Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2020

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2020

Biroul Național de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2020.

Instituții de educație timpurie. În anul 2020 educația timpurie a fost organizată în 1485 instituții, din care 808 unități cu statut de creșă-grădiniță, 568 grădinițe, 90 școli-grădinițe, 17 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2019 rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări, în special, a crescut numărul de grădinițe (cu 25 unități) și a scăzut numărul de creșe-grădinițe (cu 21 unități).

Tabelul 1. Instituții de educație timpurie, pe tipuri

 

2019

2020

Total

inclusiv rural

Total

inclusiv rural

Total

1486

1139

1485

1133

grădinițe

543

516

568

531

creșe-grădinițe

829

530

808

514

creșe

2

2

școli-grădinițe

89

73

90

73

centre comunitare

23

20

17

15

Datele tabelului în format.xlsx

După destinație, educația timpurie s-a desfășurat în 1474 instituții cu destinație generală, 4 – sanatorială și 7 – specială. În același timp, au fost completate cu copii 6441 de grupe, din care 6375 grupe cu destinație generală, 16 grupe – sanatorială și 50 grupe – specială. Din cele 50 de grupe cu destinație specială, 13 grupe au fost orientate spre compensarea deficienţelor de vedere, câte 12 grupe – de vorbire și de intelect, 7 grupe – de auz și câte 3 grupe – locomotorii și alte deficiențe.

Din totalul de 1485 de instituții de educație timpurie, 1470 unități (sau 99,0%) aparțin sectorului public, iar dintre acestea 337 unități au funcționat în mediul urban și 1133 unități ‒ în cel rural (22,9% și, respectiv, 77,1%). Instituţiile de învăţământ private (15 unități) au funcționat doar în mediul urban. În perioada 2015-2020, la general, numărul de instituții de educație timpurie este în creștere cu 24 unități, în mediul urban ‒ cu 23 unități.

Datele graficului în format.xlsx

Copii în instituțiile de educație timpurie. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie în anul 2020 a fost de 134,2 mii persoane, înregistrând o diminuare cu 15,5 mii sau cu 10,4% comparativ cu anul precedent. Reducerea numărului de copii din instituțiile de educație timpurie este evidentă atât în unitățile din mediul rural (cu 9,0 mii sau cu 11,6% față de 2019), cât și în cele din mediul urban (cu 6,5 mii sau cu 9,0%). Totodată, numărul de copii înscriși în instituțiile private a constituit 1,1 mii persoane, fiind în creștere cu 4,7% față de anul 2019.

Puțin peste jumătate dintre copiii din instituțiile de educație timpurie au fost înscriși în instituțiile din mediul rural (51,1%) și au fost de sex masculin (51,8%).

Datele graficului în format.xlsx

Majoritatea copiilor erau înscriși în învățământ preșcolar (92,2%), cu valori diferite pe regiuni, înregistrând cea mai mare pondere în mun. Chișinău – 93,7% și cea mai mică fiind în zona Sud – 89,6%.

Datele graficului în format.xlsx

Distribuția pe vârste a copiilor din instituțiile de educație timpurie denotă o preponderență a copiilor cu vârsta de 5 ani – 24,9%, 4 ani  – 23,9%, 6 ani – 23,8% și 3 ani – 18,4%. Ponderea copiilor cu vârsta de până la 3 ani (înscriși în educație antepreşcolară) fiind de 7,8%, iar a celor de 7 ani și peste – 1,2%.

În anul 2020, la 100 locuri în instituțiile de educație timpurie din țară reveneau în medie 76 copii. Pe medii de reședință se remarcă o valoare mai mare a numărului mediu de copii la 100 locuri în mediul urban ‒ 91 copii comparativ cu cel rural – 65 copii (în descreștere comparativ cu 2019 –  101 și, respectiv, 73 copii la 100 locuri).

Pe raioane, disponibilitatea locurilor, de asemenea, fiind diferită, cei mai mulți copii la 100 locuri fiind înregistrate în mun. Bălți – 111 copii, mun. Chișinău – 94 copii și Ialoveni – 93 copii, iar cel mai puțin solicitate au fost instituțiile din raionul Leova, unde valoarea acestui indicator a fost de 42 copii la 100 locuri.

Datele graficului în format.xlsx

Pentru majoritatea copiilor procesul educațional în instituțiile de educație timpurie se desfăşoară în limba română (82,8%), pentru 17,2% din copii ‒ în limba rusă.

Copii cu necesități speciale. În anul 2020,numărul copiilor cu deficienţe senzoriale, fizice și  comportamentale, înscriși în instituțiile de educație timpurie, a fost de 742 persoane (la nivelul anului 2019). Majoritatea acestor copii fac parte din grupa de vârstă 3 ani și peste și sunt cuprinși în educația preșcolară (96,6%). În funcție de tipul necesităților, ponderi mai mari revin copiilor cu deficienţe de vorbire (38,4%), de vedere (26,5%) și de intelect (13,9%). În instituțiile de educație timpurie cu destinație generală sunt integrați 175 copii cu dizabilități și 1259 copii cu cerinţe educaţionale speciale.  

Personalul încadrat în instituțiile de educație timpurie. În anul 2020, în instituțiile de educație timpurie au fost încadrate 31,3 mii persoane care au asigurat activitatea didactică și nondidactică. Din numărul total de personal încadrat, 12,7 mii (40,6%) constituie personalul de conducere și didactic, majoritatea fiind de sex feminin (97,6%). Din 12,7 mii personal de conducere și didactic, 10,2 mii erau edicatori și metodiști (80,3%). Din totalul de personal didactic, 45,2% si-au desfășurat activitatea în mediul urban, iar 54,8% – în mediul rural. Ponderea personalului didactic cu studii superioare a fost de 62,0%, înregistrând o majorare cu 1,9 p.p. față de anul 2019. În mediul rural, puțin peste jumătate dintre personalul didactic au studii superioare (51,5%), în mediul urban ‒circa trei pătrimi (74,8%).

Datele graficului în format.xlsx

Din totalul de 12,7 mii cadre didactice din educația timpurie, o pondere de 90,0% a deținut personalul didactic cu studii în domeniul pedagogiei (indicator ODD 4.c.1.a sdg-ro-04.png).

Structura pe grupe de vârste a personalului didactic din educația timpurie relevă că, ponderea cea mai mare revine persoanelor cu vârsta între 50-59 ani – 27,1%, urmată de grupele de vârstă de 30-39 ani (24,7%) și de 40-49 ani (21,2%). Personalul didactic cu vârsta sub 30 ani a constituit 14,3%, iar 12,7% sunt persoanele în vârstă de 60 ani și peste.

Datele graficului în format.xlsx

În anul 2020 în educația timpurie raportul mediu dintre numărul de copii și numărul de educatori (inclusiv metodiști) a constituit 13,1 persoane comparativ cu 14,6 persoane în anul 2019. În același timp, unui educator din mediul urban îi reveneau 13,8 copii, iar din mediul rural – 12,5 copii.

Baza materială a instituțiilor de educație timpurie. În anul 2020, instituțiile de educație timpurie dispun de 4850 computere, din care 3250 computere (sau 67,0%) au fost utilizate în scopuri educaționale (comparativ cu 2184 computere în anul 2019). Din numărul total de computere 75,5% au avut conexiune la Internet.

Din 1485 instituții de educație timpurie, doar 17,2% dispun de sală sportivă, 58,4% – de sală muzicală. Din numărul total de 6441 săli de grupă din instituțiile de educație timpurie, 4,9% sunt cu utilizare unică, 78,2% – cu utilizare dublă și 16,9% – cu utilizare triplă.

 

Notă:

    • Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stânga a Nistrului si mun. Bender.

Informații relevante:

sdg-ro-04.png

Persoană de contact:
Chirița Larisa
secția statistica educației, științei și culturii
tel.: 067 770 862


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER