RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 06.12.2021
Prima / Noutăţi / Anunț cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunț cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
28.10.2015 // Termenul limită de depunere a documentelor - 16 noiembrie 2015
Versiune tipar

A N U N Ţ

Cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Secția colaborare internațională și integrare europeană

Serviciul integrare europeană

- Specialist superior -

Sarcinile de bază:

 1. Participarea la elaborarea, implementarea şi dezvoltarea proiectelor, programelor, planurilor, materialelor de fundamentare a acţiunilor de colaborare şi cooperare internaţională şi alte proiecte de asistenţă tehnică.
 2. Asigurarea monitorizării proiectelor de asistenţă tehnică în domeniul statistic privind implementarea eficace şi în termen.
 3. Asigurarea realizării acţiunilor, elaborării calitative şi în termen a propunerilor de proiecte şi programe în domeniul statistic cu finanţare externă.
 4. Participarea la elaborarea proiectelor, programelor, planurilor, materialelor de fundamentare a acţiunilor de colaborare şi cooperare internaţională şi alte proiecte de asistenţă tehnică.
 5. Participarea la întocmirea rapoartelor de monitorizare a proiectelor şi programelor de asistenţă tehnică în domeniul statistic cu finanţare externă.
 6. 6. Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor privind modul de completare a fişelor de referinţă a proiectelor, programelor de asistenţă tehnică acordată BNS, efectuarea controlului executării acestora.

Direcția statistica demografică și recensămîntul populației

Secția recensăminte ale populației

- Consultant principal -

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative privind recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor.
 2. Elaborarea Planului de măsuri privind efectuarea recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor, programelor chestionarelor de  recensămînt, instrumentarului statistic şi materialelor instructive, formularelor auxiliare, bugetului  operaţional al recensămîntului.
 3. Pregătirea materialelor de publicitate a recensămintelor, participarea la acţiunile de popularizare a recensămintelor şi rezultatelor obţinute
 4. Acordarea asistenţei metodologice şi instructive organelor teritoriale de statistică în domeniile organizării şi efectuării recensămintelor.
 5. Monitorizarea, controlul şi evaluarea acţiunilor de pregătire şi efectuare a recensămintelor în teritoriu.
 6. Organizarea recepţionării documentaţiei de recensămînt completate de la organele teritoriale de statistică şi a procesului de perfectare a ei pentru procesarea automatizată.
 7. Elaborarea notelor informative şi a culegerilor statistice vizind rezultatele recensămăntului populaţiei şi al locuinţelor.

Direcţia Tehnologii Informaţionale

Secţia administrare a sistemului informatic şi inginerie de sistem

- Administrator superior sisteme informatice -

Sarcinile de bază:

 1. Proiectarea reţelei de transport date şi a întregului Sistem informaţional.
 2. Testarea şi implementarea noilor programe informatice statistice, noilor aplicaţii de birotică şi de sistem.
 3. Administrarea reţelelor de transport date al SI  la nivel central şi teritorial.
 4. Instalarea şi administrarea sistemelor de operare în conformitate cu performanţele echipamentului hardware instalat.
 5. Întreţinerea şi modernizarea sistemului informaţional.
 6. Colaborarea cu conducătorii şi specialiştii subdiviziunilor BNS şi OTS vizînd transport date statistice.

- Administrator reţea de calculatoare -

Sarcinile de bază:

 1. Consultarea colaboratorilor BNS referitor la lucrul cu aplicaţiile de birotică şi de sistem.
 2. Testarea şi implementarea noilor programe informatice statistice, noilor aplicaţii de birotică şi de sistem.
 3. Instalarea reţelelor de transport date.
 4. Instalarea şi administrarea sistemelor de operare în conformitate cu performanţele echipamentului hardware instalat.
 5. Instalarea şi administrarea sistemelor de operare în conformitate cu performanţele echipamentului hardware instalat.

  Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante

  Cerinţe generale:

  1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit ;
  3. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
  4. Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  5. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  6. Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

  Cerinţe specifice:

  1. Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, limbi străine și relații internaționale şi ale tehnologiilor informaţionale;
  2. Experienţă profesională -vechimea în muncă în domeniu: consultant principal – 2 ani; specialist superior – 6 luni.
  3. Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail; Pentru funcţiile IT cunoştinţe excelente de PC, notebook, componente şi accesorii Cunoştinţe de software: toate SO Windows, MS Office, PC-uri, imprimante, servere, comunicaţii la nivel de administrator de sistem;
  4. Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniu
  5. Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
  6. Atitudini/comportamente: responsabilitate, diplomaţie, creativitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, flexibilitate.

  Condiţiile de muncă:

  • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
  • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
  • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţile publice locale.

  Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

  1. Formular de participare (pentru funcția IT Curriculum Vitae);
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  4. Copia carnetului de muncă;
  5. Cazier judiciar.

  Notă:

  Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);

  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Termenul de depunere a documentelor:

  • Termenul limită de depunere a documentelor - pînă la  16 noiembrie 2015.

  Locul depunerii documentelor:

  • Mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409.

  Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

  • Ala Caraman, consultant în Secţia resurse umane, tel. 022 73 16 17
  • Galina Vozian, specialist principal al Secţiei resurse umane, tel. 022 72 73 57

  Cheltuielile:

  • Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

  Bibliografia:

  1. Constituţia Republicii Moldova;
  2. Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
  3. Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
  4. Hotărîrea Guvernului nr. 1008 din 10.12.2014 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2015”;
  5. Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  6. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  7. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
  8. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese.
  9. Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
  10.  Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”. 
  11. Legea  Codul contravenţional al Republicii Moldova,  nr. 218-XVI  din  24.10.2008  (Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009)
  12. Codul Muncii al Republicii Moldova;
  13. Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56
  14.  Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexe.
  15. Hotărîrea Guvernului  nr. 618 din  05.10.1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova”;

  Metodologii: statistica.gov.md Metodologie/Metadate/Metadate de referinţă

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
52898 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran