Ziua Mondială a Statisticii marcată pentru prima dată la nivel internaţional şi în Republica Moldova

Ziua Mondială a Statisticii marcată pentru prima dată la nivel internaţional şi în Republica Moldova

Anul acesta la data de 20 octombrie toate ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au celebrat în premieră Ziua Mondială a Statisticii, conform prevederilor Rezoluţiei Asambleei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite A/RES/64/267, adoptată la 03 iunie 2010 în cadrul celei de-a 64-a sesiuni: http://unstats.un.org/unsd/wsd/Default.aspx.

Scopul acestei acţiuni este promovarea valorilor fundamentale în activitatea instituţiilor statistice, în primul rînd - de prestare a serviciilor informaţionale de calitate societăţii, pe baza integrităţii şi profesionalismului în statistică. Un alt obiectiv este creşterea gradului de conştientizare a importanţei statisticii într-o societate contemporană, precum şi de utilizare a rezultatelor cercetărilor statistice întru binele cetăţenilor, prosperarea societăţii.

Recunoscînd importanţa fundamentală de a susţine capacitatea statistică naţională în a produce statistici relevante şi oportune privind dezvoltarea social-economică a ţării, necesare la luarea deciziilor, elaborarea politicilor naţionale, precum şi asigurarea monitorizării acestora, Asambleea Generală a hotărît sărbătorirea Zilei Mondiale a Statisticii în acest an cu tema principală – "Marcarea realizărilor Statisticii Oficiale”, bazate pe valorile principale în activitatea statistică: acordarea serviciilor de calitate societăţii, profesionalism, integritate".

În contextul conştientizării importanţei acordării unei mai mari atenţii instituţiilor de statistică oficială, Asambleea Generală a făcut o invitaţie ţărilor membre ale ONU, organizaţiilor şi programelor Naţiunilor Unite, altor organizaţii internaţionale şi regionale, precum şi societăţii civile: organizaţiilor nonguvernamentale, mediului academic, mass-media, producătorilor şi utilizatorilor statisticilor oficiale, să remarce Ziua Mondială a Statisticii într-o manieră potrivită. Statele membre ale ONU au fost încurajate să desfăşoare la nivel naţional evenimente de marcare a zilei internaţionale.

Republica Moldova a celebrat de rînd cu toate ţările membre ale ONU Ziua Mondială a Statisticii. De către Biroul Naţional de Statistică (BNS), organul central de statistică, în subordinea Guvernului Republicii Moldova, care conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii oficiale din ţară, a fost organizată festivitatea de celebrare la Palatul Republicii cu participarea conducerii ţării, autorităţilor publice, altor instituţii partenere în producerea şi utilizarea statisticilor, cercului academic, mediului de afaceri, organizaţiilor nonguvernamentale etc. şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova. În cadrul evenimentului au fost prezentate mesaje de felicitare, decernate diplome celor mai buni statisticieni, a avut loc un concert festiv.

În discursul său, prim-ministrul Vlad Filat a remarcat rolul şi importanţa datelor statistice într-o societate democratică. Informaţia statistică de calitate şi credibilitate înaltă, elaborată în baza unui sistem coerent şi performant al cercetărilor statistice şi surselor administrative de date deţinute de autorităţile statale reprezintă baza informaţională pentru asigurarea creşterii şi dezvoltării multilaterale a ţării. Activităţile principale realizate de Biroul Naţional de Statistică în corespundere cu misiunea ce-i revine ţin de producerea şi diseminarea informaţiei din toate domeniile de activitate social-economică, proces ce se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale şi normative în vigoare privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în Republica Moldova.

La rîndul său, directorul general al BNS Lucia Spoială a ţinut să menţioneze faptul că, oportunitatea datelor statistice, diseminate cu regularitate în termenii stabiliţi în Programul de Lucrări Statistice, principalul document care generalizează obligaţiile pe care BNS le are în planul producerii datelor statistice necesare pentru asigurarea utilizatorilor interni şi externi cu informaţii calitative şi cît mai complexe, se datorează în cea mai mare parte devotamentului şi profesionalismului de care dau dovadă în activitatea lor specialiştii care activează pe tărîmul statistic din ţară. Dezvoltarea culturii statistice la nivelul întregului spectru de utilizatori se bazează pe cooperarea eficientă cu autorităţile publice şi cu societatea civilă prin acordarea atenţiei cuvenite relaţiilor ce sînt stabilite pe de o parte între producătorii şi furnizorii informaţiilor statistice, iar pe de altă parte între producătorii şi utilizatorii datelor statistice.

În acest context, Guvernul Republicii Moldova a adoptat, Hotărîrea nr. 934 din 8 octombrie 2010 „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale Ziua Statisticianului”. Conform acestei Hotărîri Ziua Statisticianului în Republica Moldova va fi marcată anual, la 20 octombrie.

Este de menţionat că, un rol important în reformarea sistemului statistic naţional al Republicii Moldova, îl are cooperarea statistică internaţională, care în ultima perioadă a devenit pilonul hotărîtor al armonizării statisticii moldoveneşti la standardele internaţionale, fapt absolut necesar în condiţiile respectării politicii statului de integrare în structurile internaţionale şi aderare la UE. Reformarea sistemului statistic naţional al Republicii Moldova se efectuează în mare parte cu concursul organizaţiilor internaţionale, serviciilor statistice naţionale ale altor ţări. Activităţile prin care se realizează cooperarea statistică internaţională se referă la schimbul de experienţă în sfera metodologiei şi practicii statistice; organizarea de cursuri, seminare, consultări, vizite de studiu şi alte activităţi similare; schimbul sistematic de publicaţii statistice şi alte materiale; dezvoltarea anchetelor statistice comune.

Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
Şef secţie diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul
Tel: 40 30 51


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER