Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2010/11

Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional
şi mediu de specialitate în anul de studii 2010/11

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate, în anul de studii 2010/111.

Învăţămîntul secundar profesional

Elevi în învăţămîntul secundar profesional. La începutul anului de studii 2010/11, reţeaua învăţămîntului secundar profesional cuprindea 75 unităţi, din care 2 unităţi aparţin sectorului nestatal. Ca şi în anii precedenţi, reţeaua unităţilor din învăţămîntul secundar profesional este formată din 23 şcoli de meserii (inclusiv 6 unităţi pe lîngă instituţiile penitenciare) şi 52 şcoli profesionale.

La începutul anului de studii 2010/11, în învăţămîntul secundar profesional studiau 21,4 mii elevi, prezentînd o micşorare cu 3,3% faţă de anul de studii precedent. Majoritatea elevilor din învăţămîntul secundar profesional (87,7%) sunt înscrişi în şcolile profesionale, iar 12,3% în şcolile de meserii. Din total elevi cuprinşi în învăţămîntul secundar profesional, 87,7% studiază în instituţiile din mediul urban.

Tabelul 1. Elevi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe tipuri de instituţii şi medii de reşedinţă, la începutul anilor de studii 2009/10 2010/11

2009/10

2010/11

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

femei

cu finanţare bugetară

femei

cu finanţare bugetară

Total 

22161

6996

21068

21419

6566

20520

Şcoli de meserii  

2536

640

2380

2634

654

2508

Şcoli profesionale

19625

6356

18688

18785

5912

18012

Urban 

19425

6193

18357

18776

5754

17877

Şcoli de meserii  

1633

329

1502

1629

306

1503

Şcoli profesionale

17792

5864

16855

17147

5448

16374

Rural

2736

803

2711

2643

812

2643

Şcoli de meserii  

903

311

878

1005

348

1005

Şcoli profesionale

1833

492

1833

1638

464

1638

Învăţămîntul secundar profesional este organizat, în principal, de către instituţiile aflate în proprietatea de stat (99,4% din total elevi). Din total elevi înscrişi în instituţiile de stat 95,8% sunt cu finanţare bugetară. Ponderea elevilor bursieri a constituit 82,1%, fiind în descreştere faţă de anul de studii 2009/10 cu 13,8 p.p.

Majoritatea elevilor din învăţămîntul secundar profesional urmează studiile în limba de stat (85,3%), iar 3,1 mii elevi – în limba rusă (14,7%).

În funcţie de vîrsta elevilor, se constată o preponderenţă în vărstă de 16 ani – 30,2%, urmaţi de cei în vîrstă de 17 ani – 22,1% şi 15 ani – 20,9%.

Acest nivel de educaţie este solicitat mai mult de către băieţi, 69,3% din total elevi înscrişi în învăţămîntul profesional.

Înmatricularea. În anul 2010, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional au fost înmatriculate 14,2 mii persoane sau cu 5,8% mai mult faţă de anul precedent. Pe tipuri de instituţii, distribuţia elevilor înmatriculaţi s-a prezentat astfel: 18,3% – în şcoli de meserii şi 81,7% – în şcoli profesionale. Proporţia celor înmatriculaţi din localităţile rurale, în numărul total al elevilor înmatriculaţi este de 71,7%.

Majoritatea elevilor au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale -11,4 mii (80,3% din total înmatriculaţi), din care 10,9 mii (95,6%) sunt cu finanţare bugetară. În baza studiilor medii de cultură generală şi a studiilor liceale au fost înmatriculaţi 2,2 mii elevi, inclusiv 1,9 mii (86,4%) cu finanţare bugetară.

Cele mai solicitate domenii ocupaţionale sunt construcţiile, serviciile şi industria de prelucrare a metalelor şi constructoare de maşini. Comparativ cu anul 2009, se atestă un interes mai mare faţă de domeniile transporturi şi servicii, mai puţin solicitate fiind agricultura, construcţiile şi industria de prelucrare a metalelor şi constructoare de maşini.

Figura 1. Distribuţia elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe domenii ocupaţionale, în anii 2009 20102

Totodată, ca şi anii precedenţi, cele mai solicitate profesii/meserii sunt: lăcătuş la repararea automobilelor (11,4% în 2010 faţă de 7,8% în 2009), tencuitor (8,7% faţă de 9,5%), bucătar (8,3% faţă de 6,0%), cusătoreasă (8,3% faţă de 10,1%), electrogazosudor-montator (6,4% faţă de 5,5%), operator la calculatoare (5,4% la nivelul anului 2009), tîmplar (4,2% faţă de 4,9%), tractorist-maşinist în producţia agricolă (4,1% faţă de 5,1%), etc.

Absolvenţi. Numărul absolvenţilor din învăţămîntul secundar profesional, în anul 2010, a constituit 13,2 mii persoane, prezentînd o creştere cu 3,0% faţă de anul precedent. Din numărul total de absolvenţi, 68,3% au urmat cursurile de instruire profesională, ceilalţi (31,7%) au urmat paralel şi studiile generale. Şcolile profesionale au fost absolvite de 10,9 mii persoane (82,6%), iar cele de meserii de 2,3 mii persoane (17,4%). Ponderea fetelor în total persoane care au absolvit învăţămîntul secundar profesional a fost de 31,1%.

Din total absolvenţi, 9,4% au obţinut calificarea de bucătar, 9,3% – cusătoreasă, 9,0% – lăcătuş la repararea automobilelor, 8,7% – tencuitor, 6,0% – operator la calculatoare, 5,6% – electrogazosudor-montator, 4,4% – tîmplar, 4,1% – tractorist-maşinist în producţia agricolă, etc.

Personalul didactic. În învăţămîntul secundar profesional, la începutul anului de studii 2010/11 activau 2257 cadre didactice, practic fiind la nivelul anului precedent (2234 persoane). Activitatea instructiv-educativă este asigurată de 231 personal cu funcţii de conducere, 806 profesori, 1088 maiştri-instructori şi instructori, 130 pedagogi sociali şi 2 psihologi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar în componenţa cărora intră laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, număra 167 persoane. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 52,7% faţă de 55,2% în anul de studii 2009/10. Numărul de elevi ce revin la un cadru didactic a înregistrat o valoare de 9,5.  

Învăţămîntul mediu de specialitate

Elevi în învăţămîntul mediu de specialitate.La începutul anului de studii 2010/11 funcţionau 48 instituţii de învăţămînt mediu de specialitate (colegii), numărul acestora fiind  mai mare cu 1 unitate3 comparativ cu anul de studii precedent. Din total unităţi, 42 colegii sunt instituţii de stat şi 6 colegii – instituţii nestatale.

Tabelul 2. Elevi în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate pe forme de proprietate, la începutul anilor de studii 2009/10 2010/11

2009/10

2010/11

Total elevi

din care:

Total

elevi

din care:

femei

pe bază de contract

femei

pe bază de contract

Total 

32249

18148

14084

32164

17936

13480

Instituţii de stat 

29810

16367

11645

29753

16223

11069

Instituţii nestatale

2439

1781

2439

2411

1713

2411

La începutul anului de studii 2010/11, numărul total de elevi a constituit 32,2 mii persoane, fiind înregistrată o uşoară scădere faţă de anul de studii 2009/10 (cu 0,3%).
În învăţământul mediu de specialitate populaţia feminină predomină numeric în rîndul elevilor, înregistrînd 55,8% din total elevi, dar fiind în scădere cu 0,5 p.p. comparativ cu anul de studii 2009/10.

Din total elevi înscrişi în învăţămîntul mediu de specialitate, 41,9% urmează studii în bază de contract sau cu 1,8 p.p. mai puţin faţă de anul de studii 2009/10. Totodată, numărul elevilor care urmează studiile din contul bugetului era de 18,7 mii persoane sau cu 2,9% mai mult faţă de anul de studii 2009/10. 

După limba de predare, situaţia elevilor s-a prezentat astfel: 27,2 mii elevi urmează studiile în limba de stat (84,6%), 4,6 mii elevi în limba rusă (14,3%) şi ceilalţi (1,1%) combină două limbi de predare (găgăuză şi rusă).

Înmatricularea. În anul 2010, în colegii au fost înmatriculate 9,1 mii persoane, prezentînd o scădere cu 3,5% faţă de anul precedent. Totodată, numărul de cereri pe parcursul ultimilor ani se menţine la nivelul de 139 la 100 înmatriculaţi.

În funcţie de nivelul de studii al persoanelor înmatriculate se constată, că 81,0% din aceştia au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziile, 12,3% – în baza studiilor liceale, 6,2% – în baza studiilor medii de cultură generală, iar 0,5% – în baza studiilor secundare profesionale. Comparativ cu anul de studii 2009, se atestă creşterea ponderii elevilor înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziile (cu 1,6 p.p.) şi micşorarea ponderii celor înmatriculaţi în baza studiilor medii de cultură generală (cu 1,3 p.p.).
Majoritatea elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate au fost înmatriculaţi în colegiile de stat (91,9%). Totodată, numărul elevilor înmatriculaţi din contul bugetului în colegiile de stat este în creştere cu 1,1 p.p. faţă de anul 2009, înregistrînd o pondere de 65,7%.

Cele mai solicitate grupe de specialităţi sunt: economia (13,4% din total înmatriculaţi), medicina (11,4%), transporturi (8,2%), pedagogia (7,5%), servicii (6,6%), construcţii (5,1%), mecanica (4,9%), informatica (4,1%), etc. Pentru aceste grupe de specialităţi au fost înregistrate ponderi mai mari pentru elevii înmatriculaţi pe bază de contract: servicii (76,7% din elevii înmatriculaţi în această grupă), transporturi (64,4%), economie (54,9%), informatică (53,6%).

Absolvenţi.În anul 2010, în colegii s-au înregistrat 6,8 mii absolvenţi sau cu 4,0% mai puţin faţă de anul precedent. Din total absolvenţi, 27,0% au urmat cursurile de specialitate, ceilalţi (73,0%) au urmat paralel şi studiile generale. Ponderea fetelor în totalul persoanelor care au absolvit învăţămîntul mediu de specialitate este de 55,8%.

Structura absolvenţilor în funcţie de domenii se prezintă astfel: medicina (18,0%), economia (15,8%), pedagogia (7,8%), transporturi (7,3%), informatica (5,8%), drept (4,6%), servicii (4,4%), construcţii (4,3%), etc.

Personalul didactic. În învăţămîntul mediu de specialitate, la începutul anului de studii 2010/11 activau 2574 cadre didactice sau cu 2,9% mai mult comparativ cu anul de studii precedent. Din total personal didactic 2141 sunt profesori, 65 maiştri-instructori, 34 metodişti, 58 pedagogi sociali şi 5 psihilogi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, număra 429 persoane. Ponderea femeilor din total cadre didactice este de 69,8%, fiind în descreştere cu 1,3 p.p. comparativ cu anul de studii 2009/10. Numărul de elevi ce revin la un cadru didactic a înregistrat o valoare de 12,5. 

Note:

1 după situaţia la începutul anului de studii, la data de 01 octombrie
2 Domeniile ocupaţionale sînt prezentate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr. 673 din 6 iunie 2008
3 Colegiul Academiei Ştefan cel Mare

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

Anexă

Tabelul 1. Instituţii şi elevi în învăţămîntul secundar profesional

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

Numărul de instituţii

78

78

75

75

75

75

şcoli de meserii

26

26

23

23

23

23

şcoli profesionale

52

52

52

52

52

52

instituţii de stat 

76

76

73

73

73

73

şcoli de meserii

24

24

21

21

21

21

şcoli profesionale

52

52

52

52

52

52

instituţii nestatale

2

2

2

2

2

2

şcoli de meserii

2

2

2

2

2

2

şcoli profesionale

-

-

-

-

-

-

Numărul de elevi

25005

23656

24506

24270

22161

21419

şcoli de meserii

4209

3962

3284

3270

2536

2634

şcoli profesionale

20796

19694

21222

21000

19625

18785

instituţii de stat 

24854

23417

24271

24085

22030

21293

şcoli de meserii

4058

3723

3049

3085

2405

2508

şcoli profesionale

20796

19694

21222

21000

19625

18785

instituţii nestatale

151

239

235

185

131

126

şcoli de meserii

151

239

235

185

131

126

şcoli profesionale

-

-

-

-

-

-

Elevi la 10000 locuitori

70

66

69

68

62

60

Tabelul 2. Înmatricularea în instituţiile de învăţămînt secundar profesional

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Înmatriculaţi

15424

15494

16242

15320

13390

14168

şcoli de meserii

4003

3725

3221

3200

2465

2587

şcoli profesionale

11421

11769

13021

12120

10925

11581

Tabelul 3. Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt secundar profesional

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Absolvenţi

11274

14486

12916

12993

12854

13238

       Şcoli de meserii

3980

3646

2945

2986

2831

2297

       Şcoli profesionale

7294

10840

9971

10007

10023

10941

Absolvenţi la 10000 locuitori

31

40

36

36

36

37

Tabelul 4. Instituţii şi elevi în învăţămîntul mediu de specialitate

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

Numărul de instituţii 

51

49

49

47

47

48

 instituţii de stat 

42

42

43

41

41

42

 instituţii nestatale

9

7

6

6

6

6

Numărul de elevi

27060

30223

31307

32683

32249

32164

 instituţii de stat 

24694

27932

28895

30085

29810

29753

 instituţii nestatale

2366

2291

2412

2598

2439

2411

Elevi la 10000 locuitori

75

84

88

92

90

90

Tabelul 5. Înmatricularea în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Înmatriculaţi

10734

9892

10135

10702

9454

9121

instituţii de stat 

9823

9109

9327

9772

8690

8385

instituţii nestatale

911

783

808

930

764

736

Tabelul 6. Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Absolvenţi

4906

3789

6433

6619

7075

6794

instituţii de stat 

4473

3506

5994

6070

6517

6295

instituţii nestatale

433

283

439

549

558

499

Absolvenţi la 10000 locuitori

14

11

18

19

20

19


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER