RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima /
Obiectivul 15: Viața pe pământ
Versiune tipar
 

sdg-ro-15.pngOBIECTIVUL 15: Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate

Atât la nivel global, cât și național, ODD 15 pune accentul pe utilizarea durabilă (inclusiv restabilirea) resurselor de pământ și prevenirea degradării solului, protejarea ecosistemelor de apă proaspătă din țară, conservarea, reabilitarea pădurilor (inclusiv prin majorarea împăduririi și reîmpăduririi), conservarea biodiversității, eliminarea braconajului și integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în politicile de la toate nivelele. Moldova a adoptat multe strategii în acest domeniu, având provocarea de a adopta o abordare cât mai integrată și să securizeze resursele financiare necesare pentru restaurarea și conservarea resurselor ecosistemelor terestre.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 15  

 

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

 

 

OBIECTIVUL 15: Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements

15.1.1 Forest area as a proportion of total land area

 

15.1 Până în 2020, asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri și zone umede

15.1.1 Suprafața forestieră ca procent din suprafața totală a terenurilor terestre

 

15.1.2 Proportion of important sites for terrestrial and freshwater biodiversity that are covered by protected areas, by ecosystem type

 

 

15.1.2 Proporția obiectelor importante ale biodiversitatii zonelor terestre și de apă dulce protejate, divizate pe tipuri de ecosisteme

15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally

15.2.1 Progress towards sustainable forest management

 

15.2 Până în 2030, promovarea implementării managementului durabil al tuturor tipurilor de păduri, stoparea defrișării, restabilirea pădurilor degradate și creșterea semnificativă a împăduririi și reîmpăduririi

15.2.1.1 Suprafața terenurilor degradate prin împădurire, ha

 

 

 

 

15.2.1.2. Suprafața  pădurilor restabilite, ha

 

 

 

 

15.2.1.3. Suprafața pădurilor extinse, ha

15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world

15.3.1 Proportion of land that is degraded over total land area

 

15.3 Până în 2030, combaterea deșertificării, restabilirea terenurilor degradate prin implementarea mecanismului  Neutralitatea Degradarii Terenurilor (NDT),  pentru a realiza o lume neutră din punct de vedere a degradării solului

15.3.1 Cota parte a terenurilor degradate din suprafața totală de terenuri

15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development

15.4.1 Coverage by protected areas of important sites for mountain biodiversity

 

Nu este relevantă

 

 

15.4.2 Mountain Green Cover Index

 

 

 

15.5 Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species

15.5.1 Red List Index

 

15.5 Luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, a stopa pierderea biodiversității și, până în 2020, a proteja și preveni extincția speciilor amenințate

15.5.1 Numărul total de specii incluse în Cartea Roșie

15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources and promote appropriate access to such resources, as internationally agreed

15.6.1 Number of countries that have adopted legislative, administrative and policy frameworks to ensure fair and equitable sharing of benefits

 

15.6 Promovarea distribuirii corecte și echitabile a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice și promovarea accesului corespunzător la aceste resurse, după cum este convenit la nivel internațional

 

15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products

15.7.1 Proportion of traded wildlife that was poached or illicitly trafficked

 

15.7 Luarea unor măsuri urgente pentru a stopa braconajul și traficul de specii de floră și faună protejate și a face față problemelor puse de cererea și oferta de produse ilegale de specii sălbatice

15.7.1 Cota parte a animalelor sălbatice care constituie obiect al braconajului sau comercializării ilegale în total animale sălbatice

15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control or eradicate the priority species

15.8.1 Proportion of countries adopting relevant national legislation and adequately resourcing the prevention or control of invasive alien species

 

15.8 Până în 2020, adoptarea măsurilor pentru a preveni introducerea și a reduce semnificativ impactul speciilor invazive asupra ecosistemelor terestre și acvatice și pentru a controla și eradica speciile prioritare

15.8.1 Acte normative și măsuri privind prevenirea și reducerea apariției speciilor invazive pentru a controla și eradica speciile prioritare

15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development processes, poverty reduction strategies and accounts

15.9.1 Progress towards national targets established in accordance with Aichi Biodiversity Target 2 of the Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020

 

15.9 Până în 2020, integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în planificarea națională și locală, procesele de dezvoltare, strategii, planurile de reducere a sărăciei și planurile de amenajare a teritoriilor

15.9.1 Gradul de implementare a acțiunilor din cadrul Planului Startegiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020

15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems

15.a.1 Official development assistance and public expenditure on conservation and sustainable use of biodiversity and ecosystems

 

Nu s-a examinat

 

15.b Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest management and provide adequate incentives to developing countries to advance such management, including for conservation and reforestation

15.b.1 Official development assistance and public expenditure on conservation and sustainable use of biodiversity and ecosystems

 

Nu s-a examinat

 

15.c Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected species, including by increasing the capacity of local communities to pursue sustainable livelihood opportunities

15.c.1 Proportion of traded wildlife that was poached or illicitly trafficked

 

Nu s-a examinat

 

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46585 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran