RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima /
Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică
Versiune tipar
 

sdg-ro-08.pngOBIECTIVUL 8: Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi

Deoarece accentul Agendei 2030 se pune pe oameni, creșterea economică trebuie să fie mai durabilă și mai incluzivă, pentru a genera un impact semnificativ asupra dezvoltării umane. Prin urmare, ODD 8 abordează necesitățile femeilor și bărbaților, tinerilor, persoanelor cu dizabilități și a muncitorilor migranți și prevede instrumentele și mecanismele cheie pentru realizarea creșterii economice centrate pe oameni: productivitatea muncii ca un mijloc cheie de majorare a salariilor reale, împreună cu competitivitatea, diversificarea afacerilor și inovația; locurile de muncă decente, bine și egal plătite, securizate și formale; precum și un sector financiar robust pentru un acces mai vast la finanțare. Eficiența mai mare a resurselor în producere și consum, care are scopul să decupleze creșterea economică de la degradarea mediului, va face prosperitatea economică și generarea locurilor de muncă durabile din punct de vedere al mediului.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 8  

 

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

 

 

OBIECTIVUL 8: Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

8.1 Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least developed countries

8.1.1 Annual growth rate of real GDP per capita

 

8.1 Susținerea creșterii economice pe cap de locuitor și asigurarea creșterii Produsului Intern Brut cu cel puțin 3 la sută pe an

8.1.1 Rata anuală de creștere a PIB pe cap de locuitor (prețuri comparabile)

8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value added and labour-intensive sectors

8.2.1 Annual growth rate of real GDP per employed person

 

8.2 Stimularea creșterii productivității cu ritmuri mai rapide față de creșterea salariului real, prin diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită  și utilizarea intensivă a forței de muncă, definite drept prioritare în cadrul Strategiei de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru 2016-2020 (i) informaţii şi comunicaţii; (ii) fabricarea de maşini şi echipamente; (iii) activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport; (iv) fabricarea de utilaje şi piese; (v) fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte  şi fabricarea  încălţămintei; (vi) echipamente electrice; (vii) industria alimentară şi agricultura

8.2.1 Rata anuală de creștere a PIB pe o persoană ocupată (prețuri comparabile)

8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to financial services

8.3.1 Proportion of informal employment in non‑agriculture employment, by sex

 

8.3 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare

8.3.1 Ponderea ocupării informale în  sectorul non-agricol, pe sexe

8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10‑Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production, with developed countries taking the lead

8.4.1 Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP

 

8.4 Îmbunătățirea progresivă, până în 2030, a eficienței resurselor globale pentru consum și producere, și decuplarea creșterii economice de degradarea mediului

8.4.1 Valoarea resurselor naturale raportate la PIB, inclusiv pe o persoană

 

8.4.2 Domestic material consumption, domestic material consumption per capita, and domestic material consumption per GDP

 

 

8.4.2 Valoarea consumului de resurse naturale raportate la PIB, inclusiv pe o persoană

8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value

8.5.1 Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities

 

8.5 Până în 2030, atingerea unui nivel al ocupării similar cu media țărilor din Europa Centrală și de Est, și stimularea ocupării productive și a muncii decente pentru toate femeile și bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, precum și remunerarea egală pentru munca de valoare egală

8.5.1 Disparitatea salarială de gen pe grupe de vârstă, persoane cu dizabilități

 

8.5.2 Unemployment rate, by sex, age and persons with disabilities

 

 

8.5.2 Rata șomajului, dezagregată pe sexe, grupe de vârstă și  dizabilitate

8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training

8.6.1 Proportion of youth (aged 15–24 years) not in education, employment or training

 

8.6 Până în 2020, reducerea proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără educație sau formare, până la un nivel similar cu media din țările Europei Centrale și de Est

8.6.1 Procentul tinerilor (15-29 ani) fără ocupație, educatie sau formare profesională

8.7 Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms

8.7.1 Proportion and number of children aged 5–17 years engaged in child labour, by sex and age

 

8.7 Eradicarea muncii forțate, traficului de ființe umane și a muncii copiilor

8.7.1  Procentul și numărul copiilor cu vârsta între 5-17 ani, care se află în situația de „munca copiilor”,  pe grupe de vârstă și sexe

8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment

8.8.1 Frequency rates of fatal and non-fatal occupational injuries, by sex and migrant status

 

8.8 Protecția drepturilor la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și securizate pentru toți angajații

8.8.1 Rata accidentelor de muncă, total ‰, pe sexe

 

8.8.2 Level of national compliance with labour rights (freedom of association and collective bargaining) based on International Labour Organization (ILO) textual sources and national legislation, by sex and migrant status

 

 

 

8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products

8.9.1 Tourism direct GDP as a proportion of total GDP and in growth rate

 

8.9 Până în 2030, elaborarea și implementarea politicilor pentru promovarea turismului durabil, care facilitează crearea de parteneriate publice private, dezvoltă capacitățile instituționale în domeniu ale autorităților publice locale, respectiv care creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale

8.9.1 Cota turismului in PIB

 

8.9.2 Proportion of jobs in sustainable tourism industries out of total tourism jobs

 

 

8.9.2 Ponderea salariațialor în activități de turism în total salariați, pe sexe

8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand access to banking, insurance and financial services for all

8.10.1 (a) Number of commercial bank branches per 100 000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100 000 adults

 

8.10 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți.

8.10.1.1 Numărul de filiale și agenții ale băncilor comerciale la 100 mii populație (18+)*

 

 

 

 

8.10.1.2 Numărul de bancomate la  100 mii populație (18+)

 

8.10.2 Proportion of adults (15 years and older) with an account at a bank or other financial institution or with a mobile-money-service provider

 

 

8.10.2.1 Procentul populației (15+) care dispune de cont bancar

 

 

 

 

8.10.2.2 Conturi bancare la 100 mii populație, pe tipuri de conturi

8.a Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries

8.a.1 Aid for Trade commitments and disbursements

 

Nu s-a examinat

8.b.1 Cheltuielile publice pentru programe de protecție socială și crearea locurilor de muncă, raportate la Bugetul public național

8.b By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization

8.b.1 Existence of a developed and operationalized national strategy for youth employment, as a distinct strategy or as part of a national employment strategy

 

Nu s-a examinat

 

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46678 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran