Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2019/20

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar generalîn anul de studii 2019/20

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2019/201.

Anul de studii 2019/20 a început, în învățământul primar și secundar general, cu o rețea constituită din 1226 unități, inclusiv 103 școli primare, 762 gimnazii, 348 licee și 13 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. În afară de acestea, în țară funcționează 29 de filiale ale gimnaziilor și liceelor, ale căror date au fost incluse în rapoartele instituțiilor de bază.

Tabelul 1.Instituții de învățământ primar și secundar general, 2018/19-2019/20

 

2018/19

2019/20

Total

inclusiv de stat

Total

inclusiv de stat

Total               

1246

1224

1226

1203

şcoli primare

103

101

103

100

gimnazii

780

779

762

761

licee

350

331

348

329

şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

13

13

13

13

În afară de aceasta filiale

29

29

Sectorul public este reprezentat de 1203 instituții, iar numărul instituțiilor cu proprietate nestatală a înregistrat cifra de 23 unități, toate fiind amplasate în mediul urban.

În anul de studii 2019/20, în învățământul primar și secundar general au fost înscriși 333,1 mii elevi, sau cu 1,0 mii mai puțini comparativ cu anul de studii precedent, prezentând 90,2% din populația cu reședință obișnuită din grupa de vârstă de 7-18 ani. Din punctul de vedere al distribuției pe sexe și pe medii de reședință, 50,9% din elevi au fost băieți, iar 51,9% au studiat în mediul urban.

Majoritatea elevilor din învățământul primar și secundar general studiază în instituții publice (98,0%). Sectorul privat, deși a cuprins doar 2,0% din numărul elevilor din învățământul primar și secundar general, a continuat să crească (cu 10,6% față de anul de studii precedent) înregistrând cifra de 6,6 mii elevi.

Din totalul elevilor înscriși în învățământul primar și secundar general,  80,7% studiază în limba română – limbă de predare oficială în sistemul național de educație. Distribuția pe regiuni de dezvoltare a elevilor după limba de studiu arată că, cea mai mare pondere a elevilor care studiază în limba română s-a înregistrat în regiunea Centru – 96,4%. În regiunea Sud, în limba română studiază 82,7% de elevi, Nord – 78,3%, mun. Chișinău – 77,7% și în UTA Găgăuzia – 6,1%.  

În anul de studii 2019/20, în nivelul primar au fost cuprinși 41,8%, 47,6% au fost înscriși în învățământul gimnazial, iar ponderea elevilor din învățământul liceal a constituit 10,6%.

Datorită faptului că, după învățământul gimnazial, mai mulți băieți se orientează către învățământul vocațional sau piața muncii, în clasele liceale ponderea fetelor este mai mare decât ponderea băieților (56,2%). Totodată, în învățământul primar fetele constituie 48,3%, iar în învățământul gimnazial - 48,2%. Ponderea copiilor înscriși în clasa I, care au urmat programe de educație preșcolară, a constituit 97,3%.

În anul de studii 2019/20, în 1215 instituții de învățământ primar și secundar general se studiază limbi străine. Limba engleză este studiată în 878 instituții de învățământ din țară, iar numărul elevilor, care studiază această limbă, s-a majorat cu 3,4% comparativ cu anul de studii 2018/19, înregistrând valoarea de 233,9 mii persoane. În același timp, limba franceză este studiată în 844 instituții, iar numărul elevilor, care studiază limba franceză, s-a diminuat cu 3,7% și constituie 108,4 mii persoane. Cu circa 400 persoane (cu 3,9%) s-a majorat numărul elevilor care studiază limba germană. Ponderea elevilor, care studiază limba engleză, din total elevi ce studiază limbi străine este majoritară atât în mediul urban - 93,2% (cu 1,0 p. p. mai mult față de anul de studii precedent), cât și în mediul rural – 61,5% (cu 3,8 p. p. mai mult).

În anul de studii 2019/20, în instituțiile de învățământ din țară au fost înscriși 9,8 mii elevi cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități, inclusiv 9,2 mii elevi în instituții de învățământ general și 0,6 mii elevi – în școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

Tabelul 2. Elevi cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități, după tipul instituției, 2015/16-2019/20

 

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Total

11 426

10 994

10 589

10269

9784

Instituții de învăţământ general

10 393

10134

9 840

9560

9157

Școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

1 033

860

749

709

627

În instituțiile de învățământ general au fost integrați 7,7 mii copii cu cerințe educaționale speciale și 1,5 mii copii cu dizabilități, numărul cărora s-a diminuat cu 4,2% comparativ cu anul de studii 2018/19. Circa două treimi din elevii cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități, cuprinși în învățământul general sunt băieți, ponderea lor înregistrând un trend fluctuant pe parcursul ultimilor 5 ani.

Numărul elevilor din școlile pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică (13 unități) a înregistrat o tendință de micșorare de la 1033 persoane, în anul de studii 2015/16, până la 627, în 2019/20, majoritatea fiind cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală – 62,4%.

Absolvenți. În anul 2019, învățământul gimnazial a fost absolvit de către 30,1 mii elevi sau cu 1,6% mai puțini față de anul 2018. Din total absolvenți ai gimnaziilor, 56,7% sunt din mediul rural.

În același timp, numărul de absolvenți ai liceelor s-a diminuat cu circa 1,0% față de anul precedent, înregistrând cifra de 11,1 mii persoane. Repartizarea pe regiuni de dezvoltare relevă că, cel mai mare număr de absolvenți ai gimnaziilor s-a înregistrat în regiunea Centru – 9,5 mii persoane, iar cel mai mare număr de absolvenți ai liceelor – în mun. Chișinău (4,5 mii).

Ponderea absolvenților, care au obținut diploma de bacalaureat în anul 2019 (exclusiv externi), a constituit 91,4% din numărul total de absolvenți ai liceelor. Ponderea absolvenților liceeni cu diplomă de bacalaureat din mediul urban a constituit 91,2%, iar a celor din mediul rural – 92,2%. 
  
Baza tehnico-materială. La începutul anului de studii 2019/20, din 1226 instituții de învățământ primar și secundar general, 1207 unități desfășurau procesul educațional în încăperi proprii, iar 19 instituții în încăperi arendate. Din total instituții, 1012 sunt amplasate în încăperi standardizate, iar 214 – în încăperi reamenajate.

Nivelul de dotare a instituțiilor de învățământ diferă în funcție de tipul instituției. Astfel, 48,5% dintre școlile primare sunt dotate cu sală sportivă, iar în cazul gimnaziilor și liceelor - 87,3%  și, respectiv, 94,3% din instituții. Punctul medical este disponibil în 54,4% școli primare, 86,1% gimnazii și 97,1% licee. De biblioteci dispun 98,6% licee, 99,1% gimnazii și 78,6% școli primare.

În instituțiile de învățământ primar și secundar general, în scopuri educaționale, sunt utilizate 28,5 mii calculatoare, sau cu 6,7% mai mult decât în anul de studii 2018/19, din care 15,8 mii (55,3%) sunt conectate în rețea școlară comună, iar 20,0 mii sau 70,1% au conexiune la Internet. În medie, la un calculator revin 12 elevi, cu o diferențiere a acestui indicator de 10 elevi per calculator în mediul rural şi până la 14 elevi per calculator – în urban.

Învățământul seral. La începutul anului de studii 2019/20, înînvățământul seral erau cuprinși 1011 persoane sau 0,3% din numărul total al elevilor din învățământul primar și secundar general. Numărul absolvenților învățământului gimnazial a constituit 181 persoane, iar absolvenții liceelor – 624 persoane, inclusiv diploma de bacalaureat au primit 278 persoane.

Cadre didactice. În anul de studii 2019/20, procesul educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar general a fost asigurat de 27,4 mii cadre didactice, inclusiv 3,4 mii persoane cu funcții de conducere sau 12,5% din numărul total. Ponderea cadrelor didactice, care predau în clasele 5-12, a constituit 71,0%, iar cele ce predau în clasele primare – 29,0%.

Repartizarea personalului didactic pe grupe de vârstă relevă că, din numărul total de cadre didactice, ponderea persoanelor cu vârste sub 30 ani a constituit 9,8%, înregistrând o diminuare cu 2,5 p.p. comparativ cu anul de studii 2015/16. În același timp, ponderea cadrelor didactice cu vârsta de 60 ani și peste, în care sunt cuprinse toate cadrele didactice aflate în pragul pensionării, s-a majorat cu 4,6 p.p., constituind 19,6%. Ieșirea acestor persoane din sistem riscă să genereze un deficit de cadre didactice deloc neglijabil.

Cadrele didactice, care au vechimea în munca pedagogică de 20 ani şi peste, au constituit 57,7% din numărul total. În același timp, 98,6% sunt cadre calificate. Ponderea femeilor în total cadre didactice a constituit 86,9%, în timp ce femeile la funcții de conducere au constituit 91,3% din total cadre de conducere.

 

Note:

1 Situația la începutul anului de studii, la data de 20 septembrie.

 

Persoană de contact:
Maria Vasiliev
șef al secției statistica educației, științei și culturii
tel.: 022 40 31 17
022 21 08 57

2020 absolvenți anul de studii baza tehnico-materială cadre didactice cifre date elevi indicatori învățământul primar învățământul secundar general învățământul seral învățământul special licee moldova școli gimnaziale școli primare sectorul privat statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER