Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 20211

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2021 activitatea de cercetare-dezvoltare2 s-a desfășurat în 67 de unități, inclusiv 38 de institute și centre de cercetare, 19 instituții de învățământ superior și 10 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 de unități (sau 76,1%) au forma de proprietate de stat.

La 31 decembrie 2021, își desfășurau activitatea de cercetare-dezvoltare 4,2 mii de salariați3, în creștere cu 2,6% faţă de numărul înregistrat la sfârşitul anului 2020. Ponderea femeilor era de 51,7%, în creștere cu 0,8 puncte procentuale (p.p.) față de cea înregistrată în anul 2020. Conform programului de lucru, din salariaţii care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare în anul 2021, 55,9% au lucrat normă întreagă de timp. În anul 2021, 87,3% din salariații din activitatea de cercetare-dezvoltare erau încadrați în instituțiile de stat, în anul precedent această pondere fiind de 91,0%.

După nivelul de pregătire profesională, 38,4% din salariații din activitatea de cercetare-dezvoltare aveau studii de doctorat și postdoctorat, 45,6% aveau studii superioare de master și licență, 5,6% – studii profesional tehnice postsecundare și 10,4% – alt nivel de pregătire.

Pe categorii de ocupații ponderea cea mai mare în cadrul salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători (70,2%), urmată de personal auxiliar (13,5%), alte categorii de salariați (care execută funcții conexe activității instituției – 10,4%) și tehnicieni – 5,9%. Comparativ cu anul 2020, structura salariaților după ocupații s-a modificat: s-a redus ponderea cercetătorilor (cu 1,5 p.p.) și tehnicienilor (cu 1,9 p.p.), respectiv fiind în creștere ponderea personalului auxiliar (cu 2,1 p.p.) și a celor din alte categorii de salariați (cu 1,3 p.p.).

Tabelul 1. Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare după ocupații, în 2020-2021

 

Persoane

Structură, %

2020

2021

2020

2021

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

4052

2062

4157

2150

100

100

100

100

cercetători

2907

1430

2920

1459

71,7

69,4

70,2

67,9

tehnicieni

316

212

245

172

7,8

10,3

5,9

8,0

personal auxiliar

460

240

561

291

11,4

11,6

13,5

13,5

alte categorii de salariați

369

180

431

228

9,1

8,7

10,4

10,6

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2021, numărul de femei cercetători a crescut și a înregistrat o valoare similară cu cea a bărbaților.

Distribuţia cercetătorilor pe grupe de vârstă relevă că în anul 2021 ponderi mai mari erau deţinute de cercetătorii care au depășit vârsta de 64 ani (21,6%) și cei cu vârsta cuprinsă între 35-44 ani (21,2%). Comparativ cu anul 2020, se remarcă creșterea ponderii cercetătorilor cu vârsta cuprinsă între 45-54 ani (cu 1,8 p.p.).

Datele figurii în format .xlsx

Ca și în anul 2020, cei mai mulți cercetători și-au desfășurat activitatea în domeniul științelor naturale (32,2%), iar cei mai puțini cercetători ‒ în domeniul științelor umaniste (8,5%). Totodată, în anul 2021 s-a redus ponderea cercetătorilor din domeniile științelor naturale (cu 1,7 p.p.), științelor inginerești și tehnologice (cu 0,6 p.p.), științelor medicale (cu 0,2 p.p.), fiind în creștere ponderea cercetătorilor din domeniile științelor sociale (cu 1,9 p.p.), științelor agricole și umaniste (cu câte 0,3 p.p.). 

Tabelul 2. Cercetători pe domenii științifice, în 2020-2021

 

Persoane

Structură, %

2020

2021

2020

2021

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători - total

2907

1430

2920

1459

100

100

100

100

științe naturale

985

487

941

469

33,9

34,0

32,2

32,1

științe inginerești și tehnologice

351

71

336

69

12,1

5,0

11,5

4,7

științe medicale

402

251

396

240

13,8

17,6

13,6

16,5

științe agricole

453

217

464

226

15,6

15,2

15,9

15,5

științe sociale

477

278

535

323

16,4

19,4

18,3

22,1

științe umaniste

239

126

248

132

8,2

8,8

8,5

9,1

Datele tabelului în format .xlsx

Ponderea femeilor cercetători este superioară celei a bărbaților în următoarele domenii ‒ științe medicale (60,6%), sociale (60,4%) și umaniste (53,2%), minoritară în celelalte trei domenii ‒ științe naturale (49,8%), agricole (48,7%) și științe inginerești și tehnologice (20,5%). 

La nivel general, în anul 2021 cercetătorii cu titluri științifice (doctor și doctor habilitat) dețin 54,3% din numărul total de cercetători. Pe domenii științifice situația este diferită, în cadrul domeniului științe umaniste trei pătrimi din cercetători au titluri științifice (75,8%), pe când în cel al științelor inginerești și tehnologice puțin peste o treime (35,4%). Se remarcă faptul că în domeniul științelor naturale, domeniu cu cel mai mare număr de cercetători, peste jumătate dintre aceștia au titluri științifice (55,5%).

În același timp, ponderea cercetătorilor cu titlul științific de doctor în numărul total de cercetători este de 42,4%, iar cu titlul științific de doctor habilitat ‒ de 11,8%. Femeile cercetători cu titlul științific de doctor reprezintă puțin peste jumătate din totalul de cercetători doctori (50,8%), în timp ce femeilor cercetători – doctor habilitat le revine 30,3%.

Comparativ cu anul 2020, se atestă reducerea numărului de cercetători cu titlul științific de doctor atât în rândul femeilor, precum și al bărbaților (cu 3,2% și, respectiv, cu 2,4%). S-a redus, de asemenea, numărul de bărbați cercetători cu titlul științific de doctor habilitat (cu 5,1%) și doar în cazul femeilor cercetători – doctor habilitat s-a înregistrat o creștere de 29,6%.

Tabelul 3. Cercetători cu titluri științifice pe domenii științifice, în 2020-2021

 

2020

2021

doctor habilitat

doctor în științe

doctor habilitat

doctor în științe

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători cu titluri științifice

335

81

1275

651

346

105

1239

630

științe naturale

100

17

436

230

100

17

422

226

științe inginerești și tehnologice

21

1

97

14

25

3

94

12

științe medicale

70

21

157

102

60

22

132

80

științe agricole

38

5

166

72

35

5

164

75

științe sociale

59

20

285

163

78

41

287

163

științe umaniste

47

17

134

70

48

17

140

74

Structură, %

100

100

100

100

100

100

100

100

științe naturale

29,9

21,0

34,2

35,3

28,9

16,2

34,1

35,9

științe inginerești și tehnologice

6,3

1,2

7,6

2,1

7,2

2,9

7,6

1,9

științe medicale

20,9

25,9

12,3

15,7

17,3

20,9

10,6

12,7

științe agricole

11,3

6,2

13,0

11,1

10,1

4,8

13,2

11,9

științe sociale

17,6

24,7

22,4

25,0

22,6

39,0

23,2

25,9

științe umaniste

14,0

21,0

10,5

10,8

13,9

16,2

11,3

11,7

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2021, cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au însumat 560,5 milioane lei, reprezentând 0,23% din produsul intern brut4 (indicator ODD 9.5.1 ). În anul 2021 comparativ cu anul 2020 cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare s-au majorat cu 90,9 milioane (cu 19,4%), în unitățile de stat ‒ cu 36,7 milioane (cu 8,8%). Cheltuielile efectuate în unitățile cu forma de proprietate de stat constituie 81,2% din cheltuielile totale sau o reducere cu 7,9 p.p. față de 2020 (89,1%).

Ponderea majoritară în suma totală de cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare o dețin cheltuielile curente - 95,9%, cheltuielilor capitale revenind 4,1%.

Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, în 2020-2021, milioane lei

 

2020

2021

Total

inclusiv în

Total

inclusiv în

unitățile de stat

unitățile de stat

Cheltuieli  ̶  total5

469,6

418,6

560,5

455,3

cheltuieli curente6

448,2

400,2

537,3

436,9

cheltuieli capitale7

21,4

18,4

23,2

18,4

 

Datele tabelului în format .xlsx

În totalul cheltuielilor curente predomină cheltuielile de personal (394,1 milioane lei sau 73,3%), cheltuielile materiale constituind 61,1 milioane lei (11,4%), iar alte cheltuieli curente fiind de 82,1 milioane lei (15,3%).

Comparativ cu anul 2020, sunt în creștere atât cheltuielile de personal (cu 44,6 milioane lei sau cu 12,8%), cât și celelalte componente de cheltuieli curente (cu 44,5 milioane lei sau cu 45,1%).

Cheltuielile pentru procurarea utilajului și altor mijloace fixe au avut cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor capitale (78,9%).

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2021, cele mai multe cheltuieli curente s-au efectuat în domeniul științelor naturale – 35,3%, urmat de cel al științelor medicale – 18,9%, inginerești și tehnologice – 16,3%, agricole – 14,4%, umaniste – 8,5% și sociale – 6,6%.

Tabelul 5. Cheltuieli curente pentru cercetare-dezvoltare pe domenii științifice, în anul 2021, milioane lei

 Total

inclusiv pe domenii științifice:

 

științe
naturale

științe
 inginerești și tehnologice

științe
medicale

științe
agricole

științe
sociale

științe
umaniste

 

Cheltuieli curente  ̶  total

537,3

189,6

87,4

101,8

77,2

35,5

45,8

 

cercetare fundamentală

48,2

5,5

0,1

2,9

1,3

15,9

22,5

 

cercetare aplicativă

416,5

175,6

34,6

87,6

75,8

19,6

23,3

 

dezvoltare tehnologică

72,6

8,5

52,7

11,3

0,1

 

Datele tabelului în format .xlsx

După tipul activităţii de cercetare, în anul 2021, 77,5% din totalul cheltuielilor curente au fost destinate cercetării aplicative (cu 2,3 p.p. mai mult față de 2020), 9,0% – cercetării fundamentale și 13,5% – pentru dezvoltarea tehnologică (cu 1,6 p.p. și, respectiv, 0,7 p.p. mai puțin decât în 2020).

Datele figurii în format .xlsx

  

Note:

1 Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stânga a Nistrului si mun. Bender.
2 Activitatea de cercetare-dezvoltare nu include pregătirea cadrelor, activitatea de producție, activitatea organelor de gestionare, servicii științifice și tehnologice.
3 În numărul total al salariaților nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi. Totodată, sunt incluse persoanele care paralel cu activitatea didactică şi practica medicală au executat cercetări ştiinţifice în instituţiile de bază în care activează.
4 Date provizorii.
5 Cheltuieli interne – cheltuieli pentru activitățile efectuate cu forțele proprii.
6 Exclusiv uzură şi/sau amortizare.
7 Noțiune utilizată în statistica cercetare-dezvoltare, conform Clasificației bugetare (Nr.208 din 24.12.2015) fiind active nefinanciare.

Informații relevante:

 

sdg-ro-09.png

 

Persoană de contact:
Mazur Jana
șef al secției statistica educației, științei și culturii
tel.: 022 403 117
2021 activitate de cercetare-dezvoltare bărbați cercetători centre de cercetare cercetare-dezvoltare cercetări aplicative cercetării fundamentale cercetători cifre date dezvoltarea tehnologică femei cercetători indicatori moldova statistica statistici tehnicienii

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER