Câştigul salarial mediu în luna aprilie 2011

Câştigul salarial mediu în luna aprilie 2011

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2011, câştigul salarial1 mediu nominal brut a fost de 3134,6 lei, înregistrând o creştere cu 13,7% faţă de luna aprilie 2010 şi cu 5,0% faţă de martie 2011.

Indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2011 faţă de luna aprilie 2010 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 106,8%.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna aprilie curent 2743,3 lei (+11,6% faţă de aprilie 2010).

În sectorul economic (real) câştigul salarial în aprilie a înregistrat 3319,1 lei (+14,6% faţă de aprilie 2010.

Câştigul salarial mediu nominal brut în aprilie 2011 pe activităţi economice

Activităţi economice

aprilie 2011, lei

În % faţă de luna respectivă a anului 2010

Total economie

3134,6

113,7

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

1722,8

120,8

Piscicultura

1480,7

107,9

Industrie:

3543,4

114,6

industria extractivă

3316,3

110,8

industria prelucrătoare

3127,7

114,3

Energia electrică şi termică, gaze şi apă

5520,7

115,9

Construcţii

3121,6

112,6

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2663,1

116,8

Hoteluri şi restaurante

2278,7

112,8

Transporturi şi comunicaţii

4026,9

113,5

Activităţi financiare

7616,9

114,0

Tranzacţii imobiliare

3883,2

106,9

Administraţie publică*

3605,8

115,7

Învăţământ

2544,8

112,4

Sănătate şi asistenţă socială

2910,8

107,0

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2743,0

110,5

Precizări metodologice

Începând cu luna ianuarie 2011 datele statistice privind câştigurile salariale se obţin în baza unei cercetări statistice selective noi: „Indicatori statistici pe termen scurt”, implementate în statistică naţională în conformitate cu normele europene2. Eşantionul cercetării cuprinde circa 10,5 mii unităţi economico-sociale şi este reprezentativ doar la nivel naţional. Unităţile din sectorul bugetar (administraţia publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială etc.) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare. Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care acoperă cca 92 % din numărul total de salariaţi din acest sector. Unităţile economice cu efectivul de personal de 20 persoane şi peste sunt cuprinse în cercetare în mod exhaustiv, iar cele cu 4-19 persoane - prin metoda de sondaj.

De menţionat, că în anii precedenţi, până în luna decembrie 2010 inclusiv, datele statistice lunare privind câştigurile salariale ale angajaţilor din economie, erau obţinute de la toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi şi de la unităţile economio-sociale din sectorul economic (real) cu 20 şi mai mulţi salariaţi. Din aceste considerente indicatorii privind „salariul mediu” (datele absolute) diseminare de Biroul Naţional de Statistică în anii precedenţi (culegeri statistice, comunicate de presă, note informative şi operative, inclusiv site-ul BNS statistica.gov.md etc.) nu întru totul sunt comparabili cu cei obţinuţi începând cu acest an în baza cercetării statistice integrate pe termen scurt.

La fel, începând cu acest an, centralizarea datelor aferente statisticilor pe termen scurt privind câştigurile salariale se realizează după activitatea omogenă (cu excepţia unităţilor economice cu până la 49 salariaţi), spre deosebire de anii precedenţi, când centralizarea datelor pentru toate unităţile economico-sociale se realiza după activitatea principală a unităţilor raportoare.

Totodată, la calcularea indicatorilor privind „ritmul de creştere a câştigurilor salariale (2011 în % faţă de 2010)” au fost utilizate date comparabile3 (cuprinderea prin cercetare) pentru ambele perioade de timp, respectiv 2011 şi 2010.  Anume pentru aceste scopuri (obţinerea datelor comparabile), pe parcursul anului 2010, cu statut de „testare”, raportul statistic lunar nr. 1-M „Numărul şi remunerarea salariaţilor” a fost extins şi asupra unităţilor cu 4-19 salariaţi.

Este necesar la fel de menţionat, că în corespundere cu experienţa avansată a altor state, în particular ale UE, începând cu ianuarie 2011 de la unităţile raportoare nu se mai colectează date cumulative „de la începutul anului”, ci doar date curente pentru „luna de referinţă”. Respectiv, diseminarea datelor se efectuează de asemenea separat pe fiecare perioadă de referinţă (în cazul de faţă – pe luni).

Informaţii suplimentare: Metodologia anchetei lunare asupra câştigurilor salariale în întreprinderi

Note:

* În „administraţia publică” creşterea faţă de anul precedent se datorează inclusiv achitării în luna aprilie a drepturilor salariale cuvenite şi pentru luna martie ale personalului angajat la realizarea Recensământului general agricol.
1 Noţiunea de „câştig salarial” este identică cu „salariul mediu”.
2 Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr.1165/1998 (amendat cu regulamentul Consiliului nr. 1158/2005) privind statisticile pe termen scurt şi Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceia ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor.
3 Cercul de cuprindere pentru 2010 şi 2011 este comparabil: unităţile dis sectorul bugetar şi unităţile din sectorul real cu 20 şi mai mulţi salariaţi sunt cuprinse exhaustiv, iar unităţile cu 4-19 salariaţi sunt incluse în cercetare în bază de eşantion.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şefa direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER