Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 20211, 2

Conform rezultatelor cercetării anuale „Câștigurile salariale și costul forței de muncă în anul 2021”:

 • câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariat a fost de 8979,8 lei, în creștere cu 13,1% (sau cu 1036,8 lei) față de anul 2020;
 • câștigul salarial mediu lunar nominal net a fost de 7634,8 lei, cu 15,4% (sau cu 1018,0 lei) mai mult față de anul 2020;
 • costul mediu lunar al forței de muncă a constituit 11252,8 lei pentru un salariat, cu 13,8% (sau cu 1363,3 lei) mai mult decât în anul 2020;
 • numărul salariaților la 31 decembrie 2021 a constituit 739,6 mii de persoane, cu 0,1% (sau cu 1,1 mii de persoane) mai mult față de 31 decembrie 2020;
 • numărul mediu al salariaților a constituit 622,7 mii de persoane, cu 3,5% (sau cu 21,1 mii de persoane) mai mult decât în anul 2020.

Câștigul salarial

Câștigul salarial brut (sumele brute calculate salariaților) în anul 2021 a fost compus din:

 • sume plătite cu regularitate (la fiecare perioadă de plată a salariului) – 87,6%;
 • sume plătite ocazional/neregulat (premii etc.) – 3,7%;
 • sume calculate pentru timpul nelucrat (concedii etc.) – 8,4%;
 • drepturi în natură – 0,3%.

Datele graficului în format .xlsx

Impozitele și taxele obligatorii pe salariu (impozitul pe venitul persoanelor fizice și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală) au constituit 15,0% din totalul câștigului salarial brut, fiind în descreștere cu 1,7 puncte procentuale față de anul 2020.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar brut s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 22137,7 lei (de 2,5 ori mai mult decât media pe țară);
 • activități financiare și de asigurări – 15746,9 lei (cu 75,4% mai mult decât media pe țară);
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 13739,8 lei (cu 53,0% mai mult decât media pe țară).

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în activitățile:

 • activități de cazare și alimentație publică – 5249,9 lei (cu 41,5% mai puțin decât media pe țară);
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 5691,1 lei (cu 36,6% mai puțin decât media pe țară);
 • artă, activități de recreere și de agrement – 6269,1 lei (cu 30,2% mai puțin decât media pe țară).

Comparativ cu anul 2020, în toate activitățile economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu (între 3,0% și 28,2%). Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în activitățile:

 • sănătate și asistență socială – cu 28,2%;
 • informații și comunicații – cu 24,4%;
 • activități financiare și de asigurări – cu 15,6%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar brut pe activități economice, în anul 2021

Activități economice

Lei

În % față de:

2020

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

8 979,8

113,1

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

5 691,1

113,3

63,4

Industrie - total

8 242,0

109,0

91,8

Industria extractivă

7 761,9

112,1

86,4

Industria prelucrătoare

7 629,7

110,1

85,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

13 739,8

104,5

153,0

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

7 779,7

107,7

86,6

Construcții

8 136,5

106,9

90,6

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

7 609,9

110,6

84,7

Transport și depozitare

7 201,2

110,2

80,2

Activități de cazare și alimentație publică

5 249,9

106,7

58,5

Informații și comunicații

22 137,7

124,4

246,5

Activități financiare și de asigurări

15 746,9

115,6

175,4

Tranzacții imobiliare

7 231,1

115,0

80,5

Activități profesionale, științifice și tehnice

10 408,9

107,3

115,9

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

6 733,3

109,5

75,0

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

10 501,3

105,2

116,9

Învățământ

7 462,3

106,3

83,1

Sănătate și asistență socială

11 109,1

128,2

123,7

Artă, activități de recreere și de agrement

6 269,1

109,5

69,8

Alte activități de servicii

9 891,3

103,0

110,2

Datele tabelului în format .xlsx

Indicele câștigului salarial real în anul 2021 față de anul 2020 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial mediu lunar nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 107,6%.

Datele graficului în format .xlsx

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar în anul 2021 a constituit 7828,6 lei, în sectorul real – 9360,3 lei (cu 19,6% mai mult decât în sectorul bugetar).

La unitățile cu forma de proprietate publică (de stat) câștigul salarial mediu lunar a constituit 9054,0 lei, la unitățile cu alte forme de proprietate (private) – 8926,8 lei (cu 1,4% mai puțin decât la unitățile cu forma de proprietate publică).

În funcție de clasa de  mărime a unităților din sectorul real, se înregistrează discrepanțe semnificative între câștigul salarial mediu lunar brut. În întreprinderile mari (cu peste 250 de salariați), câștigul salarial mediu a fost de 1,7 ori mai mare decât în întreprinderile mici (cu 1-9 salariați). Astfel, se observă o relație evidentă între valoarea câștigului salarial mediu și mărimea întreprinderii, aceasta crescând odată cu clasa de mărime.

Datele graficului în format .xlsx

Câștigul salarial mediu lunar brut al femeilor în anul 2021 a constituit 8353,1 lei, cu 13,6% (sau 1319,5 lei) mai mic decât al bărbaților (9672,6 lei) (indicator ODD 8.5.1 ).

Bărbaților le revin câștiguri salariale superioare femeilor în majoritatea activităților economice, cele mai mari diferențe regăsindu-se în activitățile:

 • activități financiare și de asigurări – cu 41,4% (8953,3 lei) mai mult;
 • informații și comunicații – cu 39,2% (10366,7 lei) mai mult;
 • industrie – cu 20,0% (1820,7 lei) mai mult.

Femeilor le revin câștiguri salariale superioare bărbaților doar în activitățile:

 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 9,3% (603,9 lei) mai mult;
 • învățământ – cu 3,5% (253,6 lei) mai mult.

Diferențele salariale pe sexe în cadrul activităților economice sunt, în mare parte, consecința influenței mai multor factori printre care: ocupația, poziția ierarhică la locul de muncă și nivelul de calificare al salariaților.

Datele graficului în format .xlsx

În profil teritorial, câștigul salarial mediu lunar brut în anul 2021 în toate unitățile administrativ teritoriale, cu excepția mun. Chișinău, s-a situat sub media pe țară.

Cele mai mici salarii s-au înregistrat în raioanele: Basarabeasca (5918,2 lei, cu 34,1% mai puțin decât media pe țară), Briceni (6129,9 lei, cu 31,7% mai puțin), Fălești (6279,3 lei, cu 30,1% mai puțin). Doar în municipiul Chișinău câștigul salarial mediu a fost mai mare decât media pe țară (10965,0 lei, cu 22,1% mai mult).

Cheltuielile cu forța de muncă (costul forței de muncă)

Costul mediu lunar al forței de muncă în anul 2021 a constituit 11252,8 lei pentru un salariat, cu 13,8% (sau cu 1363,3 lei) mai mult decât în anul 2020.

Cea mai mare pondere în structura cheltuielilor cu forța de muncă au avut-o câștigurile salariale – 79,8%, după care urmează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii – 18,6% și alte cheltuieli cu forța de muncă – 1,6%.

Datele graficului în format .xlsx

Impozitele și contribuțiile obligatorii (impozitul pe venit și contribuțiile de asigurare obligatorie ale salariaților și ale angajatorilor) constituie 30,6% din totalul cheltuielilor cu forța de muncă, fiind în descreștere cu 0,9 puncte procentuale față de anul 2020.

Cele mai mari valori ale costului mediu lunar al forței de muncă s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 24490,0 lei (de 2,2 ori mai mare decât media pe țară);
 • activități financiare și de asigurări – 20144,8 lei (cu 79,0% mai mult decât media pe țară);
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 17411,6,1 lei (cu 54,7% mai mult decât media pe țară).

Cele mai mici valori ale costului mediu lunar s-au înregistrat în activitățile:

 • activități de cazare și alimentație publică – 6640,9 lei (cu 41,0% mai puțin decât media pe țară);
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 6952,1 lei (cu 38,2% mai puțin decât media pe țară).

Numărul salariaților

Numărul salariaților (inclusiv cu contract de muncă suspendat) la 31 decembrie 2021 a constituit 739,6 mii persoane, cu 0,1% (sau cu 1,1 mii persoane) mai mult față de 31 decembrie 2020.

Numărul mediu al salariaților (în echivalent timp complet) a constituit 622,7 mii de persoane și a crescut față de anul 2020 cu 3,5% (sau cu 21,1 mii de persoane).

Datele graficului în format .xlsx

Comparativ cu anul 2020, cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați, s-au înregistrat în activitățile:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 27,0% (2,6 mii de persoane);
 • informații și comunicații – cu 15,7% (3,7 mii de  persoane);
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – cu 7,0% (7 mii de persoane).

Cele mai semnificative scăderi ale numărul mediu de salariați comparativ cu anul 2020 s-au înregistrat în activitățile:

 • industria extractivă – cu 6,7% (0,1 mii de persoane);
 • tranzacții imobiliare – cu 6,1% (0,7 mii de persoane).

Din numărul mediu total de salariați 75,2% au fost angajați în sectorul real al economiei și, respectiv, 24,8% – în sectorul bugetar.

Repartizarea salariaților pe activități economice relevă că cei mai mulți salariați au fost angajați în activitățile:

 • industrie și comerț cu ridicata și cu amănuntul – câte 17,1% din numărul mediu total de salariați fiecare;
 • învățământ – 15,0%;
 • sănătate și asistență socială – 10,3%.

Femeile predomină în rândul salariaților (326,9 mii sau 52,5% din numărul mediu de salariați). Ponderea femeilor și bărbaților diferă semnificativ pe activități economice și este influențată, în mare parte, de profilul activităților economice. Astfel, femeile se regăsesc cu preponderență în activitățile:

 • sănătate și asistență socială – 79,9% din numărul mediu total de salariați din această activitate;
 • învățământ – 77,1%;
 • activități financiare și de asigurări – 65,7%.

Bărbații predomină în rândul salariaților în activitățile:

 • construcții – 87,9% din totalul de salariați din această activitate;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 73,7%;
 • transport și depozitare – 71,7%;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – 65,6%.

Datele graficului în format .xlsx

În profil  teritorial3, 48,1% (ori fiecare al doilea) din numărul mediu total de salariați au fost concentrați în municipiul Chișinău, după care urmează: regiunea de dezvoltare Nord – 20,4%, Centru – 17,5%, Sud – 9,2% și UTA Găgăuzia – 4,0%.

Femeile predomină în rândul salariaților în majoritatea raioanelor, cu excepția municipiului Chișinău (49,9% femei) și a raionului Basarabeasca (49,8% femei). Cele mai mari ponderi ale femeilor se înregistrează în raioanele: Fălești (63,3% femei), Sângerei (61,7% femei), Nisporeni și Telenești (câte 60,2%).

Datele graficului în format .xlsx

 • Anexă (12 tabeleformat .xlsx)

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele includ unitățile economice, sociale și instituțiile bugetare cu 1 și mai mulți salariați. Informația cu privire la câștigul salarial mediu lunar pentru anul 2021, diseminată la 1.03.2022, cuprinde unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
3 Repartizarea salariaților în profil teritorial s-a efectuat în funcție de localitatea în care aceștia își desfășoară activitatea. Salariații unor instituții ale organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice sunt incluși doar în totalul pe țară și nu sunt repartizați în profil teritorial.

 Informații relevante:

2021 2022 câștigul salarial câștigul salarial real forța de muncă salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER