Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2020

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 20201

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2020, activitatea de cercetare-dezvoltare2 s-a desfășurat în 61 unități, inclusiv 39 institute și centre de cercetare, 15 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 48 unități (sau 78,7%) au forma de proprietate de stat.

La 31 decembrie 2020 desfășurau activitatea de cercetare-dezvoltare 4052 salariați3, ponderea femeilor fiind de 50,9%, în ușoară creștere (cu 0,7 puncte procentuale) față de cea înregistrată în anul 2019. Conform programului de lucru, 57,9% din totalul de salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare au lucrat cu normă întreagă de timp, în anul 2019 această pondere fiind de 71,0%. Majoritatea salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare reprezentau instituțiile de stat (91,0%).

După nivelul de pregătire profesională, din totalul de 4052 de salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare, 1619 persoane sau 40,0% aveau studii de doctorat și postdoctorat, 1804 persoane (44,5%) – studii superioare de master și licență, 241 persoane (5,9%) – studii profesional tehnice postsecundare și 388 persoane (9,6%) – alt nivel de pregătire.

Pe categorii de ocupații, ponderea cea mai mare în cadrul salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători (71,7%), urmată de personal auxiliar (11,4%), alte categorii (salariații care execută funcții conexe activității instituției – 9,1%) și tehnicieni – 7,8%. Comparativ cu anul 2019, structura salariaților după ocupații s-a modificat, în special pentru cercetători (creștere cu 3,5 p.p.) și alte categorii (scădere cu 3,3 p.p.).

Tabelul 1. Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare după ocupații, 2019 și 2020

Persoane

Structură, %

2019

2020

2019

2020

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

4058

2037

4052

2062

100

100

100

100

cercetători

2767

1315

2907

1430

68,2

64,6

71,7

69,4

tehnicieni

275

187

316

212

6,8

9,2

7,8

10,3

personal auxiliar

510

292

460

240

12,6

14,3

11,4

11,6

alte categorii de salariați

506

243

369

180

12,4

11,9

9,1

8,7

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2020, numărul de femei cercetători a crescut. Astfel, la 100 bărbați cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare reveneau 97 femei cercetători (în 2019, respectiv, 91 femei).

Distribuţia cercetătorilor pe grupe de vârstă arată că, în anul 2020, ponderea cea mai mare era deţinută de cercetătorii cu vârsta cuprinsă între 35-44 ani (21,3%). Comparativ cu anul 2019, este evidentă reducerea ponderii cercetătorilor care au depășit vârsta de 64 ani (cu 4,6 p.p.).

Datele figurii în format .xlsx

Ca și în anul 2019, cei mai mulți cercetători și-au desfășurat activitatea în domeniul științelor naturale (33,9%), iar cei mai puțini cercetători ‒ în domeniul științelor umaniste (8,2%). Totodată, în anul 2020, s-a redus ponderea cercetătorilor din domeniul științelor naturale (cu 2,9 p.p. față de 2019), științelor inginerești și tehnologice (cu 2,5 p.p.), științelor umaniste (cu 1,3 p.p.), fiind în creștere ponderea cercetătorilor din domeniul științelor agricole (cu 2,9 p.p.), științelor sociale (cu 2,2 p.p.) și științelor medicale (cu 1,6 p.p.).

Tabelul 2. Cercetători pe domenii științifice, 2019 și 2020

Persoane

Structură, %

2019

2020

2019

2020

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători - total

2767

1315

2907

1430

100

100

100

100

științe naturale

1018

516

985

487

36,8

39,2

33,9

34,0

științe inginerești și tehnologice

403

83

351

71

14,6

6,3

12,1

5,0

științe medicale

339

192

402

251

12,2

14,6

13,8

17,6

științe agricole

352

169

453

217

12,7

12,9

15,6

15,2

științe sociale

393

230

477

278

14,2

17,5

16,4

19,4

științe umaniste

262

125

239

126

9,5

9,5

8,2

8,8

Datele tabelului în format .xlsx

Ponderea femeilor cercetători este superioară celei a bărbaților în următoarele domenii ‒ științe medicale (62,4%), sociale (58,3%) și umaniste (52,7%), minoritară în celelalte trei domenii ‒ științe naturale (49,4%), agricole (47,9%) și științe inginerești și tehnologice (20,2%).

La nivel general, în anul 2020, cercetătorii cu titluri științifice (doctor și doctor habilitat) dețin 55,4% din numărul total de cercetători. Pe domenii științifice situația este diferită, trei pătrimi din cercetători au titluri științifice în cadrul domeniului științe umaniste (75,7%), pe când în cel al științelor inginerești și tehnologice ‒ o treime (33,6%).

În același timp, ponderea cercetătorilor cu titlul științific de doctor în numărul total de cercetători este de 43,9%, iar cu titlul științific de doctor habilitat ‒ de 11,5%. Femeile cercetători cu titlul științific de doctor reprezintă puțin peste jumătate din totalul de cercetători doctori (51,1%), în timp ce femeilor cercetători cu titlul științific de doctor habilitat le revine 24,2%. Comparativ cu anul 2019, se atestă creșterea atăt a numărului de femei cercetători cu titlul științific de doctor (cu 12,4%), precum și de doctor habilitat (cu 5,2%), în cazul bărbaților ‒ reducerea în rândul cercetătorilor cu titlul științific de doctor (cu 2,2%) și a celor cu titlul științific de doctor habilitat (cu 5,6%).

Tabelul 3. Cercetători cu titluri științifice pe domenii științifice, 2019 și 2020

2019

2020

doctor habilitat

doctor în științe

doctor habilitat

doctor în științe

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători cu titluri științifice

346

77

1217

579

335

81

1275

651

științe naturale

123

23

483

235

100

17

436

230

științe inginerești și tehnologice

30

1

122

27

21

1

97

14

științe medicale

61

18

146

82

70

21

157

102

științe agricole

33

5

127

36

38

5

166

72

științe sociale

49

16

208

130

59

20

285

163

științe umaniste

50

14

131

69

47

17

134

70

Structură, %

100

100

100

100

100

100

100

100

științe naturale

35,5

29,8

39,7

40,6

29,9

21,0

34,2

35,3

științe inginerești și tehnologice

8,7

1,3

10,0

4,7

6,3

1,2

7,6

2,1

științe medicale

17,6

23,4

12,0

14,2

20,9

25,9

12,3

15,7

științe agricole

9,5

6,5

10,4

6,2

11,3

6,2

13,0

11,1

științe sociale

14,2

20,8

17,1

22,4

17,6

24,7

22,4

25,0

științe umaniste

14,5

18,2

10,8

11,9

14,0

21,0

10,5

10,8

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2020, cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au însumat 469,6 milioane lei, reprezentând 0,23% din produsul intern brut4 (indicator ODD 9.5.1 sdg-ro-09.png). Cheltuielile efectuate în unitățile cu forma de proprietate de stat constituie 89,1% din cheltuielile totale pentru cercetare-dezvoltare. Comparativ cu anul 2019, cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare s-au diminuat cu 28,4 milioane (sau cu 5,7%), în unitățile de stat ‒ cu 22,1 milioane (sau 5,0%).

Ponderea majoritară în suma totală de cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare o dețin cheltuielile curente - 95,4%, celor capitale revenind 4,6% .

Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, 2019 și 2020, milioane lei

2019

2020

Total

inclusiv în

Total

inclusiv în

unitățile de stat

unitățile de stat

Cheltuieli  ̶  total5

498,0

440,7

469,6

418,6

cheltuieli curente6

484,5

428,7

448,2

400,2

cheltuieli capitale7

13,5

12,0

21,4

18,4

În totalul cheltuielilor curente predomină cheltuielile de personal (349,5 milioane lei sau 78,0%), fiind în descreștere cu 14,2 milioane lei (sau cu 3,9 %) față de anul 2019. În același timp, celelalte două componente de cheltuieli curente (materiale și alte) s-au diminuat cu 22,1 milioane lei (sau cu 18,3 %).

Cheltuielile pentru echipamente a unităților au avut cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor capitale (17,4 milioane lei sau 81,3%), prezentând o creștere cu 5,9 milioane lei (sau de 1,5 ori) comparativ cu anul 2019.

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2020, cele mai multe chietuieli curente s-au efectuat în domeniul științelor naturale – 39,9%, urmat de cel al științelor inginerești și tehnologice – 18,2%, agricole – 14,2%, medicale – 11,7%, sociale – 9,2% și umaniste – 6,8%.

Tabelul 5. Cheltuieli curente pentru cercetare-dezvoltare pe domenii științifice, în anul 2020, milioane lei

Total

inclusiv pe domenii științifice:

științe
naturale

științe
inginerești și tehnologice

științe
medicale

științe
agricole

științe
sociale

științe
umaniste

 

Cheltuieli curente  ̶  total

448,2

178,8

81,7

52,4

63,7

41,4

30,2

 

cercetare fundamentală

47,7

9,7

0,4

2,4

1,6

13,4

20,2

 

cercetare aplicativă

336,9

161,1

29,3

46,5

62,0

28,0

10,0

 

dezvoltare tehnologică

63,6

8,0

52,0

3,5

0,1

 

Datele tabelului în format .xlsx

După tipul activităţii de cercetare, în anul 2020, 75,2% din totalul cheltuielilor curente au fost destinate cercetării aplicative, 10,6% – cercetării fundamentale și 14,2% – pentru dezvoltarea tehnologică. Comparativ cu anul 2019, structura cheltuielilor curente pe tipuri de cerectare s-a modificat: ponderea cheltuielilor curente destinate cercetării aplicative a înregistrat o creștere cu 18,8 p.p., în cazul cercetării fundamentale se atestă o descreștere cu 18 p.p.

Datele figurii în format .xlsx

 

   Note:

  1 Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stânga a Nistrului si mun. Bender.
  2 Activitatea de cercetare-dezvoltare nu include pregătirea cadrelor, activitatea de producție, activitatea organelor de gestionare, servicii științifice și tehnologice (inclusiv biblioteca).
  3 În numărul total al salariaților nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi. Totodată, sunt incluse persoanele care paralel cu activitatea didactică şi practica medicală au executat cercetări ştiinţifice în instituţiile de bază în care activează.
  4 Date provizorii.
  5 Cheltuieli interne.
  6 Exclusiv uzură şi/sau amortizare.
  7 Noțiune utilizată în statistica cercetare-dezvoltare, conform Clasificației bugetare (Nr.208 din 24.12.2015) fiind active nefinanciare 

   Informații relevante:

   

  sdg-ro-09.png

  Persoană de contact:
  Chirița Larisa
  secția statistica educației, științei și culturii
  tel.: 067 770 862

2020 activitate de cercetare-dezvoltare bărbați cercetători centre de cercetare cercetare-dezvoltare cercetări aplicative cercetării fundamentale cercetători cifre date dezvoltarea tehnologică femei cercetători indicatori moldova statistica statistici tehnicienii

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER