Dreptul la copyright


Pot să public datele statistice preluate de pe site-ul Dvs. în teza mea de licenţă? 

Conţinutul paginii oficiale statistica.gov.md  are dreptul la copyright.

Materialul de pe pagină (textul, tabelele şi graficele) pot fi salvate electronic, tipărite, copiate sau expediate părţilor terţe.

Conform legii cu privire la statistica oficială, în cazul în care informaţia statistică este utilizată în mijloacele de informare în masă, în alte sisteme informaţionale, în lucrări ştiinţifice, utilizatorii sunt obligaţi să indice sursa - "Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova". Sursa va fi indicată pentru fiecare comunicat, tabel sau grafic.

Mai multe informații privind condițiile de utilizare a datelor BNS.