Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2018/19

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general,la începutul anului de studii 2018/19

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2018/19.

În anul de studii 2018/19 învățământul primar și secundar general se desfășoară în 1246 instituții, inclusiv 103 școli primare, 780 gimnazii, 350 licee1 și 13 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Comparativ cu anul de studii precedent numărul instituțiilor de învățământ primar și secundar general s-a majorat cu 3 unități.

Tabelul 1.Instituții de învățământ primar și secundar general

 

2017/18

2018/19

Total

inclusiv de stat

Total

inclusiv de stat

Total

1243

1226

1246

1224

şcoli primare

102

102

103

101

gimnazii

775

775

780

779

licee

352

335

350

331

şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

14

14

13

13

Sectorul public este reprezentat de 1224 instituții, iar numărul instituţiilor cu proprietate nestatală a înregistrat cifra de 22 unități.

În anul de studii 2018/19, în învățământul primar și secundar general au fost înscriși 334,2 mii elevi, sau cu 1,5 mii mai puțini comparativ cu anul de studii precedent, reprezentând 73,6% din populația din grupa de vârstă 7-18 ani. Din punctul de vedere al distribuției pe sexe și pe medii de reședință, 51,3% din elevi au fost băieți, iar 50,6% au studiat în mediul urban.

Majoritatea elevilor din învățământul primar și secundar general studiază în instituții publice (98,2%). Sectorul privat, deși a cuprins doar 1,8% din numărul elevilor  din învățământul primar și secundar general, a continuat să crească (cu 12,9% față de anul de studii precedent) înregistrând cifra de circa 6,0 mii elevi. Învățământul privat se desfășoară în 22 instituții, toate fiind amplasate în mediul urban.

Limba română este limba de predare oficială în sistemul național de educație, 80,7% dintre elevii înscriși în învățământul primar și secundar general studiind în această limbă. Distribuția pe regiuni de dezvoltare a elevilor după limba de studiu arată că cea mai mare pondere a elevilor care studiază în limba română s-a înregistrat în regiunea Centru – 96,4%. În regiunea Sud în limba română studiază 82,8%, Nord – 78,2%, mun. Chișinău – 77,4% și în UTA Găgăuzia – 5,6%.  

Din totalul elevilor din învățământul primar și secundar general, 41,8% au fost cuprinși cu învățământ primar, 47,7% au fost înscriși în învățământul gimnazial, iar ponderea elevilor din învățământul liceal constituie 10,5%.

Datorită faptului, că după învățământul gimnazial mai mulți băieți se orientează către învățământul vocațional, sau piața muncii, în clasele liceale ponderea fetelor este mai mare decât ponderea băieților (55,4%). Totodată, în învățământul primar fetele constituie 47,7%, iar în învățământul gimnazial - 48,0%. Ponderea copiilor înscriși în clasa I care au urmat programe de educație preșcolară a constituit 97,4%.

În 873 instituții de învățământ din țară se studiază limba engleză. Numărul elevilor care studiază această limbă s-a majorat comparativ cu anul de studii 2017/18 cu 4,9%, înregistrând valoarea de 226,2 mii persoane. Totodată, limba franceză este studiată în 876 instituții, iar numărul elevilor care studiază limba franceză s-a diminuat cu 5,2% mii și constituie 112,6 mii persoane. Cu circa 1 mie persoane (cu 13,2%) s-a majorat numărul elevilor care studiază limba germană. Ponderea elevilor care studiază limba engleză este majoritară atât în mediul urban - 92,2% (cu 1,6 p. p. mai mult față de anul de studii precedent), cât și în mediul rural - 57,7% (cu 4,4 p. p. mai mult).

O parte componentă a sistemului educațional național o constituie învățământul pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică, care se desfășoară în 13 instituții. Comparativ cu anul anterior, în anul de studii 2018/19 se remarcă o scădere cu 5,3% a numărului de elevi înscriși în învățământul special. Majoritatea copiilor din cadrul acestor instituții sunt elevi cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală – 61,8%. În același timp, în școlile obișnuite au fost integrați 7990 copii cu cerințe educaționale speciale și 1570 - cu dizabilități. În 829 instituții din țară funcționează Centre de Resurse pentru Educația Incluzivă.

Tabelul 2. Elevi cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilități, în anii de studii 2014/15-2018/19

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Total

9 198

11 426

10 990

10589

10269

şcoli obişnuite

7 660

10 393

10 130

9840

9560

şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

1 538

1 033

860

749

709

Absolvenți. În anul 2018, învățământul gimnazial au absolvit 30,6 mii elevi sau cu 2,3% mai mult față de anul 2017. Din total absolvenți ai gimnaziilor, 57,7% sunt din mediul rural.

În acelaşi timp, numărul de absolvenți ai liceelor a crescut cu 6,5%, înregistrând cifra de 11,2 mii persoane. Repartizarea pe regiuni de dezvoltare relevă, că cel mai mare număr de absolvenți ai gimnaziilor s-a înregistrat în regiunea Centru – 9,8 mii persoane, iar cel mai mare număr de absolvenți ai liceelor – în mun. Chișinău (4,4 mii).

Ponderea absolvenților care au obţinut diploma de bacalaureat a constituit 89,2% din numărul total de absolvenți, iar ponderea absolvenților liceeni din mediul urban a constituit 80,7.

Baza tehnico-materială. La începutul anului de studii 2018/19 din 1246 instituții de învățământ primar și secundar general, 1228 unități desfășurau procesul educaţional în încăperi proprii, iar 18 instituții în încăperi arendate. Din total instituţii, 1024 sunt amplasate în încăperi standardizate, iar 222 – în încăperi reamenajate.

Nivelul de dotare al instituțiilor de învățământ diferă în funcție de tipul instituţiei. Astfel, fiecare a doua școală primară este dotată cu sală sportivă, iar în cazul gimnaziilor și liceelor, respectiv 87,3% și 93,7% din instituții. Punctul medical este disponibil în 55,3% școli primare, 85,3% gimnazii şi 96,9% licee. De biblioteci dispun 99,7% licee, 99,6% gimnazii și 79,6% școli primare.

În instituțiile de învățământ primar și secundar general în scopuri educaționale sunt utilizate 26,7 mii calculatoare, sau cu 4,5% mai mult decât în anul de studii 2017/18, din care 14,8 mii (55,4%) sunt conectate în reţea școlară comună, iar 17,7 mii sau 66,3% au conexiune la Internet. În medie la un calculator revin 13 elevi, cu o diferenţiere a acestui indicator de 10 elevi per calculator în mediul rural şi până la 16 elevi per calculator – în urban.

Învățământul seral. La începutul anului de studii 2018/19, înînvățământul seral erau cuprinși 1041 persoane sau 0,3% din numărul total al elevilor din învățământul primar și secundar general. Numărul absolvenţilor învățământului gimnazial a constituit 57 persoane, iar absolvenții liceelor – 772 persoane, inclusiv diploma de bacalaureat au primit 397 persoane.

Cadre didactice. În anul de studii 2018/19, procesul educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar general a fost asigurat de 27,7 mii cadre didactice, inclusiv 3,5 mii persoane cu funcții de conducere sau 12,6% din numărul total. Ponderea cadrelor didactice care predau în clasele 5-12 a constituit 71,2%, iar cele ce predau în clasele primare – 28,8%.

Analiza privind repartizarea personalului pe grupe de vârstă relevă, că din numărul total de cadre didactice, ponderea persoanelor cu vârste sub 30 ani a constituit 10,2%, înregistrând o diminuare cu 2,8 p. p. comparativ cu anul de studii 2014/15. În același timp, ponderea cadrelor didactice cu vârsta 60 ani și peste, în care sunt cuprinse toate cadrele didactice aflate în pragul pensionării, s-a majorat cu 3,3 p. p., constituind 18,1%. Ieșirea acestor persoane din sistem riscă să genereze un deficit de cadre didactice deloc neglijabil.

Cadrele didactice care au vechimea în munca pedagogică de 20 ani şi peste au constituit 57,9% din numărul total. În același timp, 98,3% sunt cadre cu studii în domeniul pedagogiei. Ponderea femeilor în total cadre didactice a constituit 86,7%, în timp ce femeile la funcții de conducere au constituit 91,0% din total cadre de conducere.

 

Notă:

1 Inclusiv 2 licee serale.

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 31 03

2018 2018/2019 absolvenți anul de studii baza tehnico-materială cadre didactice cifre date elevi indicatori învățământul primar învățământul secundar general învățământul seral învățământul special licee moldova școli gimnaziale școli primare sectorul privat statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER