Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova1

Biroul Naţional de Statistică prezintă portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în baza datelor disponibile.

Caracteristici demografice

Femeile predomină în numărul populaţiei

Femeile predomină în rândul populației cu reședință obișnuită (52,3% femei și 47,7% bărbați)2. La începutul anului 2022, în medie la 100 femei reveneau 91 bărbați. Totodată, acest raport diferă în funcție de grupa de vârstă. Astfel, bărbații predomină în grupele de vârstă 0-14 ani, raportul fiind de 106 bărbați la 100 femei, și în vârstă de 15-34 ani - 103 bărbați la 100 femei. Raportul pe sexe este diferit în cazul populației în vârstă de 35-64 ani și 65 ani și peste, unde la 100 femei reven 92 bărbați și, respectiv, 60 bărbați. În zonele urbane și rurale, corelația dintre sexe este, de asemenea, în favoarea femeilor – 85 și, respectiv, 96 bărbați la 100 femei.

Speranţa de viaţă la femei este mai mare decât la bărbați

Femeile trăiesc, în medie, cu 7,8 ani mai mult decât bărbații. Speranţa de viaţă la naştere în anul 2021 a constituit 73,0 ani pentru femei şi 65,2 ani în cazul bărbaţilor. Această diferență este cauzată de nivelul mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor, în special a celor în vârstă de muncă (16-62 de ani). Speranța de viață a locuitorilor din mediul rural (atât pentru bărbați, cât și pentru femei) este cu un an mai mică decât cea a locuitorilor din mediul urban.

Femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbaţii

Vârsta medie a femeii la prima căsătorie, în anul 2021, a constituit 26,0 ani, iar la bărbaţi – 29,0 ani. Pe grupe de vârstă, cei mai mulţi bărbaţi, care s-au căsătorit în anul 2021, au fost în vârstă de 25-29 ani (35,2%), iar în cazul femeilor predomină căsătoriile la vârsta de 20-24 ani (33,9%). Căsătoriile până la 20 ani sunt mai frecvente în mediul rural: 10,8% din numărul căsătoriilor înregistrate în mediul rural au fost încheiate de femei în vârstă sub 20 ani, faţă de 3,7% din căsătorii la femeile de aceeași vârstă, în mediul urban.

Din totalul căsătoriilor înregistrate în 2021, cele încheiate de persoanele celibatare au reprezentat 78,9% pentru bărbaţi şi 77,6% pentru femei.

Educație și formare

Femeile au un nivel de instruire mai înalt decât al bărbaţilor

Conform datelor Anchetei Forței de Muncă, femeile în vârstă de 25-64 ani au un nivel de instruire mai înalt comparativ cu cel al bărbaţilor de aceeași vârstă. Cea mai mare diferență la această grupă de vârstă este înregistrată pentru nivelul superior3: în anul 2021, 24,9% din femei au avut nivelul respectiv comparativ cu 18,9% din bărbaţii.

Atât femeile, cât şi bărbaţii, în structura totală a populaţiei de 25-64 ani, au avut preponderent un nivel de instruire mediu - 57,7% din bărbaţi comparativ cu 53,2% femei. Nivel scăzut de instruire au avut 23,4% din bărbaţii cu vârsta de 25-64 ani, faţă de 21,9% din femeile de aceeași vârstă.

Bărbaţii părăsesc sistemul educaţional mai devreme comparativ cu femeile, în favoarea intrării pe piaţa forţei de muncă. Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional4 pentru persoanele în vârstă de 18-24 ani, în anul 2021, a constituit 23,1% la bărbaţi comparativ cu 16,1% la femei. Totodată, gradul de implicare în programe de educaţie permanentă atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor în vârstă de 25-64 ani, a fost foarte redus (1,0% - bărbați și 1,3% - femei în anul 2021) (indicatorul ODD 4.3.1).

Fetele predomină în învățământul profesional tehnic postsecundar, iar băieții în cel profesional tehnic secundar

În anul de studii 2022/23, în cadrul învățământului profesional tehnic secundar la programele de formare profesională a muncitorilor calificați, băieții au constituit circa trei pătrimi din total studenți (73,4%), iar la programele de formare profesională a maiștrilor, tehnicienilor și altor specialiști din cadrul învățământului profesional tehnic postsecundar ‒ peste o jumătate erau fete (54,1%).

Distribuția elevilor cuprinși în învățământul profesional tehnic pe domenii de formare profesională scoate în evidență o anumită polarizare, în funcție de gen, a meseriilor/profesiilor/ specialităților corespunzătoare acestora. În învățământul profesional tehnic secundar, domeniul preferat de băieți a fost inginerie, prelucrare și construcții, în timp ce fetele au optat preponderent pentru cel al serviciilor.

În învățământul profesional tehnic postsecundar, alegerea băieților s-a îndreptat preponderent spre domeniile: activități inginerești, tehnologie a informației și a comunicațiilor, stomatologie. În același timp, fetele manifestă preferințe pentru așa domenii precum: îngrijire a bolnavilor și obstetrică, asistență socială și consiliere, pedagogie, servicii de coafor și frumusețe, secretariat și muncă de birou, medicină, fabricare și prelucrare a textilelor.

Femeile optează mai mult pentru învățământul superior

Învățământul superior comparativ cu cel profesional tehnic postsecundar înregistrează un nivel mai mare de participare a populației feminine (59,4% din total studenți în anul de studii 2022/23). Totodată, femeile rămân a fi mai bine reprezentate la studii superioare de master (inclusiv studiile integrate), unde ponderea studentelor a constituit 65,6% din totalul studenților înscriși la acest nivel, la studii superioare de licență – ponderea fiind de 57,2%.

La nivelul învățământului superior de licență femeile se orientează cu predilecție spre următoarele domenii generale de studii: științe ale educației, științe sociale și comportamentale, servicii publice, filologie și arte. Pe de altă parte, bărbații preponderent optează pentru inginerie și tehnologii ale informației și comunicațiilor. În plus, la cele mai solicitate domenii, precum științe economice și drept, se poate observa că femeile predomină în totalul de studenți la economie (circa două treimi) și dețin ponderi aproape egale ca și bărbații la drept (53% și respectiv 47%).

Distribuția studenților pe domenii generale de studii la master relevă că, o parte importantă din aceștia reprezintă studenții din domeniul drept, unde proporția femeilor și cea a bărbaților este practic egală. Femeile predomină în domeniile științe ale educației (87,5%), sănătate (75%) și științe economice (69,5%). 

Piața muncii

Rata de ocupare în rândul femeilor este mai mică decât cea a bărbaţilor

Ponderea femeilor în populaţia ocupată de 15 ani și peste este mai mică în comparație cu cea a bărbaților (47,5% femei și 52,5% bărbați în anul 2021). Ecartul de gen al ocupării a constituit 9,3 p.p. în anul 2021: în rândul femeilor a fost înregistrată o rată de ocupare de 35,4% în comparaţie cu 44,7% la bărbaţi.

Rata de ocupare a femeilor depinde de mai mulți factori, inclusiv de prezența în familie a copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani. Astfel, în anul 2021, rata de ocupare a femeilor de 25-49 ani cu cel puțin 1 copil sub 16 ani a constituit 48,3%, în timp ce pentru femeile fără copii rata de ocupare a atins valoarea de 61,8%.

Femeile lucrează preponderent în sectorul serviciilor

Distribuția după sectoare economice relevă o pondere mai mare a femeilor ocupate în sectorul servicii (56,5% femei și, respectiv, 43,5% bărbaţi în anul 2021). Femeile mai puţin se regăsesc în sectorul agricol (37,9%), construcţii (7,8%), transport şi depozitare (27,2%), informaţii şi comunicaţii (35,7%), tranzacții imobiliare (33,9%), activități de servicii administrative și activități de servicii suport (29,1%), administrație publică și apărare și asigurări sociale obligatorii (38,8%), dar predomină în aşa activități economice precum activități de cazare și alimentație publică (63,3%), intermedieri financiare şi asigurări (58,9%), învăţământ (83,0%), sănătate și asistență socială (80,5%), activităţi culturale şi de agrement (64,1%), alte activități de servicii (65,1%).

Femeile într-o măsură mai mare ca bărbații preferă activităţi salariate şi locuri de muncă formale

În anul 2021, peste 83,7% din totalul femeilor ocupate au fost angajate în calitate de salariate5. La bărbaţi acest indicator a constituit 73,2%. În rândul non-salariaţilor, bărbaţii au predominat în categoria lucrătorilor pe cont propriu (73,9%), iar femeile - printre lucrătorii familiali neremuneraţi (69,9%). Ponderea ocupării informale, în anul 2021, în rândul femeilor a constituit 17,1%, iar în rândul bărbaţilor – 27,9% (indicatorul ODD 8.3.1).

Femeile câștigă în medie cu 14% mai puțin decât bărbații

Femeile au câștigat în anul 2021, în medie, cu 13,6 % mai puțin decât bărbații (86,4% din câștigul salarial mediu al bărbaților) (indicatorul ODD 8.5.1). Exprimată în valoare absolută, discrepanța a constituit, în medie, circa 1319,5 lei. Astfel, câștigul salarial mediu lunar brut al femeilor, în anul 2021, a constituit 8353,1 lei, iar al bărbaților – 9672,6 lei.

Cele mai mari discrepanțe ale câștigurilor femeilor și bărbaților sunt în activități financiare, informații și comunicații

Femeilor le revin câștiguri salariale inferioare bărbaților în majoritatea activităților economice, în anul 2021, cele mai mari diferențe au fost înregistrate în: activități financiare și de asigurări – cu 41,4% (8953,3 lei) mai puțin; informații și comunicații – cu 39,2 % (10366,7 lei) mai puțin; industrie – cu 20,0 % (1820,7 lei) mai puțin; tranzacții imobiliare – cu 18,3 % (1442,4 lei) mai puțin; sănătate și asistență socială – cu 17,9% (2316,4 lei) mai puțin.

Totodată, femeilor le revin câștiguri salariale superioare bărbaților doar în: activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 9,3% (603,9 lei) mai mult; învățământ – cu 3,5 % (253,6 lei) mai mult.

Șomajul afectează într-o măsură mai mare bărbații decât femeile

Rata şomajului (ponderea şomerilor BIM6 în forța de muncă), în anul 2021, la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,8% în rândul bărbaţilor și de 2,5% în rândul femeilor (indicatorul ODD 8.5.2) . În funcție de vârstă, cea mai înaltă rată a șomajului, atât la bărbați (9,0%), cât și la femei (9,6%), a fost înregistrată la tinerii de 15-24 ani.

Femeile într-o măsură mai mare ca bărbații sunt implicate în activitățile de îngrijire

Responsabilitățile familiale sunt cauza principală a inactivității economice pentru fiecare a doua femeie de 25-54 ani (55,2% din total femei inactive de 25-54 ani), în timp ce în rândul bărbaților din aceeași grupă de vârstă acest motiv este invocat doar de 2,2% bărbați.

Femeile înregistrează valori mai ridicate în rândul tinerilor NEET7 în comparație cu bărbații

În anul 2021, ponderea tinerilor NEET în totalul tinerilor de 15-24 ani (indicatorul ODD 8.6.1)  a constituit 20,4% la femei și 14,1% la bărbați. În grupa de vârstă 15-29 ani, ponderea tinerilor NEET a constituit 33,9% pentru femei și, respectiv, 18,8% pentru bărbați, iar în rândul tinerilor de 15-34 ani, 39,9% pentru femei și, respectiv, 20,6% pentru bărbați.

Funcții de luare a deciziilor

Ponderea bărbaților conducători de toate nivelurile este mai mare decât cea a femeilor

În anul 2021, din totalul conducătorilor de toate nivelurile8, 55,4% au fost bărbaţi, iar 44,6% - femei.

Femeile continuă să fie subreprezentate în funcțiile de luare a deciziilor

Participarea femeilor la luarea deciziilor în Parlament relevă o reprezentare a femeilor în proporţie de 38,6% (din 101 deputaţi 39 erau femei), la începutul anului 2023, în comparație cu 31,0% la nivel european și 26,5% la nivel global9.

Ponderea femeilor în numărul total al angajaților organelor de poliție, inclusiv din protecția civilă și grăniceri, la începutul anului 2022, a fost de 23,0%. În același timp, ponderea femeilor în numărul total al judecătorilor, la începutul anului 2022, a constituit 48,0%.

Nivelul de trai al gospodăriilor

Femeile sunt implicate în activități aducătoare de venit într-o măsură mai mică decât bărbații

Femeile în vârstă de 18 ani și peste sunt mai dependente de plățile sociale în comparație cu bărbații, conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice. Astfel, în anul 2021, fiecare a treia femeie (33,0%) și fiecare al patrulea bărbat (23,2%) a avut pensia drept sursă principală de venit. Totodată, pentru circa 64% din bărbații din această categorie de vârstă sursa principală de venit a fost activitatea individuală și cea salarială comparativ cu circa 49% în cazul femeilor.

Bărbații sunt mai optimiști în aprecierea nivelului de trai al gospodăriei față de femei

Gospodăriile conduse de bărbați sunt mai optimiste față de nivelul de trai al gospodăriei. Astfel, fiecare a 5-a gospodărie condusă de bărbați apreciază nivelul de trai ca fiind foarte bun sau bun comparativ cu fiecare a 8-a gospodărie condusă de femei. Totodată, gospodăriile conduse de bărbați pot să-și permită cheltuieli neprevăzute în sumă de 5000 lei într-o proporție mai mare decât cele conduse de femei (29,0% față de 19,9%, în anul 2021).

 Analiza ratei sărăciei pe sexe nu denotă diferențe semnificative

În anul 2021, nivelul sărăciei în rândul femeilor a constituit 24,7%, iar în rândul bărbaților – 24,3% (indicatorul ODD 1.2.1). Sărăcia afectează însă cu intensitate diferită gospodăriile casnice conduse de femei și cele conduse de bărbați. Astfel, nivelul de sărăcie în gospodăriile casnice conduse de femei a constituit 26,3% sau cu 2,7 puncte procentuale mai mult decât în gospodăriile casnice conduse de bărbați (23,6%).

Infectarea cu Covid-19

Femeile predomină în numărul persoanelor infectate și decedate din cauza Covid-19

Conform datelor Ministerului Sănătății, de la începutul pandemiei de COVID-19, din martie 2020 și până la data de 1 martie 2023, au fost confirmate circa 607,5 mii cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus și 11,9 mii cazuri de deces. Din numărul total al persoanelor infectate, femeile dețin o pondere de circa 59,3%, iar din numărul total al deceselor – 52,3%.

Cel mai des s-au infectat cu noul tip de coronavirus femeile și bărbații în vârstă de 60-69 ani - 21,2% din numărul total de femei infectate și 19,0% din numărul total de bărbați infectați. Totodată, incidența deceselor de Covid-19 a fost mai mare atât la femei, cât și la bărbații în vârsta de 70-80 ani.

Victime ale infracțiunilor înregistrate

Bărbații predomină în numărul victimelor infracțiunilor înregistrate

Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2022, au fost înregistrate 13,5 mii victime ale infracțiunilor înregistrate. Ponderea bărbaților în numărul total al victimelor a constituit 57,0% comparativ cu 43,0% femei.

Femeile comparativ cu bărbații sunt mai des victime ale violenței în familie

În anul 2022, în urma infracțiunilor violenței în familie înregistrate au suferit 698 persoane, iar circa 70,3% din victime au fost femei. Atât femeile, cât și bărbații, victime ale violenței în familie, preponderent aveau vârsta de 35-64 ani. Totodată, ponderea băieților de 0-17 ani care au suferit în urma violenței în familie a fost dublă față de cea a fetelor, de aceeași vârstă – 16,4% față de 6,3%.

Bărbații primesc asistență juridică garantată de stat într-o proporție mai mare decât femeile

În anul 2022, conform datelor Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, au fost înregistrate 64,1 mii cazuri de acordare a asistenței juridice garantată de stat, inclusiv 50,3 mii au constituit cazuri de acordare a asistenței juridice calificate și 13,8 mii cazuri de acordare a asistenței juridice primare.

Ponderea bărbaților care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat calificată, în anul 2022, a constituit 86,5% comparativ cu 13,5% femei beneficiare de asistență garantată de stat calificată.

Protecție socială

Femeile depăşesc cota bărbaţilor în totalul pensionarilor

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2023, din numărul total al pensionarilor 675,7 mii sau 63,8%10 erau femei. În funcție de categoria pensionarilor, ponderea femeilor a variat de la 78,8% în cazul beneficiarilor de pensii de urmaş, 68,2% - în cazul beneficiarilor de pensii pentru limită de vârstă și până la 51,5% pentru beneficiarii de pensii de dizabilitate.

Femeile beneficiază de pensii pentru limită de vârstă mai mici decât bărbații

La 1 ianuarie 2023, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă pentru bărbaţii din sectorul non-agricol a constituit 4253,3 lei, comparativ cu 3242,7 lei în cazul femeilor. Totodată, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă pentru angajaţii sectorului agricol a fost de 2361,8 lei pentru bărbaţi, comparativ cu 2276,1 lei la femei.

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă, atât la bărbați, cât și la femei, acoperă valoarea minimului de existenţă pentru pensionari

În sectorul agricol, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă la bărbaţi a acoperit în proporție de 130,4% valoarea minimului de existenţă pentru pensionari, iar la femei – 125,6%. În sectorul non-agricol, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă la bărbaţi a acoperit în proporție de 234,7 % valoarea minimului de existenţă pentru pensionari, iar la femei – 178,9%.

Adițional, 41,7 mii bărbaţi (52,9%) şi 37,0 mii femei (47,1%) au beneficiat de alocaţii sociale de stat de la organele de asigurări sociale dat fiind faptul că nu au întrunit condițiile pentru obținerea dreptului la o pensie.

Femeile vârstnice predomină în numărul beneficiarilor de servicii sociale primare

Conform datelor Agenției Naționale Asistență Socială, în anul 2021, au activat 1,1 mii lucrători sociali, care au prestat gratuit servicii de îngrijire la domiciliu pentru 15,9 mii de beneficiari, inclusiv 13,0 mii persoane vârstnice care au atins vârsta de pensionare (81,7%). Femeile au constituit 80,0% în rândul persoanelor vârstnice beneficiare de acest serviciu.

Beneficiari de servicii în centrele care acordă servicii specializate au fost 7,2 mii persoane vârstnice, femeile constituind 50,4%.

În afară de aceasta, conform pachetului minim de servicii sociale, au beneficiat de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate 1,5 mii persoane vârstnice (72,1% femei).

Mărimea medie atât a indemnizației pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, cât și a indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, este în creștere

Mărimea medie a indemnizației lunare acordate pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani a constituit 3095,1 lei, în creștere cu 121,7% față de 2021. Mărimea indemnizației acordate beneficiarilor de indemnizații lunare pentru îngrijire până la vârsta de 2 ani a constituit 1000,0 lei, majorându-se cu 135,1% în comparație cu 2021. Din cele 42,4 mii persoane, care au beneficiat de indemnizații pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, 31,1 mii persoane au fost mame, 11,0 mii persoane - tați și 0,3 mii alte persoane. Din totalul de 63,8 mii de beneficiari de indemnizații lunare pentru îngrijire până la vârsta de 2 ani, 54,9 mii au fost mame, 8,8 mii - tați și 19 – alte persoane.

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender cu excepția: i) datelor privind învățământul, care includ datele instituțiilor de învățământ situate în stânga Nistrului aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, ii) datelor privind victimele infracțiunilor înregistrate, care includ și datele Comisariatelor de Poliţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne situate în mun. Bender și iii) datelor confirmate de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova privind infecția cu Covid-19.
2 Indicatorii privind numărul populației în mărimi absolute și mărimi relative sunt estimați utilizându-se numărul populației cu reședință obișnuită.
Reședința obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absenţele temporare (în scopul recreării, vacanţei, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).
3 Nivel scăzut de instruire: cel mult studii gimnaziale. Nivel mediu de instruire: cel puțin studii medii/liceale și cel mult studii de colegiu. Nivel superior de instruire: cel puțin studii superioare (ciclul I).
4 Proporţia populaţiei de 18-24 ani cu nivel de educaţie elementar (scăzut), care nu urmează nici o formă de instruire, în total populaţie de 18-24 ani.
5 În baza unui contract individual de muncă.
6 Șomeri conform definiției BIM (Biroului Internațional al Muncii): persoanele de 15 ani şi peste, care în cursul perioadei de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii: (a) nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; (b) sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diverse metode pentru a-l găsi; (c) sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.
7 Tineri NEET: tineri care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu participă la nici-un fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație (din limba engleză: „Persons Not in Employment, Education or Training).
8 Grupa majoră 1 conform Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova: legislatori/legislatoare, membri ai/membre ale executivului, demnitari și conducători ai/conducătoare ale administrației publice, conducători/conducătoare și funcționari superiori/funcționare superioare din unitățile economico-sociale și politice.
9 Sursa: Uniunea interparlamentară.
10 În numărul total al pensionarilor este inclus și numărul pensionarilor angajați ai organelor de forță aflați la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Referințe utile:

Eurostat

Comisia Economică a ONU pentru Europa

Divizia pentru Statistică a Departamentului ONU Afaceri Economice și Sociale

Obiectivul 1: Fără sărăcieObiectivul 4: Educație de calitateObiectivul 8: Muncă decentă și creștere economicăObiectivele de Dezvoltare Durabilă
15-34 ani 2021 2022 2022/2021 băieți barbati bărbați cercetători boli cadrele didactice casatorii căsătorii cauze de deces cercetare cercetători cifre covid-19 date demografie divorţialitatea divorțuri doctorat familie fata femei femei cercetători femeie femeile tinere fertilitatea feminină fete generaţia tinerilor indicatori învățământ licee limita de vârstă locuri de muncă madiul rural mărimia salariului medii de specialitate mediul mediul rural mediul urban moldova mortalitatea nascuti nașteri nivel de instruire nivelul de studii numărul căsătoriilor ocuparea ponderea femeilor populaţia ocupată populație portret statistic poziție rata de fertilitate rata mortalităţii salariat salariul sanatate sănătate sistemul educaţional situația demografică situația femei speranta de viata sporul natural statistica statistici știință urban viata

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER