RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.05.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate la începutul anului de studii 2008/09
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate la începutul anului de studii 2008/09
14.01.2009
Versiune tipar
 

Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate
la începutul anului de studii 2008/09

Învăţămîntul secundar profesional

Elevi în învăţămîntul secundar profesional. La începutul anului de studii 2008/09, reţeaua învăţămîntului secundar profesional cuprindea 75 unităţi, dintre care 2 unităţi (şcoli de meserii) aparţineau sectorului nestatal. Reţeaua unităţilor din învăţămîntul secundar profesional a fost formată din 23 şcoli de meserii (inclusiv 6 unităţi pe lîngă instituţiile penitenciare), 50 şcoli profesionale şi 2 licee profesionale.

La începutul anului de studii 2008/09, în învăţămîntul secundar profesional studiau 24,3 mii elevi, fiind practic la nivelul înregistrat în anul de studii precedent. Pe tipuri de instituţii, distribuţia elevilor din învăţămîntul secundar profesional s-a prezentat astfel: 13,5% - în şcolile de meserii, 78,1% - în şcolile profesionale şi 8,4% - în liceele profesionale. Ponderea elevilor din instituţiile de stat a fost de 99,2%.

Învăţământul secundar profesional este un nivel educaţional spre care se orientează preponderent băieţii, ponderea acestora în numărul total de elevi fiind de 66,2%.

Tabelul 1. Elevi în învăţămîntul secundar profesional pe forme de proprietate şi tipuri de instituţii,
la începutul anilor de studii 2007/08-2008/09

 

2007/08

2008/09

Total elevi

din care femei

din care cu finanţare de la buget

Total elevi

din care femei

din care cu finanţare de la buget

Total

24506

8426

22891

24270

8211

23200

Şcoli de meserii

3284

1084

3022

3270

1106

3072

Şcoli profesionale

19347

6500

18334

18953

6155

18329

Licee profesionale

1875

842

1535

2047

950

1799

Instituţii de stat

24271

8251

22891

24085

8070

23200

Şcoli de meserii

3049

909

3022

3085

965

3072

Şcoli profesionale

19347

6500

18334

18953

6155

18329

Licee profesionale

1875

842

1535

2047

950

1799

Instituţii nestatale

235

175

-

185

141

-

Şcoli de meserii

235

175

-

185

141

-

La începutul anului de studii 2008/09, ponderea elevilor cu finanţare de la buget în totalul elevilor a fost de 95,6%, în creştere cu 2,2 puncte procentuale comparativ cu anul de studii precedent. Mărimea medie a taxei anuale pentru instruirea unui elev în instituţiile de stat variază în limitele de la 1200 pînă la 3500 lei în dependenţă de instituţie şi profesie/meserie.

Din numărul total al elevilor din învăţămîntul secundar profesional, 20,4 mii elevi au urmat studiile în limba de stat (84,0%), iar 3,9 mii elevi - în limba rusă (16,0%).

În ceea ce priveşte structura pe vîrste, ponderea majoritară o deţineau elevii în vărstă de 16 ani – 33,6%, urmaţi de cei în vîrstă de 17 ani – 28,1% şi 18 ani – 19,0%.

Numărul de elevi bursieri a constituit 22,4 mii persoane, reprezentînd 92,2% din totalul elevilor.

Înmatricularea. La începutul anului de studii 2008/09, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional au fost înmatriculate 15,3 mii persoane, prezentînd o micşorare faţă de anul de studii precedent cu 5,7%. Pe tipuri de instituţii, distribuţia elevilor înmatriculaţi s-a prezentat astfel: 20,9% - în şcoli de meserii, 71,0% - în şcoli profesionale, şi 8,1% - în licee profesionale. Proporţia celor înmatriculaţi din localităţile rurale, în numărul total al elevilor înmatriculaţi a fost de 72,3%.

Majoritatea elevilor au fost înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional în baza studiilor gimnaziale (82,8%), 11,7% - în baza studiilor medii de cultură generală şi liceale, iar 5,5% - fără certificat de absolvire a gimnaziului (cu studii secundar generale nefinalizate).

Pe domenii ocupaţionale, cea mai mare pondere a elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, a fost înregistrată în domeniul prestării serviciilor - 26,9%.

Struct_elev_inv_sec_prof_domen_ocup_2008_2009.jpg

Structura pe profesii/meserii reflectă ponderi semnificative pentru următoarele profesii/meserii: bucătar (16,4% din total înmatriculaţi), lăcătuş la repararea automobilelor (10,3%), tencuitor (7,2%), cusătoreasă şi electrogazosudor-montator (cîte 6,1%), operator la calculatoare (5,8%), tîmplar (3,8%), tractorist-maşinist în producţia agricolă (3,4%).

Absolvenţi. Numărul absolvenţilor din învăţămîntul secundar profesional, în anul 2008, a constituit 13,0 mii persoane, prezentînd o majorare faţă de anul precedent cu 0,6%. Practic trei pătrimi din absolvenţi (73,8%) au urmat cursurile de instruire profesională, ceilalţi au urmat paralel cu instruirea profesională şi studii generale. Din numărul total al absolvenţilor 5,7% au absolvit liceul  profesional, 71,3% şcoala profesională şi 23,0% - cea de meserii.

Ponderea absolventelor a fost de 34,1% din totalul persoanelor care au absolvit învăţămîntul secundar profesional.

Structura absolvenţilor pe profesii/meserii reflectă ponderi mai mari pentru aceleaşi profesii/meserii ca şi în cazul înmatriculării: bucătar (14,8% din total absolvenţi), lăcătuş la repararea automobilelor (9,1%), tencuitor (8,2%), cusătoreasă (7,9%), operator la calculatoare (5,3%), electrogazosudor-montator (5,2%), tractorist-maşinist în producţia agricolă (4,4%), tîmplar (4,3%).

Personalul didactic şi baza materială a instituţiilor. În începutul anului de studii 2008/09, activitatea instructiv-educativă în sistemul de învăţămînt secundar profesional era asigurată de 2344 cadre didactice (în scădere cu 4,2% comparativ cu anul de studii precedent), din care 227 personal cu funcţii de conducere, 852 profesori, 1137 maiştri-instructori şi instructori, 126 pedagogi sociali şi 2 psihologi. Personalul didactic auxiliar număra 186 persoane. Ponderea femeilor din numărul total de personal era de 55,3%. Numărul de elevi ce revin la un cadru didactic a fost de 10 elevi.

Din numărul total de instituţii de învăţămînt secundar profesional, 66 unităţi dispun de bibliotecă, 62 - de cantină, 60 - de sală de lectură, 59 - de punct medical şi 57 - de sală sportivă. Numărul locurilor de studii după proiect este de 35196. Dacă ne referim la nivelul de asigurare a elevilor cu cămin, atunci situaţia era următoarea: 12,2 mii elevi aveau nevoie de cămin, din care 11,1 mii locuiesc în cămine. Astfel, asigurarea cu locuri în cămine este de 91,0%.

 

Învăţămîntul mediu de specialitate

Elevi în învăţămîntul mediu de specialitate. La începutul anului de studii 2008/09 funcţionau 47 instituţii de învăţămînt mediu de specialitate (colegii), din care 41 unităţi erau instituţii de stat şi 6 unităţi – instituţii nestatale. În învăţămîntul mediu de specialitate studiau 32,7 mii elevi, cu 1,4 mii (4,4%) mai mult decît în anul de studii 2007/08. Învăţămăntul mediu de specialitate este organizat, în principal, ca învăţămînt de zi (98,6% din totalul de elevi) şi doar 1,4% dintre elevi urmau cursurile cu frecvenţă redusă. Ponderea elevelor cuprinse în învăţămîntul mediu de specialitate era majoritară (56,1%).

Tabelul 2. Elevi în învăţămîntul mediu de specialitate pe forme de proprietate şi forme de învăţămînt,la începutul anilor de studii 2007/08 - 2008/09

 

2007/08

2008/09

Total elevi

din care femei

din care cu contract

Total elevi

din care femei

din care cu contract

Total

31307

17647

15694

32683

18322

15409

Învăţămînt de zi

30339

17237

14726

32223

18131

14949

Învăţămînt cu frecvenţă redusă

968

410

968

460

191

460

Instituţii de stat

28895

15977

13429

30085

16486

12811

Învăţămînt de zi

27954

15587

12488

29638

16305

12364

Învăţămînt cu frecvenţă redusă

941

390

941

447

181

447

Instituţii nestatale

2412

1670

22652

2598

1836

2598

Învăţămînt de zi

2385

1650

2238

2585

1826

2585

Învăţămînt cu frecvenţă redusă

27

20

27

13

10

13

Din totalul elevilor cuprinşi în învăţămîntul mediu de specialitate, 92,1% frecventau colegiile de stat şi 7,9% cele nestatale.

În ceea ce priveşte finanţarea studiilor, în anul de studii 2008/09, din contul bugetului sînt instruiţi 17274 persoane (52,9%), prin contract cu taxă pentru studii – 15301 persoane (46,8%), iar 108 persoane (0,3%) - cu finanţarea din alte surse3. În colegiile de stat, elevii instruiţi din contul bugetului deţineau ponderea de 57,4%, fiind în creştere cu 3,9 puncte procentuale faţă de anul de studii 2007/08. În colegiile nestatale, ponderea elevilor scutiţi de taxă a constituit 4,2%, reprezentînd o micşorare cu 1,9 puncte procentuale faţă de anul de studii 2007/08.

Din numărul total al elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate, 27,8 mii elevi au urmat studiile în limba de stat (85,0%), 4,8 mii elevi în limba rusă (14,7%) şi ceilalţi  în limba ucraineană (0,3%).

Structura elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate pe naţionalităţi relevă că, majoritatea elevilor erau moldoveni (86,1%).

Struct_elev_inv_med_specialit_nationalit_2008_2009.jpg

Distribuţia pe vîrste era următoare: 21,6% aveau vîrsta de 16 ani, cîte 20,8% - 17 şi 18 ani, 19,5% - 19 ani, 8,4% - 20 ani, 3,3% - pînă la 16 ani, 2,5% - 21 ani, 2,0% se aflau în grupa de vîrstă 22-25 ani şi 1,1% aveau vărste peste 26 ani.

Înmatricularea. La începutul anului de studii 2008/09, în colegii au fost înmatriculate 10,7 mii persoane la cursurile de zi, prezentînd o majorare faţă de anul de studii precedent cu 5,6%. În funcţie de nivelul de studii al persoanelor înmatriculate se constată, că 80 la sută din aceştia au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziile, iar 20 la sută – în baza studiilor medii de cultură generală şi liceale. Este de menţionat faptul, că comparativ cu anul de studii 2007/08, a marcat o creştere numărul de persoane înmatriculate în baza studiilor gimnaziale (cu 15,6%), pe cînd numărul de persoane înmatriculate în baza studiilor medii de cultură generală şi liceale s-a micşorat (cu 21,3%).

Majoritatea elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate au fost înmatriculaţi în colegiile de stat (91,3%).

Structura pe grupe de specialităţi relevă ponderi mai semnificative pentru următoarele profiluri: economia (12,4% din total înmatriculaţi), medicina (12,1%), transporturi (9,3%), pedagogia şi servicii (cîte 8,0%) etc.

Absolvenţi. Numărul de absolvenţi ai colegiilor în anul 2008 a constituit 6,6 mii persoane, prezentînd o majorare faţă de anul precedent cu 2,9%. Numărul elevilor care au absolvit învăţămîntul mediu de specialitate în colegiile de stat a fost de 6,1 mii persoane (91,7% din absolvenţi) şi ceilalţi – în colegiile nestatale (8,3%). Majoritatea elevilor au absolvit cursurile de zi (92,9%).

Ponderea absolventelor în totalul persoanelor care au absolvit învăţămîntul mediu de specialitate a fost de 55,9%.

Din totalul absolvenţilor colegiilor, ponderi mai semnificative s-au înregistrat pentru următoarele grupe de specialităţi: economia (15,9%), medicina (15,6%), pedagogia (9,5%), transport (8,7%) etc.

Personalul didactic şi baza materială a instituţiilor. În anul de studii 2008/09,  personalul didactic existent  în colegii a fost de 2438 cadre didactice, din care 91,7% aveau normă întreagă. Activitatea didactică şi de instruire a fost asigurată de 269 persoane cu funcţii de conducere, 2027 profesori, 43 maiştri-instructori, 38 metodişti, 56 pedagogi sociali şi 5 psihilogi. Ponderea femeilor din numărul total de personal era de 67,6%.

Din numărul total de instituţii de învăţămînt mediu de specialitate, 41 unităţi dispun de sală sportivă, 42 - sală de lectură, 35 - de cantină. Din punct de vedere al asigurării elevilor cu cămin, situaţia este următoarea: 12,9 mii elevi aveau nevoie de cămin, din care 12,1 mii locuiesc în cămine. Astfel, asigurarea cu locuri în cămine este de 93,8%. Numărul de elevi bursieri a constituit 13,1 mii persoane, reprezentînd 40,7% din totalul elevilor.

1 Domeniile ocupaţionale sînt prezentate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr. 673 din 6 iunie 2008
2 Numai cu taxă
3 Scutiţi de taxă

Anexă

Persoană de contact:
Larisa Chiriţa, Direcţia statistica socială
tel. 21-08-57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
83387 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran