

În altă ordine de idei, urmează a reliefa faptul că, prin Legea nr. 175/2021, a fost exclusă atribuția CNPDCP de a autoriza prelucrările de date cu caracter personal, precum și obligația operatorilor de date de a notifica CNPDCP operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, concomitent fiind abrogat art. 28 din Legea nr. 133/2011, fapt ce a determinat lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal. În aceste condiții, atragem atenția, că Biroul Național de Statistică, inclusiv recenzorii antrenați în colectarea datelor de recensământ în teritoriu nu trebuie să dețină și, respectiv, să prezinte respondenților autorizații eliberate de CNPDCP pentru a prelucra date cu caracter personal.

În contextul subiectului abordat supra, se va menționa că, până în prezent, CNPDCP nu a recepționat plângeri din partea subiecților de date în legătură cu eventuala prelucrarea neconformă a datelor lor cu caracter personal efectuate în cadrul Recensământului populației și a locuințelor din Republica Moldova în anul 2024, inclusiv în ceea ce vizează pretinse transmiteri către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal.

În final, CNPDCP recomandă populației să se informeze din surse oficiale, iar atunci când apar anumite neclarități cu privire la regimul juridic al protecției datelor cu caracter personal sau al statisticii oficiale, să se adreseze către autoritățile competente.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER