Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021

Biroul Național de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021.

Instituții de educație timpurie. În anul 2021 educația timpurie a fost organizată în 1483 instituții, din care 811 unități cu statut de creșă-grădiniță, 566 grădinițe, 88 școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2020, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări nesemnificative, în special, s-a micșorat numărul de grădinițe și școli-grădinițe (cu câte 2 unități), iar numărul de creșe-grădinițe a crescut (cu 3 unități, din care 2 în mediul rural).

Tabelul 1. Instituții de educație timpurie, pe tipuri

 

2020

2021

Total

inclusiv rural

Total

inclusiv rural

Total

1485

1133

1483

1131

grădinițe

568

531

566

528

creșe-grădinițe

808

514

811

516

creșe

2

2

-

școli-grădinițe

90

73

88

73

centre comunitare

17

15

16

14

Datele tabelului în format .xlsx

După destinație, educația timpurie s-a desfășurat în 1472 instituții cu destinație generală, 4 – sanatorială și 7 – specială. În același timp, au fost completate cu copii 6501 de grupe, din care: 6441 grupe cu destinație generală, 16 grupe – sanatoriale și 44 grupe – speciale.

Din totalul de 1483 de instituții de educație timpurie, 1468 instituții (99,0%) aparțin sectorului public, din care: 337 unități au funcționat în mediul urban și 1131 unități ‒ în cel rural. Instituţiile de învăţământ private au constituit 15 unități și toate activau în mediul urban.

Datele graficului în format .xlsx

Copii în instituțiile de educație timpurie. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie în anul 2021 a fost de 137,1 mii persoane, cu cca 3 mii copii sau cu 2,2% mai mult comparativ cu anul precedent. Majorarea numărului de copii din instituțiile de educație timpurie este mai pronunțată în unitățile din mediul urban (cu 2,5 mii sau cu 3,8% față de 2020). Din numărul total de copii înscriși în instituțiile de educație timpurie 136,0 mii (sau 99% ) erau în instituțiile cu proprietatea publică și doar 1,1 mii (sau cca 1% ) în instituțiile private.

Din totalul copiilor în instituțiile de educație timpurie puțin peste jumătate au fost înscriși în instituțiile din mediul rural (50,3%) și 51,6 % erau băieți.

Datele graficului în format .xlsx

Majoritatea copiilor erau înscriși în învățământ preșcolar (90,0%), cu valori diferite pe regiuni, cea mai mare pondere fiind înregistrată în regiunea Centru și mun. Chișinău cu câte – 90,7% și cea mai mică în regiunea Sud – 87,6%.

 

Datele graficului în format.xlsx

Distribuția pe vârste a copiilor din instituțiile de educație timpurie denotă o preponderență a copiilor cu vârsta de 5 ani – 24,4%, 6 ani – 22,9%, 4 ani – 21,9% și 3 ani –19,8%. Ponderea copiilor cu vârsta de până la 3 ani (înscriși în educație antepreşcolară) fiind de 10,0%, iar a celor de 7 ani și peste – 1,0%.

În anul 2021, la 100 de locuri în instituțiile de educație timpurie din țară reveneau în medie 78 copii. Pe medii de reședință se remarcă o valoare mai mare a numărului mediu de copii la 100 locuri în instituțiile de educație timpurie din mediul urban ‒ 95 copii comparativ cu cel din mediul rural – 66 copii (în creștere comparativ cu 2020 - 91 și, respectiv, 65 copii la 100 locuri).

Distribuția pe raioane a numărului de copii la 100 locuri în instituțiile de educație timpurie variază. Astfel, cei mai mulți copii la 100 locuri au fost înregistrați în mun. Chișinău – 102 persoane, mun. Bălți– 96 persoane și Ialoveni – 92 persoane, iar cei mai puțini copii la 100 locuri au revenit instituțiilor din raionul Leova, unde valoarea acestui indicator a fost de 41 copii la 100 locuri.

Datele graficului în format.xlsx

Pentru majoritatea copiilor procesul educațional în instituțiile de educație timpurie se desfăşoară în limba română (83,9%), pentru 16,1% din copii ‒ în limba rusă.

Copii cu necesități speciale. În anul 2021, numărul copiilor cu deficienţe senzoriale, fizice și comportamentale, înscriși în instituțiile de educație timpurie, a fost de 547 persoane, în scădere cu 195 copii comparativ cu anul precedent (742 copii în anul 2020).

Majoritatea acestor copii (94,5%) fac parte din grupa de vârstă 3 ani și peste și sunt cuprinși în educația preșcolară. În funcție de tipul necesităților, ponderi mai mari revin copiilor cu deficienţe de vorbire (34,2%), de vedere (29,4%) și de intelect (15,7%).

În instituțiile de educație timpurie cu destinație generală sunt integrați 175 copii cu dizabilități și 1312 copii cu cerinţe educaţionale speciale.

Personalul încadrat în instituțiile de educație timpurie. În anul 2021, în instituțiile de educație timpurie au fost încadrate 31,3 persoane care au asigurat activitatea didactică și nondidactică. Din numărul total de personal încadrat, 12,8 persoane (41,0%) constituie personalul de conducere și didactic, majoritatea fiind femei (98%). Din 12,8 mii personal de conducere și didactic, 10,3 mii (80,4%) activau în calitate de educatori și metodiști. Din totalul personalului didactic, 48% și-au desfășurat activitatea în mediul urban și 52% – în mediul rural. Ponderea personalului didactic cu studii superioare a fost de 60,2%, înregistrând o scădere cu 1,8 p.p. față de anul 2020. În mediul urban 74% din personalul didactic era cu studii superioare, iar în mediul rural – 47,4%.

 

Datele graficului în format.xlsx

Din totalul de 12,8 mii cadre didactice și de conducere din educația timpurie, ponderea personalul cu studii în domeniul pedagogiei a fost de 90,4% (indicator ODD 4.c.1.a ).

Structura pe grupe de vârste a personalului didactic din educația timpurie relevă că ponderea cea mai mare revine persoanelor cu vârsta între 50-59 ani – 26,5%, urmată de cea a grupelor de vârstă de 30-39 ani – 25,9% și de 40-49 ani – 21,0%. Ponderea personalului didactic cu vârsta sub 30 ani și de 60 ani și peste a constituit câte 13,3 % pentru fiecare grupă de vârstă (Figura 6).

Datele graficului în format.xlsx

În anul 2021, în educația timpurie raportul mediu dintre numărul de copii și numărul de educatori (inclusiv metodiști) a constituit 13,3 copii comparativ cu 13,1 copii în anul 2020. În același timp, unui educator din mediul urban îi reveneau 14,1 copii, iar din mediul rural – 12,6 copii.

Baza materială a instituțiilor de educație timpurie. În anul 2021, instituțiile de educație timpurie dispuneau de 5700 computere, din care 3812 (sau 66,9%) computere au fost utilizate în scopuri educaționale comparativ cu 3250 computere în anul 2020. Din numărul total de computere, 82% au avut conexiune la Internet, în creștere față de anul 2020 cu 6,5 p.p.

Din 1483 instituții de educație timpurie, doar 18,3% dispuneau de sală sportivă, 59,4% – de sală muzicală. Din numărul total de 6501 de săli de grupă din instituțiile de educație timpurie, 6,1% au fost cu utilizare unică, 77,3% – cu utilizare dublă și 16,6% – cu utilizare triplă.

 

  • Anexă (6 tabele format .xlsx)

Notă:

Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stânga a Nistrului si mun. Bender.

Informații relevante:

 

 

sdg-ro-04.png
Persoană de contact:
Mazur Jana
șef al secției statistica educației, științei și culturii
tel.: 022 403 117
2021 cadre didactice centre comunitare cifre copii creșă-grădiniță creșe date domeniul pedagogiei educația timpurie grădinițe indicatori instituții învățământ preșcolar moldova numărul copiilor școli-grădinițe statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER