Producţia globală agricolă în anul 2017

Producţia globală agricolă în anul 2017

Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2017, conform estimărilor preliminare, a marcat 108,6% faţă de anul 2016. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale – cu 13,1%, producţia animalieră fiind în scădere cu 2,1%. 

Figura 1. Indicii volumului producţiei agricole în gospodăriile de toate categoriile,
2009 – 2017 (anul precedent=100)

Tabelul 1. Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile

 

Producţia, mii tone

Producţia agricolăîn 2017 în % faţă de 20161,2

Gradul de influenţă a producţiei asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei globale agricole în 2017 faţă de 20161, %

2015

2016

20171

Total producţia agricolă

x

x

x

108,6

8,6

Producţia vegetală

x

x

x

113,1

9,2

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

 

cereale şi leguminoase boabe – total3

2 206

2 993

3 342

114,1

3,4

din care: grîu3

922

1 293

1 249

96,6

-0,3

porumb pentru boabe

1 077

1 392

1 762

127,0

3,2

floarea soarelui3

485

677

800

118,1

2,5

sfeclă de zahăr3

538

665

831

124,9

0,4

tutun

1,2

0,9

1,0

114,5

0,0

soia

48

42

45

107,4

0,1

rapiță

16

43

71

165,4

0,6

cartofi

158

214

197

92,1

-0,2

legume – total

246

293

308

107,6

0,4

fructe, nuci şi pomuşoare – total

485

596

659

114,1

1,2

struguri

599

616

675

109,9

0,8

Producţia animalieră

x

x

x

97,9

-0,6

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

 

vite şi păsări (în masă vie)

186

194

188

97,2

-0,5

lapte

520

504

485

96,4

-0,3

ouă (mil. buc.)

625

674

708

105,0

0,2

1 Conform estimărilor preliminare
2 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile, mai departe în text - reieșind din producția în expresie naturală
3 În masă după finisare

În anul 2017 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 74% (în anul 2016 – 71%), producţiei animalieră i-a revenit 26% (în anul 2016 – 29%).

Fitotehnie. Recolta anului 2017 se caracterizează prin majorarea producției vegetale, care a fost generată de creşterea roadei medii a culturilor agricole și a suprafețelor însămînțate din acest an. Aşadar, roada anului de raport faţă de anul precedent se caracterizează prin majorarea volumului cerealelor şi leguminoaselor boabe – cu 349 mii tone sau cu 11,6% mai mult (din ele a porumbului pentru boabe – cu 26,5%), sfeclei de zahăr - cu 166 mii tone (cu 24,9%), floarei soarelui – cu 123 mii tone (cu 18,1%), rapiţei – cu 28 mii tone (cu 65,4%), legumelor – cu 15 mii tone (cu 5,1%), fructelor, nucilor și pomușoarelor - cu 63 mii tone (cu 10,6%) şi strugurilor - cu 59 mii tone (cu 9,6%).

Tabelul 2. Structura recoltei globale a culturilor agricole pe categorii de gospodării în 2016, %

 

Gospodăriile de toate categoriile

din ele:

întreprinderile agricole

gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

gospodăriile populaţiei

Cereale şi leguminoase boabe – total

100

51,5

28,4

20,1

din care:

 

 

 

 

cereale şi leguminoase boabe (exclusiv porumb)

100

72,3

26,1

1,6

porumb pentru boabe

100

32,8

30,4

36,8

Floarea soarelui

100

72,9

25,8

1,3

Sfeclă de zahăr

100

92,8

7,0

0,2

Tutun

100

83,7

15,6

0,7

Soia

100

75,7

24,1

0,2

Rapiţă - total

100

94,2

5,8

-

Cartofi

100

9,8

15,2

75,0

Legume

100

13,8

10,1

76,1

Culturi bostănoase alimentare

100

3,3

64,8

31,9

Fructe, nuci şi pomuşoare

100

39,7

48,2

12,1

Struguri

100

27,5

32,1

40,4

În anul 2017 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de rapiţă –94,2%, sfeclă de zahăr – 92,8%, tutun – 83,7%, soia – 75,7%, floarea soarelui – 72,9%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) – 72,3%. Totodată, 97,7% din volumul total de culturi bostănoase, 90,2% de cartofi, 86,2% de legume, 72,5% de struguri, 67,2% de porumb pentru boabe și 61,3% de fructe, nuci și pomușoare au fost produse de gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier).

Tabelul 3. Roada medie a principalelor culturi agricole în gospodăriile de toate categoriile, chintale la 1 hectar

 

2015

2016

2017

2017în % faţă de 2016

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total

23,4

31,6

35,9

113,6

    din care:

 

 

 

 

grîu1

26,7

34,9

37,3

106,9

porumb pentru boabe

22,0

29,9

36,9

123,4

Floarea soarelui1

14,7

18,7

20,9

111,8

Sfeclă de zahăr1

252,6

325,5

363,2

111,6

Tutun

15,5

13,6

18,3

134,6

Soia

7,3

11,7

13,9

118,8

Rapiţă – total1

18,7

24,0

24,8

103,3

Cartofi

71,5

104,0

100,0

96,2

Legume de cîmp

84,7

97,0

103,1

106,3

Fructe, nuci şi pomuşoare

43,4

53,4

69,5

130,1

Struguri

45,6

46,9

54,4

116,0

1 În masă după finisare

Analiza roadei medii la un hectar a principalelor culturi agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste în profil teritorial indică, că cea mai înaltă roadă medie la un hectar faţă de nivelul mediu pe republică a fost înregistrată în:

  • municipiul Chișinău – de soia (cu 25,9%);
  • regiunea de dezvoltare Nord -– de culturi bostănoase (cu 36,9%), de fructe, nuci şi pomuşoare (cu 28,7%), de orz (cu 10,2%) și de cartofi (cu 4,3%);
  • regiunea de dezvoltare Centru - de legume de cîmp (cu 31,6%) și de rapiță (cu 15,3%);
  • regiunea de dezvoltare Sud - de tutun (cu 29,3%), de floarea soarelui (cu 7,4%), de cereale şi leguminoase pentru boabe – cu 5,6% (din care: de porumb pentru boabe cu 18,7% și de grîu cu 4,2%);
  • UTA Găgăuzia - de struguri (cu 19,8%).

Sub roada anului 2017 în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste la un hectar de semănături au fost întroduse cîte 69,06 kg de fertilizanţi chimici (recalculaţi la 100% substanţe nutritive) faţă de 49,87 kg în anul 2016 (sau cu 38,5% mai mult), iar suprafaţa îngrăşată s-a mărit cu 9,1%. Întroducerea fertilizanţilor naturali la 1 hectar a constituit 0,05 tone, faţă de 0,08 tone în anul 2016. În anul 2017 s-a mărit utilizarea la 1 hectar de culturi agricole a produselelor de uz fitosanitar biologice (cu 24,0%). Totodată, s-a micșorat utilizarea erbicidelor (cu 11,9%), fungicidelor (cu 8,0%) și insecticidelor (cu 6,3%).

Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste în toamna anului 2017 au efectuat aratul de toamnă pe o suprafaţă de 373 mii ha (cu 14,7% mai mult față de a. 2016) şi aratul de zăble pe o suprafaţă de 488 mii ha (cu 1% mai mult față de a. 2016). Au fost semănate culturi de toamnă pe suprafaţa de 373 mii ha (faţă de 322 mii ha în a. 2016).

Zootehnie. În anul 2017 comparativ cu anul precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei de ouă cu 5,1% în rezultatul creşterii producţiei de ouă atît în întreprinderile agricole cu 8,4%, cît şi în gospodăriile populaţiei cu 2,7%.

Tabelul 4. Producţia animalieră pe principalele tipuriîn anul 2017

 

Total

în % faţă de 2016

ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

187,9

96,9

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

74,6

97,6

39,7

gospodăriile populaţiei

113,3

96,3

60,3

Lapte – total, mii tone

484,9

96,2

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

24,3

97,1

5,0

gospodăriile populaţiei

460,6

96,1

95,0

Ouă - total, mil. Buc.

708,1

105,1

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

317,1

108,4

44,8

gospodăriile populaţiei

391,0

102,7

55,2

1 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la bilanţ animale (ferme)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) s-a micşorat cu 3,1% în rezultatul scăderii producţiei în întreprinderile agricole şi gospodăriile populaţiei, corespunzător, cu 2,4% şi cu 3,7%, iar producţia de lapte a scăzut cu 3,8% în rezultatul micşorării producţiei de lapte în întreprinderile agricole cu 2,9% şi gospodăriile populaţiei - cu 3,9%.

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că în gospodăriile populaţiei s-a produs cea mai mare parte a producţiei animaliere: a laptelui – 95,0% din volumul total, a producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – 60,3% şi a ouălor – 55,2%. 
La 1 ianuarie 2018 faţă de data respectivă a anului trecut atît în întreprinderile agricole, cît şi în gospodăriile populaţiei a fost marcată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile.

Tabelul 5. Efectivul de animale pe principalele speciila 1 ianuarie 2018

 

mii capete

în % faţă de 1 ianuarie 2017

Ponderea (în % faţă de total)

Bovine – total

174,1

93,7

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

18,0

99,6

10,3

gospodăriile populaţiei

156,1

93,0

89,7

din ele vaci – total

116,2

93,1

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

4,8

83,3

4,1

gospodăriile populaţiei

111,4

93,6

95,9

Porcine – total

432,4

95,3

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

182,2

96,1

42,1

gospodăriile populaţiei

250,2

94,7

57,9

Ovine şi caprine – total

859,9

97,9

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

23,9

97,6

2,8

gospodăriile populaţiei

836,0

97,9

97,2

Păsări (întreprinderile agricole1)

4646,5

109,5

x

1 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la bilanţ animale (ferme)

Situaţia în întreprinderile agricole în profil regional

În întreprinderile agricole în anul 2017 faţă de anul 2016 producţia (creşterea) vitelor si păsărilor (în masă vie) a scăzut cu 3,1%, ca rezultat al micşorării sporului zilnic în greutate a bovinelor – cu 10% şi a porcinelor – cu 7%. Micșorarea producției a fost înregistrată în regiunile de dezvoltare UTA Găgăuzia – cu 23%, municipiul Chişinău – cu 10%, Sud – cu 5% şi Centru – cu 2% si majorarea - în regiunea de dezvoltare Nord – cu 5%.

Volumul de vînzare a vitelor şi păsărilor pentru sacrificare în întreprinderile agricole a crescut în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord – cu 11% şi Centru – cu 6%. Totodată, volumul de vînzare a vitelor și păsărilor pentru sacrificare a scăzut în UTA Găgăuzia – cu 18%, municipiul Chişinău şi Sud, corespunzător, cu 15% şi cu 7%.

Volumul producţiei de lapte de vacă a scăzut în regiunile de dezvoltare Sud şi Nord, corespunzător, cu 34% şi cu 5% și s-a mărit în municipiul Chişinău – cu 18 %, Centru – cu 6% şi UTA Găgăuzia – cu 4%.

Volumul producţiei de ouă de găină în întreprinderile agricole a crescut cu 8,5%, datorită majorării atît a productivităţii medii de ouă pe o găină, cît și a efectivului de găini ouătoare. Creșterea producţiei de ouă s-a înregistrat în întreprinderile agricole din toate regiunile de dezvoltare ale ţării, cu excepţia regiunii de dezvoltare Nord, unde s-a înregistrat o scădere cu 5%.

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER