Consiliul Național pentru Statistică

Despre CNS

Consiliul Național pentru Statistică este instituit şi funcţionează în conformitate cu Legea cu privire la statistica oficială şi Hotărîrea Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru Statistică.

Consiliul Național pentru Statistică este un organ consultativ în domeniul statisticii, creat pe lângă Guvern în scopul dezvoltării strategice și al promovării statisticii oficiale. 

Consiliul este format din 11 membri dintre care trei reprezentanți ai autorității centrale în domeniul statisticii, un reprezentant al mediului academic, un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei, patru reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale care produc statistici oficiale, un reprezentant al patronatelor și un reprezentant al societății civile din domeniul statisticii.

Atribuţiile de bază

 • formulează recomandări privind dezvoltarea şi perfecționarea sistemului statistic naţional în scopul creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor;
 • avizează proiectul strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional şi proiectele programelor de lucrări statistice;
 • stabilește direcțiile strategice cu privire la dezvoltarea statisticii oficiale şi creează condiţii necesare pentru reflectarea în programele statistice a celor mai importante solicitări şi cerinţe ale utilizatorilor;
 • monitorizează realizarea programelor statistice şi activitatea de planificare strategică;
 • evaluează respectarea principiilor statisticii oficiale şi consultă pe marginea problemelor constatate;
 • promovează concepte, metode, modele, tehnici și instrumente avansate pentru activitatea statistică prin care se asigură calitatea informațiilor statistice furnizate pe plan național și internațional;
 • semnalează disfuncționalitățile din cadrul sistemului statistic național și formulează recomandări pentru prevenirea și corectarea acestora;
 • propune măsuri pentru respectarea reglementărilor stabilite în Legea nr.93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială referitor la caracterul confidențial al informației statistice; 
 • contribuie la soluționarea problemelor ce țin de accesul la date administrative; 
 • adoptă decizii cu caracter consultativ privind organizarea, dezvoltarea și promovarea statisticii oficiale. 

Consiliul este condus de președinte, reprezentat de directorul general al Biroului Naţional de Statistică și se întrunește semestrial în ședințe ordinare şi, după caz, la iniţiativa președintelui sau a majorității simple a membrilor. 

Componenţa nominală a CNS

 • Cara Oleg – director general al Biroului Național de Statistică, președinte al Consiliului
 • Gumene Ion – secretar de stat al Ministerului Finanțelor, vicepreședinte al Consiliului
 • Mocanu Iurie - director general adjunct al Biroului Național de Statistică
 • Mardare Ana – secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
 • Gantea Lilia – secretar general al Ministerului Sănătății
 • Pșenicinîi Igor  – secretar general al Ministerului Mediului
 • Albul Arcadie – viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei
 • Pârțachi Ion – șef al departamentului econometrie și statistică economică, Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Cerescu Leonid – președinte al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova
 • Fală Alexandru - reprezentant al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”
 • Condurari Feodora - consultant principal, Biroul Național de Statistică, secretar al Consiliului

Rapoarte de activitate ale Consiliului

Noutăți

«
»